OldalakLITÁNIA A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGRŐL

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!

Élő Kenyér, ki az égből szállott alá - Irgalmazz nekünk!
Elrejtett Isten és Üdvözítő - Irgalmazz nekünk!
Választottak gabonája - Irgalmazz nekünk!
Szüzeket nevelő bor - Irgalmazz nekünk!
Csodás kenyér, királyok gyönyörűsége - Irgalmazz nekünk!
Szüntelen tartó áldozat - Irgalmazz nekünk!
Tiszta felajánlás - Irgalmazz nekünk!
Legtisztább asztal - Irgalmazz nekünk!
Angyalok eledele - Irgalmazz nekünk!
Elrejtett manna - Irgalmazz nekünk!
Isten csodáinak emlékezete - Irgalmazz nekünk!
Természetfölötti kenyér - Irgalmazz nekünk!
Testté lett Ige Irgalmazz nekünk!
Velünk lakó Szent Ostya - Irgalmazz nekünk!
Áldásnak Kelyhe -Irgalmazz nekünk!
A hitnek Titka - Irgalmazz nekünk!
Magasztos, tisztelendő Szentség - Irgalmazz nekünk!
Legszentebb áldozat - Irgalmazz nekünk!
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért - Irgalmazz nekünk!
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen - Irgalmazz nekünk!
Minden csodák csodája - Irgalmazz nekünk!
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete - Irgalmazz nekünk!
Minden bőséget meghaladó ajándék - Irgalmazz nekünk!
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke - Irgalmazz nekünk!
Az isteni bőkezűség túláradása - Irgalmazz nekünk!
Szentséges és felséges titok - Irgalmazz nekünk!
Halhatatlanság orvossága - Irgalmazz nekünk!
Félelmetes és éltető szentség - Irgalmazz nekünk!
Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér - Irgalmazz nekünk!
Vérontás nélkül való áldozat - Irgalmazz nekünk!
Étel és vendég - Irgalmazz nekünk!
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak - Irgalmazz nekünk!
Kegyesség szentsége - Irgalmazz nekünk!
A szeretet köteléke - Irgalmazz nekünk!
Bemutató és bemutatott ajándék - Irgalmazz nekünk!
Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek - Irgalmazz nekünk!
Tiszta lelkek tápláléka - Irgalmazz nekünk!
Az Úrban meghalók úti eledele - Irgalmazz nekünk!
A jövendő dicsőség záloga - Irgalmazz nekünk!

Isten, irgalmazz nekünk! Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Uram, hallgass meg minket!

Szent Tested és Véred méltatlan vételétől - Ments meg Uram minket!
A test kívánságaitól - Ments meg Uram minket!
A szemek kívánságaitól - Ments meg Uram minket!
Az élet kevélységeitől - Ments meg Uram minket!
Minden bűnalkalomtól - Ments meg Uram minket!


Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad,
 Ments meg Uram minket!
Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad, 
Ments meg Uram minket!
Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted, 
Ments meg Uram minket!
Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
Ments meg Uram minket!
Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
Ments meg Uram minket!

Mi bűnösök, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál,
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál,
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál,
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál,
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel bátorítani és erősíteni méltóztassál,
Kérünk téged hallgass meg minket!
Jézus, Istennek fia, Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk, Uram!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk ~ Üdvözlégy

Mennyei kenyeret adtál nekünk! Amely minden gyönyörűséggel teljes!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!

Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet
 
ÚRNAPI HIMNUSZ

Ezen a szent napon örvendjünk, emberek,
szívben és ajkakon himnuszok zengjenek;
a régi múljon el, újulnak mindenek,
szó és a tett, szív és kebel.

A végső vacsorát ünnepli e sereg,
hol az Úr Krisztus ad bárányt és kenyeret
testvérei elé, amint a régiek
szentelt törvénye rendeli.

Testét így adta át gyengék falatjaképp,
búsaknak így borát, vérének serlegét;
„Amit nektek adok” – hozzájuk így beszélt –
„Vegyétek mind, és igyatok.”

E szakramentumot ekképpen adta át,
s egyedül a papok kezére bízta rá:
előbb a pap vegye, hogy majd kiosztaná,
mit rábízott Krisztus kegye.

Emberek étke lett az angyali kenyér;
az előkép-jelek sora itt véget ér.
Ó, milyen csodaszép, hogy Istenéből él
szegény nyomorult szolganép!

Hármas-egy Istenünk, hozzád fohászkodunk:
Urunkul tisztelünk, jöjj, és légy gyámolunk:
vezess ösvényeden, hová iparkodunk:
a fénybe, mely körülveszen! Ámen.

Vagy:
Sacris sollémniis iuncta sint gáudia,
et ex praecórdiis sonent praecónia;
recédant vétera, nova sint ómnia,
corda, voces et ópera.

Noctis recólitur cena novíssima,
qua Christus créditur agnum et ázyma
dedísse frátribus iuxta legítima
priscis indúlta pátribus.

Dedit fragílibus córporis férculum,
dedit et trístibussánguinis póculum,
dicens: „Accípite quod trado vásculum;
omnes ex eo bíbite.”

Sic sacrifícium istud instítuit,
cuius offícium commítti vóluit
solis presbýteris, quibus sic cóngruit,
ut sumant et dent céteris.

Panis angélicus fit panis hóminum;
dat panis áelicus figúris términum.
O res mirábilis: mandúcat Dóminum
servus pauper et húmilis.

Te, trina Déitas únaque, póscimus;
sic nos tu vísitas sicut te cólimus:
per tuas sémitas duc nos quo téndimus
ad lucem quam inhábitas. Amen.


ÚRNAPI HIMNUSZ
Az Úr Igéje földre szállt,
bár Atyja jobbján megmaradt,
s művének adva át magát,
elérte életalkonyát.

Mikor halálra adta őt
egyik tanítvány hűtlenül,
az élet asztalán előbb
magát rendelte ételül.

Két szín alatt osztotta szét
testét s vérét övéinek,
hogy Istenember lényegét
a teljes ember kapja meg.

Ki földi testben egy velünk,
lett asztalunknál ételünk,
holtában váltságdíj nekünk,
országában hazát lelünk.

Ó, üdvösséges áldozat,
a zárt eget ki megnyitod,
ránk törnek ostromló hadak,
erőt adj, nyújtsd felénk karod.

Egy-háromságos Istenünk,
örök dicsőség teneked,
ki a hazában minekünk
adsz el nem múló életet. Ámen.

Vagy:

Verbum supérnum pródiens
nec Patris linquens déxteram,
ad opus suum éxiens
venit ad vitae vésperam.

In mortem a discípulo
suis tradéndus áemulis,
prius in vitae férculo
se trádidit discípulis.

Quibus sub bina spécie
carnem dedit et sánguinem,
ut dúplicis substántiae
totum cibáret hóminem.

Se nascens dedit sócium,
convéscens in edúlium,
se móriens in prétium,
se regnans dat in práemium.

O salutáris hóstia,
quae caeli pandis óstium,
bella premunt hostília:
da robur, fer auxílium.

Uni trinóque Dómino
sit sempitérna glória,
qui vitam sine término
nobis donet in pátria. Amen.
CANTERBURY SZENT ÁGOSTON ~ MÁJUS 27.

Canterburyi Szent Ágoston a római Szent András bencés kolostor apátja volt. Amikor Nagy Szent Gergely pápa egyszer a római piacon szép angol rabszolgákat látott, őt küldte el Angliába megtéríteni a szigetországot. 596-ban Ágoston negyvened magával el is indult a missziós útra.

Félúton a feladat várható nehézségeitől megijedve Lerinnél visszafordult. A pápa nem mentette fel a megbízatása alól, ezért másodszor is nekivágtak az útnak. Előbb egy angol part menti szigeten, Thanetnél álltak meg. Ethelbert, Kent uralkodója szívesen fogadta őket. A keresztény vallás nem volt ismeretlen előtte, ugyanis felesége, Berta, Charibert frank király lánya volt és keresztény. Canterburyban telepedtek le és egy év múlva már tízezres tömeget térítettek meg. 597 pünkösdjén maga a király is megkeresztelkedett. A pápa leírhatatlan örömmel fogadta a sikerek hírét, majd utasítást adott Ágoston püspökké szentelésére. Néhány év múlva már szinte egész Kent lakóssága, a századfordulóra pedig egész Angolország megtért. Nagyon sokat fáradt Anglia megtérítésén.

A pápa Canterbury székhellyel prímássá nevezte ki. Ágoston nem erőszakkal térített, hanem megtartva az angol templomokat és szokásokat, azokat keresztény tartalommal és formákkal töltötte meg. Igyekezett kiépíteni az angol egyházszervezetet. Ez lassan haladt a távolabbi színpogány tartományokban. A britek nem akarták átvenni az angolok útján érkező kereszténységet.

Canterbury-be tért vissza a makacsság láttán, és ott 604-ben halt meg.

Példája: A megbízatásokat pontosan hajtsd végre, légy nagyon imádságos lelkületű és roppant biztos a sikerben!

'Istenünk, ki Szent Ágoston püspököd igehirdetése révén vezetted Britannia népét az evangélium világosságára, kérünk, add, hogy apostoli munkájának gyümölcsei maradandók legyenek Egyházadban!' Amen.

Forrás ~ Internet

NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP ~ MÁJUS 26.

Néri Szent Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én. Szülei előkelőek voltak, jól tanult, jámborsága nagyon komoly volt. Gyermekkorában az engedelmessége, fiatal korában a tisztasága volt feltűnő. Hátat fordított gazdag örökségnek, keményen tanult, közben böjtölt és tanított. Filippo Neri vidám emberke volt, szülei és társai “jó Pippó”-nak nevezték. A domonkos atyáknál tanult, tőlük tanulta meg az evangéliumi szegénység szeretetét. A család kereskedőnek szerette volna nevelni. Nagybátyjához San Germanóba - Nápoly mellé - került, ő azonban nem vonzódott a várható gazdagodás felé. Sokat vívódott, mert nem tudta eldönteni, mi az igazi hivatása.

Sokat imádkozott, majd 18 évesen Rómába ment. Nevelőnek állt be, miközben ő maga szorgalmasan tanult. Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, ácsorgókat, csavargókat. Merész elhatározással 25 éves korában nagyon aktívan és hatásosan kezdett Rómában téríteni, sokan megtértek hatására.

Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-ben pappá szenteltette magát. Papokból és világiakból közösséget gyűjtött maga köré, ez volt első oratóriumuk a Római San Girolamo della Caritá templom mellett. A fiatalok itt hittant, zenét, éneket és imádságot tanultak.

Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. Mivel mise közben rendszeresen többórás elragadtatásba esett, engedélyt kapott, hogy magán kápolnában misézzen. Lelki gyermekeit a templom melletti papi házba gyűjtötte össze imára, lelki olvasásra, énekre, zenére. Mindig jókedvű, vidám ember volt, ifjaival rendszeresen játszott. Jelszava volt: megvetni a világot, de közben senkit sem vetni meg, csak önmagunkat és a megvettetést.

Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai felszólításra megalapította az oratoriánusok papi társulatát, akik igehirdetéssel, neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek őszintén megmondta véleményét, sokakat nevelt. Pápák és szentek lelki atyja volt.

Halálát előre megjövendölte. 1595. május 25-én, áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd hajnali háromkor csendesen lehunyta szemeit. Halála után már két hónappal megkezdődött a szentté avatási eljárása, 1622. május 14-én szentté avatták.

Példája: Vidáman, játékosan, szentül haladj Isten Országa felé!

'Istenünk, ki hűséges szolgáidat szentjeid közé fölmagasztalod, kérünk, add, hogy a Szentlélek minket is gyújtson lángra a szeretetnek azzal a tüzével, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan izzóvá tette!' Amen.

Forrás ~ InternetSZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE~ MÁJUS 24.

VII. Piusz pápa ezt az ünnepet szabadulása emlékére rendelte el. Amikor ugyanis Napoleon Franciaországba hurcolta, a lorettói litánia “Keresztények segítségéhez” fordult védelemért. Napoleon Moszva alatt vereséget szenvedett, 1812-ben a pápa kiszabadult és magyar huszárok díszkiséretével és védelmével vonult be Rómába. A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét ezen kívül is gyakran megtapasztalta a keresztény nép.

Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe tipró török birodalom ellen. Mohács után 1526-ban minden elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. 1568-ban már adott Miksa magyar királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Szövetséget hozott létre a török tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal.

Az imában bízott azonban legjobban. A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, de ő maga is környezetével kitartóan imádkozta. Így volt ez az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepantó melletti összecsapása idején is 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győzelemről, és elrendelte minden október 7-én “Mária, Rózsafüzér Királynője” ünnepének megünneplését. Ugyanakkor a “Keresztények Segítsége” megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta ez a megszólítás a lorettói litánia fohászai közt szerepel.

Gondolat: Mária mindég segít, minden szükségben!
'Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

 BOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ MÁJUS 23.
 1892. február 29-én született Segesváron főnemesi család gyermekeként. Papi pályára lépett. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte. 1915. augusztus 24-én szentelték pappá a nagyváradi egyházmegye szolgálatára. Gyulán lett káplán, majd ugyanott hosszú ideig plébános. Megújította a lelkipásztorkodást, felkarolta a szegényeket, ápolta az ökumenikus kapcsolatokat.
 
XII. Piusz pápa 1941. január 21-én nevezte ki győri püspökké. Bátran kiállt a faji megkülönböztetés ellen. Védte és befogadta az üldözötteket. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét felajánlotta áldozatul Egyházunkért, hazánkért és megbocsátott gyilkosainak, 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg. 

Ideiglenesen a Karmelita-templom kriptájában temették el. Csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a Bazilikában eltemessék a már 1948-ban elkészült márvány koporsóba. II. János Pál pápa 1997. november 9-én a vértanú-boldogok sorába iktatta. Sírjához állandóan érkeznek a közbenjárást kérő hívek.
 'Istenünk, te Boldog Apor Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy szent akaratodhoz mindig hűségesek legyünk, és testvéreink üdvösségén fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


 

HIMNUSZ A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Legfőbb Atyának, született Igének,
Szent Leheletnek, egy Urunknak vallunk
mind, kiket földön fűzött egy családba
 édeni kertünk.

Élsz, de a Három s ugyanakkor Egynek
titka titoknak marad a világon,
ámde az égben téged dicsérőket
 fényed betölti.

Énekli mind már: 'Te vagy a Teremtő',
mennyei tűzzel igazítasz mindent,
és fölséges-szent, szerető Szívedtől
 lángol a szívünk.

Emberi hadnak akarattal adtad,
égi karokhoz, hogy odaszegődjék,
s vágyai célját, az örökös békét
 boldogan élje. Amen.


HIMNUSZ A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Három személyben örökös Urunknak
szálljon az égig szüntelen dicséret,
ős szeretettel ölelje, éltesse
szomjas szívünket.

Mindenek Atyja, hatalom, erősség,
lényedbe, élő tenmagadba zárj be,
és add meg nekünk szent hitünk jutalmát
égi hazádban.

Nem apadó Fény tükre és világa,
Egyszülött-Isten, tieid vagyunk mi,
dús venyigék, kik eleven tövedből
termik a szőlőt.

Tűz, Szeretet, Láng, hatalmas erőddel
mérd a világot, igazítsad útját,
Lélek, te lelkünk szerelme, virága,
minket is ápolj!

Mézízű vendég, Egyetlen, de Három,
szent hajlamokkal rügyeztesd szívünket,
s himnuszaiddal egyre csak daloljunk
élvezetedben. Amen.

Forrás ~ InternetCASCIAI SZENT RITA ~ MÁJUS 22.

Olaszországban, az umbriai kis hegyi faluban Rocca Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, tekintélyes emberek voltak. Gyermeküket taníttatni akarták, de a kisgyermek Rita másra vágyott.

Az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta, fontos volt számára az imádság és a szeretet különböző gyakorlatai. Sokat imádkozott, kereste Jézus akaratát, Isten kedvét. Mikor eladósorba került, szülei sokáig győzködték, mert egy jómódú, de heves és meggondolatlan fiatalemberhez akarták férjhez adni. Sok imával készült a házasságára, elhatározta, hogy férjét megváltoztatja. Ez a következetes szeretetével sikerült is. 18 évig éltek békében és két fiuk született. A szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek. Rita élete legnagyobb feladatát kellett, hogy megoldja: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította. Rita jóságáról és szeretetéről sok legenda született, a 'lehetetlen ügyek pártfogójának' nevezték el. Fiai halála után szerzetbe vonult, a cassiai Ágostonrendi apácákhoz. Mintakép volt a szeretet, fegyelem, engedelmesség területén. A szenvedéseket, amit betegsége okozott, óriási türelemmel viselte. 1457. május 22-én halt meg. Más forrás szerint 1434-ben. A casciai kolostor templomában van a sírja, zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták Ritát szentté.

Példája: Sok imával készülj minden feladatodra!

'Isten akarata az, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Jézusban nem csak új szövetséget kötött az emberrel, hanem új törvényt is adott. Ez a parancs nem megköt, hanem élete ad.'

Forrás ~ Internet

MAGALLÁN SZENT KRISTÓF ÁLDOZÓPAP ÉS TÁRSAI, MEXIKÓI VÉRTANÚK ~ MÁJUS 21.

Magallán Szent Kristóf Mexikóban, San Rafael Totatiche faluban született 1869-ben. A Katolikus Egyház üldözésének idején huszonegy más áldozópappal, valamint Mexikó különböző vidékeiről hozzájuk csatlakozott három világi hívővel, Krisztus Királyt megvallva, 1927-ben szenvedett vértanúságot.

'Mindenható, örök Isten, te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet, hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hűségesek maradjanak. Közbenjárásukra segíts minket, hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk, és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk.' Amen.

Forrás ~ Internet

 
JÉZUS SZENT NEVÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz nekünk!

Jézus, az élő Isten Fia, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényessége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, Irgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó,Jézus, Irgalmazz nekünk!
Csodálatos Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, erős Isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet Atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács Angyala, Irgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb Jézus, Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a béke Istene, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképe, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresője, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi Istenünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyja, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincse, Irgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztor, Irgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsesség, Irgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóság, Irgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünk, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok öröme, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királya, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestere, Irgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítója, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erőssége, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világossága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztasága, Irgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronája, Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!

Minden gonosztól, Ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől, Ments meg minket, Jézus!
A te haragodtól, Ments meg minket, Jézus!
Az ördög cselvetéseitől, Ments meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektől, Ments meg minket, Jézus!
Az örök haláltól, Ments meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásától, Ments meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka által, Ments meg minket, Jézus!
Születésed által, Ments meg minket, Jézus!
Gyermekséged által, Ments meg minket, Jézus!
Isteni életed által, Ments meg minket, Jézus!
Fáradalmaid által, Ments meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed által, Ments meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed által, Ments meg minket, Jézus!
Föltámadásod által, Ments meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled által, Ments meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által, Ments meg minket, Jézus!
Örömeid által, Ments meg minket, Jézus!
Dicsőséged által, Ments meg minket Jézus!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket, Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket! Jézus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad: 'Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek'. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.

Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz.

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által Amen.
 
Forrás ~ Internet


SZIÉNAI SZENT BERNARDIN ÁLDOZÓPAP ~ MÁJUS 20.

Sienai Szent Bernardin 1380. szeptember 8-án született Sziena közelében, Massa-Carrara városkában egy gazdag bányatulajdonos családban. Apja kormányzati tisztséget töltött be. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték. Tehetséges jó tanuló volt, jámborul élt. A prédikációhallgatás és ministrálás volt kedvenc elfoglaltsága. Bámulatos memóriával jegyezte meg a beszédeket, szóról-szóra vissza tudta idézni pajtásainak.

Kerülte az illetlenséget, belepirult. A trágár, kétértelmű beszédet nem tűrte maga körül. A felebaráti szeretetben sem maradt el. Vonzotta a szerzetesi szegénység. A sienai egyetemen végzett tanulmányai befejeztével betegápolónak állt, és az 1400-as pestisjárványban hősiesen helyt állt akkor is, amikor sorra kihaltak mellőle. A betegséget ő is megkapta, de kigyógyulva életfordító elhatározása született.

Néhány hónapi elvonultság után 1402-ben ferences szerzetes lett S. Onofrioban, minorita. Itt kezdte szónoki működését, azonban gyenge hangja és állandó rekedtsége akadályozta, hogy tömegekhez szóljon. Bizalommal kérte a Boldogságos Szűz közbenjárását, és fokozatosan hangja és előadása olyan tökéletessé lett, hogy mindenki megcsodálta. 1417-től szerzetespap lett. Haláláig kora egyik legnagyobb hatású népszónoka volt, a Szűzanya, Szent József és Jézus Nevének tiszteletét terjesztette.

Egy időre eltiltották az igehirdetéstől, mert a tévtanítások ellen határozottan szót emelt, és alattomosan bevádolták. 1439-ben részt vett a firenzei zsinaton, küzdött a görögökkel való unióért. Rajta kívülálló okok miatt hiúsult meg ez az egyesülés. Kapcsolatban volt kora szinte valamennyi tudósával. Kapisztrán Szent Jánossal meg kívánták reformálni a ferences rendet, visszatérve a Szent Ferenc által tanított életformához.

1444. május 20-án halt meg Aquilában. Már 1450-ben szentté avatta V. Miklós pápa, főképp tanítványának, Kapisztrán Szent Jánosnak önfeláldozó fáradozására. 1862-ben mozgalom indult egyházdoktorrá nyilvánítása érdekében, ehhez azonban szükséges műveinek megfelelő kiadása.

Példája: Tehetségedet a lehető legtökéletesebben használd ki!

'Istenünk, ki Szent Bernardin áldozópapot Jézus Szent Nevének különleges szeretetével tüntetted ki, az ő érdemeiért és könyörgésére engedd, hogy szereteted Lelke gyújtson lángra minket! ' Amen.

Forrás ~ Internet