Oldalak

 

MONTFORTI GRIGNION SZENT LAJOS MÁRIA ÁLDOZÓPAP ~ ÁPRILIS 28.
 
 Grignion Lajos a bretagne-i Montfortban - ma Monfort-sur-Meu, Franciaország - született 1673. január 31-én. Bérmálásakor kapta a Mária nevet. Párizsban szentelték pappá. Miután XI. Kelemen pápa apostoli misszionáriusnak nevezte ki, Franciaország nyugati vidékén az örök Bölcsesség misztériumát, a megtestesült és keresztre feszített Krisztust hirdette. Tanította, hogy az életszentség útja Mária által vezet Jézushoz. Apostoli munkájához papokat, testvéreket és - Boldog Trichet Mária Ludovika vezetésével - nővéreket vett maga mellé. 1716. április 28-án hunyt el Saint-Laurent-sur-Sèvre-ben. Sok írást hagyott hátra, melyek különösen máriás lelkiséggel foglalkoznak.
 
 'Istenünk, te Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap lépteit a Boldogságos Szűz oltalma alatt az üdvösségnek és Krisztus szeretetének útjára vezetted. Add, hogy az ő példája nyomán és szereteted szent titkairól elmélkedve Egyházad fáradhatatlan építői legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet
 

Grignon Szent Lajos felajánló imája

Jézusom, én, mint hűtlen bűnös gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bárikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom, és így kívánok Neki engedelmeskedni.
 
Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és Királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom.

Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmed által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapi keresztjeimet. Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni, ami egyben a Szeplőtelen Szív óhaja.
 
 Mindezek megvalósításához kérem a jó Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását, és a szent angyalokat hívom segítségül. Ámen.

Montforti Szent Grignon Lajos 'Tökéletes Mária-tisztelet' című könyvéből (1700 körül).
 
Forrás ~ Internet


CHANEL SZENT PÉTER ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ ~ ÁPRILIS 28.
 
Chanel Szent Péter Franciaországban, Cuet - vagy Potiére - városában született 1803. július 12-én. Mária nevét akkor vette fel, amikor megtudta, hogy édesanyja születése előtt a Szűzanyának szentelte. Szeretett szentmisére járni, de életét a nyáj örzésével kellett töltenie. 1817-ben volt elsőáldozása és 1823-ban bérmálkozott, ekkor az Alajos nevet kapta.

A Mária kongregáció tagja volt. 1824-ben szemináriumba ment és 1827-ben szentelték pappá. Papi szolgálatban lelkipásztorkodott, plébánossá is kinevezték, de ő a missziókba vágyódott. Belépett az 1824-ben alakult Mária Társaságába (maristák), és 1836-ban a társaság misszionáriusa lett. A Csendes-Oceán déli részének szigetvilágát kapták missziós területül, Új-Zéland és Dél-Amerika között. Hosszú hajóúttal jutottak el végül is Futuna és Wallis szigetére. Itt még nem működtek misszionáriusok.

Sok nehézséggel küszködve térített meg néhány bennszülöttet, sem nyelvüket, sem szokásaikat nem ismerte. Lassan egyre többen megszerették, úgy hívták egymás közt: “a jószívű ember”. A törzsfőnök mellett működő vének tanácsa féltette saját tekintélyét, és védték szokásaikat, őseik hitét. Elnyomták, majd üldözték a megkeresztelteket. A fanatikus orgyilkosok a hit iránti gyűlöletből 1841. április 28-án meggyilkolták Polinézia Futuna nevű szigetén. Ő Óceánia első vértanúja.

A francia haditengerészet büntető expedíciót akart indítani halála miatt a sziget lakói ellen, de a püspök határozott fellépése nyomán végül is csak a vértanú maradványainak kiadását követelték. A nagylelkűség megtörte a szigetlakók ellenkezését, új papot kértek, a két atya már hamarosan 714 embert keresztelt meg, és pár év múlva, 1853-ban már az egész sziget lakossága keresztény lett. Több papi és szerzetes hivatás is ébredt ennek a missziónak területén, és a sziget királya Krisztus Királynak szentelte szigetországát.

Chanel atya vértanúhalála bő termést hozott. 1889-ben XIII. Leó pápa boldoggá, 1954. június 12-én XII. Piusz pápa szentté avatta Chanel Pétert. Ő az óceániai szigetvilág védőszentje.

Példája: Isten útjai gyakran kiismerhetetlen területekre vezérelhet. Tarts ki szilárdan!

'Urunk, Jézus Krisztus! Te megadtad, hogy megváltó szenvedésedből részt vállalhassunk. Kérünk, Szent Péter közbenjárására erősöítsd hitünket, szilárdítsd akaratunkat, növeld szeretetünket, hogy Téged mindenek felett szeressünk, és bátran megvalljunk az emberek között. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA ÜNNEPE ~ ÁPRILIS 25.
 
Szent Márk jómódú jeruzsálemi családból származott, a hagyomány szerint levita (pap) volt. Édesanyját Máriának hívták, és unokaöccse volt Szent Barnabásnak. Jézusnál 10-15 évvel fiatalabb volt. Rokoni, vagy baráti kapcsolatban voltak Jézus családjával.

Szintén a hagyományból sejtjük, hogy az ő házukban tartotta meg az Úr az utolsó vacsorát (Mk 14,13-16), és valószínűleg ő volt az az ifjú, aki ruha gyanánt magára kapott takaróját hátrahagyva menekült el a Jézust hurcoló katonák kezeiből (Mk 14,51).

A jeruzsálemi keresztények az első pünkösd után az ő házukban tartották összejöveteleiket, Szent Péter házukba ment csodás szabadulása után (ApCsel 12,12). Péterrel Rómába utazott, titkára és görög tolmácsa volt.

44 körül leírta Szent Péter evangéliumhirdetését. 46 tájékán ismét Jeruzsálemben volt, majd 47 körül Barnabással elkísérték Szent Pált első apostoli útjára, de egy idő után visszatért. Barnabással volt még egy 10-12 éves missziós útjuk, hosszabb időt töltött Alexandriában, majd ismét Rómába ment Péterhez és Pálhoz, Pál Timóteushoz írt kérésére: “hozd el, hasznát tudom venni” (2Tim 4,11). 66 tájékán ismét Kis-Ázsiában volt.

Alexandriában, szentmiséjén támadták meg, kötelet kötve nyakára elhurcolták, vértanú halált szenvedett. 310 körül sírja fölé templomot emeltek, ereklyéit (disznóhús közé rejtve menekítették ki) 820 körül Velencébe vitték, tiszteletére ott a dómot építették meg 976-1071 között. Azóta szerepel a város címerében az oroszlán, Szent Márk jelképe, attribútuma. Az oroszlán lett Szent Márk evangéliumának jelképe a kezdete miatt, mert a “pusztában kiáltó” szavaival kezdi evangéliumát. A 6-7. századtól ünnepéhez a búzaszentelés szokása kapcsolódik.

Példája: Az észrevétlen háttérmunka nélkül általában nincs látványos eredmény.
 
  'Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.
 
Forrás ~ Internet HIMNUSZ SZENT MÁRK EVANGÉLISTÁHOZ

Ó, boldog munkás férfiú,
apostolok szent társa, te,
mint hű segítőt kérlelünk,
és áld szívünk dicsérete.

Örömhírt hoztak ők nekünk,
e Krisztus küldte hírnökök,
eljött a béke korszaka,
igazság győzött, új s örök.

Az ég kegyelme téged is
e nagy lelkek közé emelt;
dicső, kiváló művedért
Egyházunk áldva ünnepel.

Te fényt hintettél akkor is;
Krisztus hevéből küldj ma le,
érleljen napja sok magot,
s töltsék az égi csűrt tele!

Ki, mint a főapostolok,
Bíránk mellett majd ott leszel,
hozd el nekünk bocsánatát,
s bő áldását is megszerezd!

Krisztusnak hála, tisztelet,
Atyának, Léleknek vele,
s dicső hazában boldogan
élvezzük egykor fényüket. Amen.

Forrás ~ Internet 


HIMNUSZ MÁRK EVANGÉLISTÁHOZ

Szent Márk, ma hozzád, ünnepedre jöttünk,
hálaadással hogy megemlékezzünk,
mily nagyot tettél javára a népnek,
Krisztus ügyének.

Édesanyádnak nyomába te léptél,
tisztelve Pétert, követője lettél,
ajkáról Krisztus tanítását vetted,
vésve szívedbe.

Mennyei Lélek vezette a tollad,
isteni Mester csodáit leírtad,
és az igéket, melyekkel ő oktat,
míg a világ tart.

Szent Pál is kedvelt, munkában követted,
szíve buzgalmát példaképül vetted,
Jézusért tűrtél sokat, és nevéért
véredet adtad.

Jézus, imádás, hála legyen néked,
hogy mi is hittel megvallhatunk téged,
hogy minket táplálsz, s egykor majd láthatjuk
arcod örökre. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
IMA SZENT GYÖRGYHÖZ

Az angyalok Teremtője és az egész teremtés Alkotója, aki mint a hit harcosát és a hit legyőzhetetlen vértanúját nyilvánitott ki téged Egyházának, azt sugallja nekünk, hogy szenvedéseid hőstetteiért így dicsőitsünk téged, Szent György: Üdvözlégy, ki mindvégig szeretted Jézust, az Isten Fiát! Üdvözlégy, ki szeretettel adtad oda lelkedet az Ő nevéért! Üdvözlégy, Istentől hívott hitvalló! Üdvözlégy, Isten kegyelmétől megdicsőített bajnok! Üdvözlégy, angyalok lakótársa! Üdvözlégy, ki a prófétákkal hasonló állású vagy! Üdvözlégy, György, nagy Győzelmes! Akathisztosz

'Istenünk, hatalmadat magasztaljuk, és alázattal kérünk, add, hogy Szent György olyan készséggel támogasson minket gyöngeségeinkben, amilyen készséges szívvel Fiadat követte szenvedése útján!'

'Urunk, Jézus Krisztus! Te Szent Györgyöt kegyelmeddel a katonai élet fegyelméből a vértanúság önátadó szeretetére vezetted. Kérünk, növeld szeretetünket, hogy napról napra fokozódjék önátadásunk Irántad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ IMÁDSÁGA

Mikoron az ő szent mártíromságának órája beteljesedett volna, Szent György kéri az Úr Istent mondván: 'Én ídes Uram, Jézus Krisztus, kérlek a Te szent nevednek tisztöletes méltóságáért, hogy az én lelkemet el ne szakaszd a Te szent malasztodtól örökkül örökké. És valaki az én kínszevendésemről ájtatossággal megemlékezöndik és szükségének idején engem hívand, hallgattassék meg. Valamely házban leend az én kínszenvedésemről való könyv, ott néma, sánta siket, csonka bonka gyermek ne szülessék. És valaki valamit tud kérni az én nevemben minden kérelme beteljesíttessék minden kétség nélkül.' Amen.

Érdy kódexSIGMARINGENI SZENT FIDÉL ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ ~ ÁPRILIS 24.

Sigmaringeni Szent Fidél 1578-ban született a németországi Sigmaringenben, a felső Duna mellékén. Apja, Roy János a városka polgármestere volt, őt azonban korán elvesztette a kis Márk (ugyanis ez volt eredeti neve).

Jogot és teológiát tanult. Az egyetemi évek diákmulatságait elkerülte, inkább imádságra fordította szabad idejét. Mária kongreganista volt. A doktori fokozat elnyerése előtt egy főúri fiatalokból álló társaság vezetőjeként hat év alatt bejárta Németország, Franciaország, Itália és Spanyolország jórészét. Tudósokkal ismerkedett, nyelveket tanult, de a szegényeken is mindég igyekezett segíteni. Keresett ügyvédként Einsisheimben a “szegények ügyvédje” volt, híres a nagyon tiszteletteljes és nyugodt tárgyalási módjáról.

1612-ben kapucinus szerzetes, áldozópap lett, ekkor vette fel a Fidél nevet. 1621-től a Voralrbergben levő Feldkirchenben volt egy ideig gvárdián, majd Reinfeld és a svájci Frieburg voltak az állomáshelyei. Kemény életet élt, sokat imádkozott, virrasztott.

Fáradhatatlanul hirdette az igét. Hithirdetőnek elküldte őt a Hitterjesztés Kongregációja a kálvinista Raetiába, hogy az igaz tanítást megerősítse. Mezítláb, egy szál csuhában járta a falvakat, prédikált és vitákat vezetett. Türelmesen érvelt, szavából azonban tűz áradt. Ellenfelei érvek híján a nemzetiségi ellentéteket korbácsolták fel ellene, az osztrákok ellen lázítottak.

A svájci Seewisben szenvedett vértanúságot. A fellázadt tömeg a templomban nem bántotta, de a templomból távozó és Grusch felé induló Fidélt megtámadták 1622. április 24-én, és agyonverték az elfogult kálvinisták. Vértanú halála is példamutató volt, egy protestáns prédikátor a vértanúhalál hatására megtért, és maga hirdette Fidél tanításának igazságát. 1746-ban szentté avatták.

Példája: Aki közületek a legnagyobb, az legyen a többiek szolgája!

'Istenünk, aki Szent Fidélt arra méltattad, hogy szeretetedben lángra gyúlva a hit terjesztéséért elnyerje a vértanúság pálmáját, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a szeretetben gyökeret verjünk, és mi is megismerhessük Krisztus föltámadásának erejét!' Amen.
Forrás ~ Internet
SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ ~ ÁPRILIS 24.
Szent György katonatiszt volt Diocletian kappadóciai seregében. Hitéért Palesztinában 303 körül szenvedett vértanúságot.

Tisztelete a palesztinai Lydiából (Diospolis), a mai Jaffából terjedt el, sok legenda terjedt el róla. Ebben az időben Jaffa püspöki székhely és római katonai állomáshely volt. Már a 4. században templomot építettek tiszteletére a palesztinai Dioszpoliszban. Tisztelete gyorsan terjedt, népszerű szent volt Keleten és nyugaton egyaránt.

A 12. században kezdték tisztelni benne a sárkányölőt, és egyben minden baj legyőzőjét. A keresztes lovagok eszményképüket látták benne. Oroszlánszívű Richárd Anglia védőszentjévé tette.

Példája: A “sárkányt”, vagyis a Gonoszt feltétlen le kell győznünk!
  'Urunk, Jézus Krisztus! Te Szent Györgyöt kegyelmeddel a katonai élet fegyelméből a vértanúság önátadó szeretetére vezetted. Kérünk, növeld szeretetünket, hogy napról napra fokozódjék önátadásunk Irántad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.
 Forrás ~ Internet

HIMNUSZ SZENT ADALBERT PÜSPÖKHÖZ

Mártírt dicsér az énekünk,
apostolt, Isten bajnokát,
kit cseh, lengyel, porosz hívő
s magyar nép hálás szívvel áld.

Híres törzsből fakadt virág,
még szellőtől is bágyadott,
de kit máris szülői vágy
szívben Istennek áldozott.

Korral szilárdult jelleme,
kitűnt szeméremérzete;
a Szentírásból nyert erőt,
s a Szentlélek tanítja őt.

Püspökké szentelték fel őt;
vezesse Krisztus híveit,
s mint jó pásztor bárányokért
legyen kész vérét ontani.

Megérezték szűkölködők,
hogy atyjuk jobbja mint segít,
meghallották kóbor juhok
hívó szavát, intelmeit.

Zsákmányolásban megzavart
sátán dühe nem bírt vele;
el kell tehát pusztítani -
de még dicsőbb lett így neve.

Lándzsákkal rontottak reá,
a főpapra, cinkos vadak,
s elvérzett, mint oltárra tett
Istennek kedves áldozat.

Kérünk, Megváltó Jézusunk,
hogy bűneinket megbocsásd,
s e mártír érdeméből
adj nekünk örök vigasztalást. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ ÁPRILIS 23.

Szent Adalbert a kelet-csehországi Lublyic (Libice) előkelő grófjának gyermeke volt, 956-ban született Libicén, a Wojtek (Vojtech, Woytieck) nevet kapta. Mindjárt születése után súlyos lázba esett, mire a kétségbeesett szülők fogadalmat tettek; ha felgyógyul, Istennek szentelik. Meggyógyult.

Magdeburgban tanult, mégpedig kiválóan. A család a nemes családi hagyományok folytatását, dicsőséget és gazdagságot várt a fiútól. Bérmálkozáskor vette fel lelki vezetőjének, a magdeburgi püspöknek a nevét, az Adalbert nevet. Itt barátkozott össze Ottó herceggel, a későbbi III. Ottó császárral (983-1002).

Tanulmányai után a prágai püspök mellett szolgált, aki kb. 982-ben pappá szentelte. A püspök halála után Adalbert 983-ban Prága püspöke lett. Mezítláb vonult be Prágába és minden igyekezetével próbálta népét az igazi kereszténységre vezetni. Püspöki és családi jövedelme nagy részét jótékony célra fordította. A pogány csehek szilárd vallásossága miatt nem fogadták el, erre Rómába menekült és szerzetbe vonult a Szent Elek kolostorba, egy időre bencés szerzetes lett, sőt egy Szentföldi zarándokutat is tervezett.

A mainzi érsek kérésére Magyarországon keresztül visszatért 12 barát kíséretében, ám a prágaiak a kezdeti szíves fogadtatás után ismét ellene fordultak, most is minden törekvését meghiúsították. Nem tartották meg az ünnepeket, nem tisztelték az egyház menedékjogát. Ekkor ismét elhagyta püspöki székét, Rómába indult. Útközben lovon Magyarországra jött, itt térített 992-994 között. Megkeresztelte Géza vezért és fiát, Vajkot, aki az István nevet kapta az első vértanúról. Valószínűleg Gizella bajor hercegnő kezét is Adalbert nyerte meg István számára.

Magyarországról ismét Rómába ment a kolostorba, egyszerű szerzetesnek. Nemsokára, 996 májusában pápai parancsra III. Ottó császár koronázásakor vissza indult Prágába, azonban a csehek nem engedték haza, sőt rokonságát is kivégezték. Lengyelországba ment téríteni, majd öccsével, Gaudenciusszal elindult Poroszországba és Danzigba. Itt a pogányok teljesen ellenségesen fogadták. Bántalmazták, kigúnyolták, halállal fenyegették, menekülnie kellett. Itt érte a vértanúhalál 997. április 23-án, egy porosz lovascsapat elfogta és megölte a Nogat és az elbingi Weichsel közti Tentikkennél (Danzig közelében). Holttestét a lengyel Boleszló herceg pénzért váltotta ki és a gnieznói (gnézeni, gneznói) székesegyházban temettette el.

999-ben avatta szentté II. Szilveszter pápa. Maradványait 1039-ben Prágába vitték és vértanúi tiszteletben részesítve temették el. 1039-óta jelenleg az ereklyéit Prágában, Esztergomban és a római Szent Bertalan-templomban őrzik. Az esztergomi első székesegyházat az ő tiszteletére építtette Szent István király 1010-ben. Lengyelország, Magyarország és az Esztergom-Budapesti főegyházmegye védőszentje. Szobra az esztergomi székesegyház oltárán látható, kezében a vértanúságot jelképező három lándzsával.

Példája: 'Légy következetes, ne térítsen el nehézség, küzdj a babona ellen, nevelj szenteket, főként magadat.'

'Mindenható, örökkévaló Isten, ki a mai napon Szent Adalbert püspököt, a te vértanúdat szenvedésének érdeméért szentjeid közé emelted, kérünk, add meg nekünk, hogy az ő példája nyomán mi is eljuthassunk az örök hazába!' Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
CANTERBURY SZENT ANZELM PÜSPÖK ~ ÁPRILIS 21.
 
Szent Anzelm a piemonti Aostában született 1033-ban, vagy 1034-ben. Apja Gundulf lombardiai nemes volt, anyja Ermenberga. Gondos nevelést kapott, de anyja korán meghalt. Meghasonlott, és bebarangolta Burgundiát és Normandiát.

Végül a galliai Le Bec híres monostorában bencés lett, itt honfitársa, a tudós Lanfranc volt a kolostor priorja. 26 éves korában szerzetes lett. Tudása és szerzetesi erényei alapján 1063-ban prior, majd 1078-ban már apát volt. Teológiát tanított itt rendtársainak, de az életszentség útján is gyorsan haladt. Fiatal rendtársai ellenkeztek vele, az idősebbek féltékenyek voltak rá, de ő szelídséggel, alázattal és önfeláldozással mindenkit legyőzött.

Angliában később szintén tanított, itt 1093-ban Canterbury érseke lett. Az Egyház szabadságáért küzdve kétszer is a száműzés lett a sorsa. Keményen küzdött a simónia (egyházi állások pénzért osztogatása) és a király beiktatási gyakorlata (invesztitúra) ellen. Külső megjelenése is tekintélyt parancsolt.

Sokat írt, kiváló műveit misztikus teológia hatja át. Bölcseleti munkáiért a “skolasztikus filozófia atyja” címet, majd az egyházdoktori rangot kapta meg.

1109. április 21-én halt meg, sírja a canterburyi székesegyházban található.

Példája:
Igyekezz minél előbb tisztázni valódi hivatásodat,
hogy sok időd maradjon életművedre!
 
'Istenünk, aki Szent Anzelmnak megengedted, hogy kutassa és hirdesse bölcsességed mélységeit, kérünk, küldd a hitet értelmünk segítségére, hogy amit hinnünk parancsolsz, annak szívünk érezze édességét!' Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
 
Szent Anzelm imája

Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat, rejtőzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elől. Feledd a terhes gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat. Időzz egy kicsit Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne! Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és mindaz kivételével, ami segít az Ő keresésében; bezárva ajtód csak őt keresd. Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek: Arcodat keresem; vultum tuum, Domine, requiro. 
 
Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged. Uram, Istenem és Uram vagy és sohasem láttalak téged. Te teremtettél és újraalkottál, és sohasem ismertelek téged. Végül azért lettem, hogy lássalak, és sohasem tettem azt, amiért teremtettél. Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat, hogy boldoguljunk, mert nélküled ínség a sorsunk. 
 
Könyörülj meg rajtunk, akik küszködve igyekszünk feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled. Taníts meg engem, hol keresselek, és mutasd meg magadat a keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni sem tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Amen.

Szent Anzelm imája

Uram, ne engedd, hogy saját akaratomra, tudatlanságomra, emberi gyöngeségre vagy érdemeimre vagy bármiféle tanácsra hagyatkozzam, hanem egyedül csak a Te bölcsességed szent sugallataira. Jóságodban irányíts engem, gondolataimat és cselekedeteimet, hogy egyedül a Te akaratod teljesedjék általam, bennem és rajtam. Szabadíts meg minden gonosztól, és vezess el az örök életre.
 
 
Szent Anzelm imádsága

Legyen szabad felnéznem a fényességedre,
ha csak messziről is,
ha csak a mélyből is!

Taníts meg a Te keresésedre,
mutasd meg magadat, ha kereslek,
mert keresni sem tudlak, ha nem Te tanítasz,
sem megtalálni, ha nem mutatod meg magadat!

Keresselek téged vágyakozással,
vágyakozzam Hozzád a kereséssel!
Találjalak meg a szeretéssel,
szeresselek a megtalálással.
 

Canterbury Szent Anzelm imája

Siess oltalmunkra, ó irgalmas Úrnő,
és ne nézd bűneink sokaságát!
Gondold meg,
hogy a mi Teremtőnk
nem azért vett magára embertestet belőled,
hogy elítélje a bűnösöket,
hanem hogy üdvözítse őket.

Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává,
elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged,
üdvözülünk-e vagy elkárhozunk;
Isten azonban a te üdvösségedért
és az összes emberek üdvösségéért
öltött testet magára.
 
Mit használna nekünk,
hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy,
ha nem részesítenél boldogságodban?
Segíts nekünk és oltalmazz minket,
hiszen tudod,
mennyire szükségünk van segítségedre.

Neked ajánljuk magunkat,
segíts, hogy el ne kárhozzunk,
hanem örökké szolgáljuk
és szeressük a te Fiadat, Jézus Krisztust! Amen.
 
Forrás ~ Internet 'Ismerjelek, szeresselek, örömöm légy, Istenem!'

Megtaláltad-e, lelkem, amit kerestél? Istent kerested, és úgy találtad, hogy minden létező közül ő a legnagyobb, s nála tökéletesebb el sem gondolható. Úgy találtad, hogy ő maga az élet, a fény, a bölcsesség, a jóság, az örökkévaló boldogság és a boldog örökkévalóság, aki mindig és mindenütt jelen van.

Uram, Istenem, alkotóm és újjáalkotóm, mondd meg utánad sóvárgó lelkemnek: mi vagy még azon kívül, amit látott; hogy világosan lássa, ami után vágyódik. Azon van, hogy minél többet lásson; de azon felül, amit látott, nem lát mást, csak sötétséget. Vagy helyesebben: sötétséget sem lát, mert az nincs tebenned. De átlátja, hogy a saját sötétsége miatt nem láthat többet.

Uram, a fény, amelyben lakozol, valóban nem közelíthető meg. Nincs, ami abba behatolhatna, hogy téged lásson. Azért sem látom ezt a fényt, mert erőmet meghaladja. És mégis, bármit látok, általa látom. A gyenge szem is a nap fényében lát mindent, amit lát, és mégsem tud magába a napba tekinteni.
Értelmem nem ér fel hozzá. Túlságosan ragyog, nem tudom magamba fogadni, lelki szemem sem tud sokáig beletekinteni. Elvakul fényétől, megsemmisül roppant nagyságától, lenyűgözve áll mérhetetlensége előtt, megzavarodik erejétől.

Fenséges, megközelíthetetlen fény! Tökéletes és boldog igazság, milyen messze vagy tőlem, pedig oly közel vagyok hozzád! Milyen távol vagy tekintetemtől, holott én a tiéd előtt jelen vagyok!
Mindenütt egészen jelen vagy, mégsem látlak. Benned mozgok, benned vagyok, mégsem tudok hozzád jutni. Bennem vagy, körülöttem vagy, mégsem érezlek.

Kérlek, Istenem, add, hogy megismerjelek, szeresselek, hogy örvendjek benned. És ha már ebben az életben nem tudok eljutni a teljességre, legalább napról napra előrehaladhassak benne, hogy végül is teljesen eltöltsön. Add, hogy itt gyarapodjék rólad való ismeretem, odaát pedig beteljesüljön; növekedjék szeretetem irántad ebben az életben, és legyen teljessé a jövendő életben; ebben az életben örömömet táplálja a remény, odaát pedig megélt valóság legyen.

Uram, Istenem, Fiad által tanácsolod, sőt megparancsolod, hogy kérjünk, és megígéred kérésünk teljesítését is, hogy örömünk teljes legyen. Én úgy kérlek, Uram, ahogy csodálatos Tanácsadónk által tanácsolod. Add meg, amit igaz voltodban megígérsz, hogy örömöm teljes legyen. Igaz Istenem, kérlek, hallgass meg, hogy örömöm teljes legyen.

Addig is erről elmélkedjék értelmem, erről beszéljen nyelvem. Ezt szeresse szívem, erről szóljon ajkam. Ezt éhezze lelkem, ezt szomjazza testem, ez után vágyakozzék egész lényem, míg bemehetek Uram örömébe, aki az örökkön áldott háromszemélyű egy Isten. Ámen. 

 Szent Anzelm püspöknek 'A lélek párbeszéde Istennel' című könyvéből

Forrás ~ Internet


LABRE SZENT BENEDEK JÓZSEF ZARÁNDOK

Amettes, 1748. március 26. +Róma, 1783. április 16.

Benoit-Joseph Labre 1748. március 26-án született Artois-ban, Amettes faluban. Szülei, Jean-Baptiste és Anne-Barbe Grandsire szerény birtokukon gazdálkodtak, s emellett egy kis rövidáru-kereskedést is vezettek. A család mélységesen hívő életet élt. Tizenöt gyermekük közül Benedek volt a legidősebb. Az amettes-i falusi iskolában, majd később a szomszédos Nédon mezőváros iskolájában csupán gyenge képzettséget szerzett. Szokatlanul szelídnek és alkalmazkodónak, egyben hallgatagnak ismerték. Rendkívül jámbor volt. Amikor tizenkét éves lett, magához vette nagybátyja, François Labre, aki az Amettes-től mintegy húsz km-re levő Erin plébánosa volt. Itt járult 1761. szeptember 4-én elsőáldozáshoz és bérmáláshoz. Nagybátyja ezután latinra tanította, Benedek azonban csak közepes tanulónak mutatkozott. Az imádság és a szemlélődő élet vonzotta, a tanulás iránt nem volt érzéke, még kevésbé mutatott hajlandóságot a papi hivatás iránt. 

 LABRE SZENT BENEDEK-JÓZSEF

 Labre Benedek József egy kis francia faluban született, Amettes-ben, 1748. március 26-án. Tizenöt gyermek közül ő volt a legidősebb. Amikor tizenkét éves lett, magához vette pap nagybátyja, François Labre. Benedeket az imádság és a szemlélődő élet vonzotta, a tanulás iránt nem volt érzéke, és nem is akart pap lenni. Először trappistának készült, de ezt nagybátyja és szülei egyaránt ellenezték. 1766-ban járvány tört ki, és Benedek nagybátyjával együtt önfeláldozóan ápolta a betegeket. A járvány egyik utolsó áldozata François Labre volt. Benedek járt Rómában, Loretóban, Assisiben, Nápolyban, Bariban, Einsiedelnben, Paray-le-Monialban, Santiago de Compostelában. Mindenhova gyalog ment, mindig csak csekély alamizsnát fogadott el, hogy éhen ne haljon, és meg ne fagyjon. 1783. április 16-án, nagyszerdán összeesett Rómában. Bevitték egy közeli házba, s ott estére meghalt.

 'Istenünk, te Szent Benedek József hitvallódat az alázat és a szegénység szeretetének erényeivel különösen kituntetted. Add nekünk közbenjárására, hogy szívünkkel ne a földi javakhoz, hanem az égiekhez vonzódjunk. Krisztus, a mi Urunk által.'

Forrás ~ Internet

SZENT I. MÁRTON PÁPA ÉS VÉRTANÚ ~ ÁPRILIS 13.

Szent I. Márton pápa Umbriában, Todi városkában született. Jogász és diplomata, diplomata majd pap lett. Megalkuvás nélkül küzdött a császár olyan törekvései ellen, amellyel szeretett volna beavatkozni az egyház tevékenységébe.

649-ben eredményes tevékenysége nyomán pápává választották. A császár előzetes engedélye nélkül szenteltette magát püspökké, és foglalta el a pápai trónt. Ezzel a császár haragját vonta magára. Már ebben az évben zsinatot tartott, ezen elítélték a monotheléta tévedést. Hitvédő volt, emiatt 653-ban II. Konstans császár (641-668) elfogatta, Konstantinápolyba hurcolták. Árulás vádjával halálra ítélték, de a haldokló konstantinápolyi pátriárka közbenjárására a pápagyilkosságtól elálltak és száműzték a Krím-félszigetre, az akkori Kerzoneszoszba (Chersonba).

656. április 13-án halt meg (más forrás szerint 655. szeptember 16-án) az embertelen körülmények következtében. Bár nem szenvedett vértanúhalált, az egyház mégis kezdettől fogva mártírként tiszteli.

Példája: Kitartás a tanulásban és az elvekben, ez vezet nagy eredményekre!

'Mindenható Istenünk, ki Szent Márton pápát megsegítetted, hogy sem a fenyegetések, sem a kínzások meg ne törjék, kérünk, segíts, hogy erődre támaszkodva mi is állhatatosan viseljük a világ zaklatásait!' Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ ~ ÁPRILIS 11.
 
A hagyomány szerint Szent Szaniszló püspök és vértanú a krakkói egyházmegye területén fekvő Szczepanowóban - Istvánfalva - született. Családja a lovagok közé tartozott, de nem voltak gazdagok. Születésének pontos dátumát nem tudjuk.

Gyermekkorát szülőföldjén töltötte, iskoláit valószínűleg a krakkói bencéseknél kezdte. Nevelői észrevették képességeit, ezért az akkori Európa egyik szellemi központjába, Ličge-be küldték. Itt végezte a teológiát.

Hazatérve rövidesen kitűnt szellemi és lelki kiválósága, ezért a krakkói püspök, Lamberto Zula székesegyházi kanonokká nevezte ki. 1070-ben, amikor a püspök meghalt, a klérus, a nép, sőt maga a fejedelem, II. Bátor Boleszláv (1058 -1080) is őt kívánta utódnak. II. Sándor pápa ki is nevezte Krakkó püspökévé, és 1072-ben fölszentelték. Szaniszló volt a második olyan krakkói püspök, aki nem a bencés szerzetesek közül, hanem a világi klérusból került ki. Ez pedig annak a folyamatnak volt része, amellyel a bencés szerzeteseket lassan- lassan visszaszorították a lengyel egyház kormányzásából.

Püspöksége nagyon kedvező körülmények között indult. A király támogatta, s így Szaniszló az egyházmegye térítését véghez tudta vinni. A reformszellemet, amelyet Ličge-ből, azaz a nyugati egyházból hozott magával, a papság körében meg tudta szerettetni, és ennek megfelelően sikerült megújítania a klérust.

Az évek múlásával azonban a király és a püspök közötti barátság egyre inkább elhidegült, majd ellenségeskedéssé fajult, míg a király meggyűlölte a püspököt. Nemsokára nyílt összeütközésre került sor, és Szaniszló püspök kiközösítette Boleszlávot. A király válaszul megölette embereivel a Szent Mihály-templom oltáránál Szaniszlót. Sőt, nemcsak meggyilkolták, hanem meg is csonkították, miként a felségárulókat szokták, azaz levágták kezét, lábát.

A templom melletti temetőben temették el, de már 1088-ban kiemelték, és átvitték a krakkói Wawel-székesegyházba. A sírjánál azonnal megnyilvánult a hívők tisztelete, főleg a szegények részéről, akiknek atyja volt életében.

Szentté avatását 1229-ben indították el és 1253-ban zárult le. IV. Ince pápa Assisiben hirdette ki. Ünnepét május 7-i dátummal 1594-ben vették föl a Római Kalendáriumba. 1969-ben áthelyezték április 11-re, amely napon a krakkói káptalan halottaskönyve szerint vértanúságot szenvedett.

'Istenünk, kinek tiszteletéért Szent Szaniszló püspököt az üldözők kardja halálra sújtotta, kérünk, segíts, hogy vértanúd példája szerint mindhalálig megvalljuk a hitünket!' Amen.
 
Forrás ~ Internet
 

LORETTÓI LITÁNIA

Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze - Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja - Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja - Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya - Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya - Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya - Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya - Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya - Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya - Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja - Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja - Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja - Könyörögj érettünk!
Nagy okosságú Szűz - Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz - Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz - Könyörögj érettünk!
Nagy hatalmú Szűz - Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz - Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz - Könyörögj érettünk!
Igazság tükre - Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke - Könyörögj érettünk!
Örömünk oka - Könyörögj érettünk!
Lelki edény - Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény - Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye - Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa - Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya - Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony - Könyörögj érettünk!
Mária aranyház - Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye - Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag - Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége - Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője - Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője - Könyörögj érettünk!
Próféták királynője - Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője - Könyörögj érettünk!
Vértanúk Hitvallók királynője - Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője - Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynője - Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő - Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő - Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynője - Könyörögj érettünk!
Családok királynője - Könyörögj érettünk!
Béke királynője - Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya - Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

Forrás ~ Internet