Oldalak


Aquinói Szent Tamás - Úrnapi ének

Dicsérd, Sion, a Megváltót,
dicsérd a vezért, a pásztort,
zengj himnuszt, zengj éneket!
Ahogy bírod, akként merjed:
nagyobb Ő, mint a dicséret,
méltón nem dicsérheted.

S a dicséret külön tárgya
ma hogy a kenyeret áldja,
mely éltet és eleven,
s hogy végvacsoráján kapta
a Tizenkettők csapatja,
nem kétséges semmiben.

Legyen teljes, legyen zengő,
legyen vidám és illendő
szívünk ujjongása ma:
mert azt a napot jelzi ünnepünk,
melyen először adatott nekünk
ez a lelki lakoma.

Új királynak asztalára
új törvénynek szállt páskája:
elavult a régi már.
Fut az újtól, ami agg,
igazságtól, ami vak;
fut a fénytől a homály.

Amit Krisztus tett az estén,
hagyta hogy rá emlékezvén 
cselekedjük mi is azt.
Okultunk szent törvényéből:
Így lesz borból és kenyérből
üdvösséges áldozat.

Más és más - de nem lényegben,
csak jel szerint más - színekben
égi jók lappanganak.
A vér ital, a hús étel:
mégis Krisztus, lényegével,
teljes mindkét szín alatt.

Oly kenyér, melyet meg nem tör,
aki vesz miként étekből,
s el se vág, és meg se szel.
Veszi egy és veszik ezren;
fogyasztják és nem fogy el.

Veszik jók és veszik rosszak:
csakhogy különböző sorsnak
részesei ők vele.
Rossznak halál, jónak élet:
ilyen az egyforma étek
különböző ereje.

Ím az angyalok kenyere,
útonjárók eledele,
édesfiaknak étele,
nem ebek számára szánt,
melynek előképe már a
húsvéti bárány halála,
valamint Izsák oltára
s hogy az égből manna szállt.

Óh igaz Kenyér, jó Pásztor,
Jézus, óvj az elbukástól,
te táplálj és te palástolj
s add, hogy a feltámadáskor
üdvnek látói legyünk.

Te, ki mindent bírsz és értesz,
s e földön táplálsz és éltetsz,
tedd, hogy szent népeddel, ékes
asztalodnál majd az édes
örökségben részt vegyünk!

Babits Mihály fordítása

Forrás ~ InternetBOLDOG APOR VILMOS PÜSPÖK

1892. február 29-én született Segesváron főnemesi család gyermekeként. Papi pályára lépett. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte. 1915. augusztus 24-én szentelték pappá a nagyváradi egyházmegye szolgálatára. Gyulán lett káplán, majd ugyanott hosszú ideig plébános. Megújította a lelkipásztorkodást, felkarolta a szegényeket, ápolta az ökumenikus kapcsolatokat. 

XII. Piusz pápa 1941. január 21-én nevezte ki győri püspökké. Bátran kiállt a faji megkülönböztetés ellen. Védte és befogadta az üldözötteket. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét felajánlotta áldozatul Egyházunkért, hazánkért és megbocsátott gyilkosainak, 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg. 

Ideiglenesen a Karmelita-templom kriptájában temették el. Csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a Bazilikában eltemessék a már 1948-ban elkészült márvány koporsóba.  II. János Pál pápa 1997. november 9-én a vértanú-boldogok sorába iktatta. Sírjához állandóan érkeznek a közbenjárást kérő hívek.

 'Istenünk, te Boldog Apor Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy szent akaratodhoz mindig hűségesek legyünk, és testvéreink üdvösségén fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet
 
BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

Tízgyermekes családban született 1887. október 29-én, Kálmándon - Szatmár vármegye. A Szatmárnémeti Katolikus Gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd Rómában, a Gregorianán t anult. Volt segédlelkész, plébános, teológiai tanár, lelki vezető. A Szentszék 1942. március 26-án kinevezte a szatmári egyházmegye püspökévé, március 28-án pedig nagyváradi apostoli kormányzóvá. Május 17-én a szatmári székesegyházban szentelték püspökké.
 
Élete fő célja: Isten akaratának keresése, felismerése és teljesítése. Püspöki jelmondata 'Ut omnes unum sint' szellemében próbálta összefogni szétdarabolt egyházmegyéjét, vezetni papjait és híveit. 1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtönében halt meg 1952. december 6-án. Boldoggá avatása 2011. július 3-án, Szatmárnémetiben volt. 
 
 'Mindenható örök Isten, te megadtad Boldog Scheffler János püspöknek, hogy mindhalálig küzdjön az igazságért, és így az Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen. Add, hogy odaadását követni tudjuk, és a mennyei hazában örök otthonra leljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.
 
Mindenható örök Isten,
Te megadtad Boldog Scheffler János püspöknek,
hogy haláláig küzdjön az igazságért,
és így az Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen.
Add, hogy hű odaadását követni tudjuk,
és a mennyei hazában örök otthonra leljünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


Olvass tovább: http://www.mindszentyalapitvany.hu/szentte-avatas/magyar-boldogok/boldog-scheffler-janos/
Mindenható örök Isten,
Te megadtad Boldog Scheffler János püspöknek,
hogy haláláig küzdjön az igazságért,
és így az Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen.
Add, hogy hű odaadását követni tudjuk,
és a mennyei hazában örök otthonra leljünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


Olvass tovább: http://www.mindszentyalapitvany.hu/szentte-avatas/magyar-boldogok/boldog-scheffler-janos/
Mindenható örök Isten,
Te megadtad Boldog Scheffler János püspöknek,
hogy haláláig küzdjön az igazságért, és így az 
Egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen.

Add, hogy hű odaadását követni tudjuk,
és a mennyei hazában örök otthonra leljünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Amen.
 
Forrás ~ Internet

 LITÁNIA NEPOMUKI SZENT JÁNOSHOZ

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Nepomuki Szent János Könyörögj érettünk!
Szent János, ki szüleidnek
a Boldogságos Szűzhöz nyújtott könyörgéseik által születtél e világra, Könyörögj érettünk!
Szent János, ki születésedkor csodálatos fényességgel tiszteltettél, Könyörögj érettünk!
Szent János, ki szüleidnek egyetlen egy örömük és vigasztalásuk voltál, Könyörögj érettünk!
Szent János, az Isten házának szorgalmas szolgája, Könyörögj érettünk!
Szent János, buzgó apostoli férfiú, Könyörögj érettünk!
Szent János, az evangéliumnak buzgó hirdetője, Könyörögj érettünk!
Szent János, a prágai anyaszentegyháznak világossága, Könyörögj érettünk!
Szent János, az egyházi férfiak tükre és példája, Könyörögj érettünk!
Szent János, szegények és ügyefogyottak gyámola, Könyörögj érettünk!
Szent János, keseredettek vigasztalója, Könyörögj érettünk!
Szent János, minden világi pompának és dicsőségnek megvetője, Könyörögj érettünk!
Szent János, kicsinységedtől fogva a Szűz Máriának ájtatos tisztelője, Könyörögj érettünk!
Szent János, a lelkek üdvösségének fáradhatatlan keresője, Könyörögj érettünk!
Szent János, a bűnösöknek igazi penitenciatartásra vezérlője, Könyörögj érettünk!
Szent János, a szentségnek tündöklő példája, Könyörögj érettünk!
Szent János, jövendölő lélekkel megáldott próféta, Könyörögj érettünk!
Szent János, angyali tisztaságnak edénye, Könyörögj érettünk!
Szent János, csodálatos békességes tűrés formája, Könyörögj érettünk!
Szent János, a gyónás titkainak győzhetetlen s állhatatos megőrzője, Könyörögj érettünk!
Szent János, kegyetlen kínokban győzhetetlen bajnok, Könyörögj érettünk!
Szent János, ki minden fájdalmat s keserves halált inkább szenvedni,
hogysem a szentgyónásból legkisebb vétket kinyilatkoztatni akartál, Könyörögj érettünk!
Szent János, ki a mártírság által való halálra szüntelen készültél, Könyörögj érettünk!
Szent János, ki a szentgyónás titkainak elhallgatásáért
a Moldva vízébe vettettél, Könyörögj érettünk!
Szent János, kinek holtteste a vízen
éjjel ragyogó mennyei fényességgel kijelentetett, Könyörögj érettünk!
Szent János, ki koporsódban is sok csodával tündököltél, Könyörögj érettünk!
Szent János, Istennek kedves mártírja, Könyörögj érettünk!
Szent János, cseheknek nagy csodatevője és pártfogója, Könyörögj érettünk!
Szent János, Prága városának drága kincse, Könyörögj érettünk!
Szent János, jó hírük és nevük veszedelmében forgandóknak
hathatós pártfogója, Könyörögj érettünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Jézus, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Jézus, hallgass meg minket!
Minden gonosztól Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Minden veszedelemtő,l Ments meg, Uram, minket!
Az ördögnek incselkedéseitől, Ments meg, Uram, minket!
Döghaláltól, éhségtől és hadaktól, Ments meg, Uram, minket!
A te parancsolataidnak megszegésétől, Ments meg, Uram, minket!
Szentségtörő, kárhozatos gyónástól, Ments meg, Uram, minket!
Jóhírünk s nevünk gyalázatától, Ments meg, Uram, minket!
A gonosz nyelvek rágalmazásától, Ments meg, Uram, minket!
Mindennemű gonosztól, Ments meg, Uram, minket!
A te dicsőséges szentednek, Nepomuki Szent Jánosnak
hathatós érdeme s esedezése által Ments meg, Uram, minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk dicsőséges Nepomuki Szent János! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Ó, Istennek csodálatos mártírja és nagy szentje, dicsőséges Szent János, ki hogy IV. Vencel, csehországi király gonosz kérésére sok kínzás után is a királyné gyónását ki nem akartad jelenteni, a Moldva vízébe a prágai hídról levettettél, és a folyóvízen, ahol tested elmerült, éjszaka megjelenő fényesség által, úgymint a te ártatlanságodnak és nagy szentségednek bizonyos jele által kijelentettél, és az egész egyházi rendtől és néptől nagy tisztelettel a prágai főtemplomba vitettél és eltemettettél. Téged, ki a szentgyónás titkainak megtartásáról ily csodálatos és örökkévaló emlékezetet magad után hagytál, ezen nagy érdemeid és Istentől neked adott kegyelem által nagy bizalommal kérünk, nyerd meg nekünk, hogy az Istennek ellenünk fölgerjedt haragja megszűnjék. Hogy ő a bűneink által érdemelt büntetéseket, döghalált, éhséget, hadakat és más testi és lelki veszedelmeket kegyelmesen tőlünk eltávoztassa, és hogy mi halálunk előtt bűneinkről töredelmes gyónást és penitenciát tarthassunk, Istennek tetszhessünk, életünket szentül végezhessük és az örök életre beléphessünk. Figyelmezz, Uram, a mi könyörgésünkre, melyet Nepomuki Szent János emlékezetére hozzád bocsátunk, hogy az ő esedezése és érdeme által a jelenvaló életben minden gyalázattól, szégyenvallástól megmeneküljünk, s halálunk előtt igaz bűnbánatot tartván, az örök boldogságba jussunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Forrás ~ InternetBOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: 'Alleluia! Ecce ego, mitte me!' Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vesz az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték.

'Mindenható, örök Isten, te Boldog Sára szűz és vértanú neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorkodóknak az örömet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

'Felajánlom magam, mint áldozatot a társaságért!'

'Tele van a szívem-lelkem lobogó lelkesedéssel! Az indítást, hogy életemet, illetve halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem. Előterjesztettem az elöljárómnak, lelkiatyámnak, s engedélyt kaptam! A boldogságom első mámorában eltűnt az a természetes borzongás, ami szorongott bennem. De arra rákényszerülök, hogy újra előjön. Nem baj. A fölajánlási imát már összeállítottam. Most még meg kell várnom Margit testvért. S akkor felajánlhatom magam. Hála Neked teljes Szentháromság!'

'Ó fölséges Szentháromság! Legkegyelmesebb Atyám, ki engem végtelen szeretetedből megteremtettél s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó, édes Jézus Krisztusom! Aki szent véreddel engem megváltottál s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó, drága Szentlélek! Aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem, méltatlannak a hivatás kegyelmét és a Társaságot ajándékoztad, ó, legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a Társaság áldozatát! Azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed tervében nem lenne benne halálom: Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek - különösen az öregek, betegek és gyengék - életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől Irántad, az Egyház, a hivatás és a Társaság iránt. Amennyiben isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglaltatik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot.

Ezt a felajánlást teszem Lelkiatyám és Elöljáróim engedélyével, édes Szűzanyám keze által, Szent József, Szent Benedek Atyánk, Avilai Nagy Szent Teréz, Szent Sára és Szent Őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, hanem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Ámen.

Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedéssel együtt.' Amen.

Salkaházi Sára szűz és vértanú naplójából 1943. szeptember

Forrás ~ Internet


BOLDOG BRENNER JÁNOS

1931-1957

vértanú, áldozópap

Jézus Szíve szerinti pásztor, szolgálva saját híveit és megvédve az Oltáriszentséget, akit egy beteghez vitt, mostantól kezdve a Boldog nevet viselje,és hogy ünnepét megtarthassák a jogban előírt módon és helyén, minden év december 15-én, mennyei születésének napján.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
.
Kelt Rómában, Szent Péter székénél,
az Úr 2018. esztendejében, április 23-án
pápaságunk hatodik évében.

Ferenc pápa

FOHÁSZ BOLDOG BRENNER JÁNOS VÉRTANÚHOZ

Ahogy Boldog Brenner János atya kész volt vértanúságának napján is Isten hívó szavára igent mondani, úgy most mi is imádkozzunk az éber szívért és hitvalló életért:
1. Áldd meg, Urunk a neked szolgáló papságot, hogy mindig odaadószívvel és lelkesen kövessen Téged!
2. Ébressz Boldog Brenner János lelkületével szolgáló papi hivatásokat a Te dicsőségedre és néped üdvösségére!
3. Segíts, hogy magunkról megfeledkezve a Te ügyedért és akaratod teljesítve cselekedjünk!
4. Formálj egyre több olyan hívő közösséget, ahol a pap munkatársaiként Istenért és az Ő népéért egyre többen önzetlenül tevékenykedjenek!
5. Áldd meg magyar nemzetünk családjait, hogy a bennük születő papi hivatást megbecsüljék, segítség, támogassák és meghálálják!

Istenünk, Boldog Brenner János atya vértanúsága arra bátorít minket, hogy a hétköznapok, vértelen vértanúságát vállalva tudjunk meghalni magunknak, és akarjunk Istennek és népének élni. Segíts e szándékunk megvalósításában, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Forrás ~ Internet
  
 
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szűz Szent Margit, Könyörögj érettünk!
Akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől, Könyörögj érettünk!
Aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél, Könyörögj érettünk!
Aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát, Könyörögj érettünk!
Aki Krisztus szegénységét akartad utánozni, Könyörögj érettünk!
Aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál,
Aki tudatosan kerested az utolsó helyet, Könyörögj érettünk!
Aki az alázatos Jézus követője voltál, Könyörögj érettünk!
Aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat, Könyörögj érettünk!
Aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted, Könyörögj érettünk!
Akit az Eukarisztikus Jézus éltetett, Könyörögj érettünk!
Akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott, Könyörögj érettünk!
Aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni,
Aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat, Könyörögj érettünk!
Aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről,
Aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél, Könyörögj érettünk!
Aki imádságban virrasztva imádtad az Urat, Könyörögj érettünk!
Aki a szűzi tisztaság példája vagy, Könyörögj érettünk!
Aki a betegekkel és szenvedőkkel együtt éreztél, Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház igazi leánya, Könyörögj érettünk!
Aki a rendi szabályok megtartásában mindenkit megelőztél,
Aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel nővéreid épülésére voltál,
A Szűzanya buzgó tisztelője, Könyörögj érettünk!
Aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél, Könyörögj érettünk!
Kongregációnk védőszentje, Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Árpád-házi Szent Margit!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Forrás ~ Internet

FOHÁSZ ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPÉN

Forduljunk Istenhez, aki mindnyájunkat meghív az életszentségre, és mondjuk:

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében, add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére, növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk, add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted, segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Forduljunk Istenhez, aki mindnyájunkat meghív az életszentségre, és mondjuk:

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében, add, hogy a mai szülők is Isten és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére, növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk, add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!

Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted, segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!

Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk! Amen.

Forrás ~ Internet

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT IMÁJA

A szűk kis ablakrésen betör egy Fénysugár,
s vetül a földre, hol az oltár előtt imádkozik a királyleány.
Könnyek csorognak arcán, csillagszeméből,
kihunyni látja a Fényt az emberek szívéből.

Teste térdel csak ott, lelke magasan ível, messzire száll,
madártávlatból látszik csak alatta az idő és a táj.
Századokat fog át, előre, s hátra is talán:
Mikor tűnik fel végre a Haza egén a Szivárvány?

Látja a csatákat, hosszú, véres küzdelmeket.
Hogy feledheti így el az ember az Isteni Eredetet!?
Látja az ármányt, mit e nép rengetegszer átél,
alig van, ki nemesen áldoz a Hazáért!

Látja a szétdarabolt, becsapott országot, s embersorsokat,
s köztük az Isteni Szeretet sorra mind elakad.
Vak gyűlöletet lát, vicsorgó ellenfeleket,
viseli az ország s a nép a nehéz keresztet.
'Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát!
Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált!

Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,
hogy hűséget valljanak Istennek, országnak.
Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet,
felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.

Imádkozom azért, ki szenved, s léte tehetetlen,
kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen!
Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,
mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt!

Fordítsd el haragod Jó Uram a szeretetlenektől,
kapjanak egy újabb esélyt Szereteted Kegyelméből!
Nézd az országot, mi darabokban hever,
tölts fel minden szívet igaz szerelemmel!

Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel,
s az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel.
Add, hogy megforduljon minden, ami kín,
Rend, s Béke legyen, Áldásod legyen a gyógyír.

Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát,
ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!'
Erősödik a Fény a résnyi ablakon át,
fénysugár hoz egy vidáman éneklő pacsirtát.

Isten küldötte, Hajnal Hírnöke,
eljött, hogy énekével a Teremtőt dicsérje.
Éled a királylány, száradnak könnyei,
szíve szerelemmel és élettel van teli.

'Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad.
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!' Amen.
 
Forrás ~ Internet