Oldalak


  KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA ~ AUGUSZTUS 29.

Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Heródes Antipasz lefejeztette Jánost Kr.u. 29-ben, Szalóme táncáért. Mint ismeretes, Heródes együtt élt testvére feleségével, Heródiással, aki elszökött Rómából férjétől, hogy a király Heródes mellett fényben, pompában élhessen. Lánya a már kissé kapatos vendégsereg előtt táncával mindenkit elbűvölt. Az alkoholmámorban tetszelgő király bármit hajlandó volt jutalmul adni a lánynak táncáért. Az anyja tanácsára János fejét kérte. Megkapta (Mk 6, 21-28)

Keleten már az 5. században megülték ezt az ünnepet. Valószínűleg ezen a napon volt a szamariai Sebasztében Szent János templomának a búcsú napja. A magyar hagyomány a mohácsi vész napjával összekapcsolva emlékezik 'Nyakavágó János' ünnepére.

Példája: Helyes tettünk következményét vállalnunk kell, tévedésünket pedig beismerni!

'Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is Fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is állhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában.' Amen.

Forrás ~ Internet  SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ ~ AUGUSZTUS.28.

Szent Ágoston  az Észak-Afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, csak halála előtt valamivel keresztelkedett meg, 371-ben. Édesanyja azonban, Mónika már keresztény.

Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén is. Apja kívánsága szerint szónoknak kellett tanulnia. Nagy becsvágy élt benne, sírni tudott, ha valaki föléje kerekedett. A játék kedvéért szívesen elhanyagolta a kötelességeit, és sok kísértése volt a hazudozásra. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda fiatalok társaságában is forgolódott. 371-ben szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban. Anyja vallásosságát ekkor dajka mesének tartotta. Pogány társaival sokat vétettek a hatodik parancsolat ellen. Ekkoriban született egy ismeretlen lánytól fia Adeodatusz.

Tanulmányozta az ókori klasszikusok műveit, kereste a választ az emberi lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja kitartó próbálkozásai, hogy megtérjen arra ösztönözte, hogy félrevezetve anyját, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött előle. Mónika utána ment fiának, Milánóban sem szűnt meg a megtérésre buzdítani. Ágoston azonban nem tudott szakítani bűnös életével, sem pedig gyermeke anyjával.

Édesanyja könnyei és Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Megragadta Ágostont Ambrus szónoki tehetsége, fellépése, műveltsége. Aztán Szent Antal életrajza nyomán találkozott a szerzetesi eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. És akkor egyszerre csak a véletlenszerűen felütött Szentírás hirtelen megtérésre vezette.

Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, majd hazájába visszatérve aszketikus életet élt.

391-ben pap lett, majd 395-ben Hippó püspöke. Szavaival és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg.

430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben. Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg a Milánó melletti Páviában van, az egykori longobárd fővárosban. Ide Luitprand Longobárd király hozatta 740 körül. A kései századok a 'kegyelem doktora' címet adományozták neki.

Példája: Jó gyónás után csapj át a másik végletbe: légy erős!

Kérünk, Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a szellemet, amellyel Szent Ágoston püspököt eltöltötted, hogy mi is csak téged szomjazzunk, aki a bölcsesség forrása vagy, és téged keressünk, akitől az égi szeretet származik! 

Forrás ~ Internet  SZENT MÓNIKA EMLÉKNAPJA ~ AUGUSZTUS 27.
 
Mónika az imádkozó édesanya. Fia jó útra téréséért imádkozott, majd megélve fia megtérését távozott a földi életből. Az igazi szeretet mindig megtalálja a segítés legmegfelelőbb módját.
 
Az afrikai Tagastében született 331-ben, sötétbőrű pún keresztény családból. Kislány korában megtanulta az önmérsékletet és a mértéktartást. Már fiatal lányként férjhez adták egy pogány férfihez, Patríciushoz. Több fia volt. Mónika igyekezett a családnak katolikus nevelést nyújtani, de férje és gyermekei lenézték vallásosságát, elhúzódtak, sőt gúnyolták miatta. Nehéz természetű férjét csodálatos türelemmel viselte el. Anyósát is türelemmel változtatta meg, barátnővé, sőt kereszténnyé tette.
Az igazi édesanya példaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. Nem adta fel a reményt, hogy környezetét megtérítse. Rendíthetetlen türelemmel igyekezett a kicsapongó Ágostont is jobb útra téríteni. Minden eszközt megragadott volna, hogy fiát megváltoztassa, de Ágoston megátalkodottságán minden próbálkozás megbukott.
 
Pogány férjét jóságával és szelídségével segítette a megkeresztelkedésre, az halálos betegen megtért, megkeresztelkedett, 372-ben, egy évvel halála előtt. Ágoston szabadulni szeretett volna anyjától, ezért félrevezetve azt, suttyomban utazott el Rómába. Szökevény fiát Milánóban találta meg, Szent Ambrus tanítását hallgatta. A rossz úton járó fiút 14 éven át hullatott könnyeivel és állhatatos imádságával térítette meg. Kitartó könyörgése többet eredményezett, mint amennyit várt volna. Ugyanis nem csak fia, de Ágostonnak házasságon kívül született fia is, és barátja is együtt vették fel a keresztséget 386. húsvét hajnalán.
 
Megtért fia karjaiban halt meg 387-ben, Ostiában. Először az ostiai Szent Aurea templomba temették el. 1430-ban V. Márton pápa az ereklyéket felemeltette, és most Rómában a Szent Ágoston templomban van eltemetve.
 
Az oly parányi vízcsepp is - állandóan csepegve - átfúrja a kemény sziklát!

'Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közbenjárásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


 KALAZANCI SZENT JÓZSEF RENDALAPÍTÓ ~ AUGUSZTUS 25.

Az üdvösség útját járni meg kell tanulni. Kalazanci Szent József a szegény, nincstelen gyerekeknek akarta megtanítani az üdvösség útját. Minket is arra hív, hogy életünk példájával vezessük a körülöttünk élőket az üdvösség útján.

1556. vagy 1557. szeptember 11-én született José de Calasanz a spanyolországi Aragóniában, Peralta de la Sal falucskában.
Kitűnő nevelést kapott a jómódú, főnemesi szülők útján. Heten voltak testvérek. Őt már kisgyermekként is 'kis szent'-nek nevezték, mondják, hogy már gügyögő gyermekként különös áhítattal imádkozott.

1583. december 17-én pappá szentelték. Előbb hazájában tevékenykedett, püspöki szolgálatban a plébániák ügyeit rendezte, orvosolta. Lemondott állásáról, mert másféle hívatást érzett. Rómába hajózott. Itt éjszakánként a szegényeket látogatta végig Róma hét legnagyobb bazilikájánál. 1592-től Rómában szegény gyermekek nevelésével foglalkozott, és ez lett igazi hívatása.

Létrehozta 1597-ben Európa első ingyenes népiskoláját. Házat bérelt és adományokból egyre több gyermeket tudtak ingyenesen nevelni és tanítani. A hívek adományairól kapták a 'Kegyes Iskola' nevet.

1617-ben megalapította a piarista rendet, mint egyszerű fogadalmas kongregációt. 1621-ben társulatukat elismerték ünnepélyes fogadalmú szerzetesrendnek. Sok üldözésben és félreértésben volt része, mert iskoláiban a legmodernebb tudományokat tanították, és az egyszerűbb néposztályból származó új értelmiséget képeztek. Az üldözéseket legyőzhetetlen türelemmel viselte, ezért 'második Jóbnak' vagy 'keresztény Jóbnak' is nevezik.

Kilencvenéves korában, 1646-ban ellenfelei elérték, hogy rendjét feloszlassa X. Ince pápa. Ő ezt is rendíthetetlen lelki nyugalommal fogadta. Rómában 1648. augusztus 25 -én halt meg, halálos ágyához tisztelői tömege zarándokolt el utolsó áldásáért. Halála után nyolc évvel társulatát újból szerzetesrend rangjára emelték. Földi maradványait a római Szent Pantaleon templom főoltára alá temették. Nyelve és szíve épségben megmaradt. Sok használati tárgyát őrzik ma is. 1748-ban boldoggá avatták, szentté avatása 1767-ben volt. XII. Piusz pápa az összes katolikus népiskola védőszentjévé nyilvánította.

 Példája: Legyél türelmes!

'Istenünk, ki Szent József áldozópapot a határtalan szeretet és türelem ajándékával tetted képessé arra, hogy egész életét az ifjúság nevelésének és tanításának szentelje, kérünk, engedd, hogy akit bölcs tanítómesterként tisztelünk, kövessük is az igazság szolgálatában!' Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT LAJOS KIRÁLY ~ AUGUSZTUS 25.
 
Szent Lajos 1214. vagy 1219. április 25-én született Poissyban, anyja Szent Blanka. Atyját, VIII. Lajost tizenkét esztendősen elvesztette, és így 1226-ban Franciaország királya lett, IX. Lajos. A tényleges kormányzást 1236-ban vette át. A trónon is aszkéta maradt, mert anyjától tanulta, hogy inkább a halált kell választania, mint a súlyos bűnt. Kitűnt a bűnbánatban, az imádságos szellemben, a szegények szeretetében. Az alázatosság és jámborság példaképe volt. Anyjával az ő szerepük a francia történelemben olyan, mint nálunk Szent István, vagy Szent László, a németeknél Szent Henrik, a spanyoloknál Szent Ferdinánd, vagy az angoloknál Nagy Alfréd. Ő a keresztény fejedelem eszményképe. Házasságot kötött, és 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt.

Az ország kormányzásában is a békére, alattvalói jólétére törekedett. Gondoskodott a nép lelki szükségleteiről is. Segítette az egyházi életet, minden lehető módon.

1248-ban keresztes hadjáratba vonult, ahol 1250-ben fogságba esett. Drága pénzen váltották ki a fogságból. Továbbra is a keresztes hadak ügyében fáradozott, és 1267-ben egy újabb keresztes hadat vezetett. Útközben Karthágó - Tunisz - közelében halt meg 1270. augusztus 25-én hosszú súlyos betegség után. Csontjait Saint Denysbe vitték. 1273-ban megindította X. Gergely pápa a szentté avatási eljárását, és 1297. augusztus 6-án, VIII. Bonifác pápa alatt szentté is nyilvánították.

Példája: Inkább holtan, mint halálos bűnben!

'Istenünk, ki Szent Lajos királyt a földi uralkodás gondjaiból a mennyek országának dicsőségébe emelted, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy földi életünkben végzett szolgálatainkkal mi is örökkévaló országodat keressük!' Amen.

Forrás ~ Internet


 SZENT LAJOS KIRÁLY ~ AUGUSZTUS 25.
 
 'A KERESZTÉNY FEJEDELEM ESZMÉNYKÉPE'
Szent Lajos 1214. vagy 1219. április 25-én született Poissyban, anyja Szent Blanka. Atyját, VIII. Lajost tizenkét esztendősen elvesztette, és így 1226-ban Franciaország királya lett, IX. Lajos. A tényleges kormányzást 1236-ban vette át. A trónon is aszkéta maradt, mert anyjától tanulta, hogy inkább a halált kell választania, mint a súlyos bűnt. Kitűnt a bűnbánatban, az imádságos szellemben, a szegények szeretetében. Az alázatosság és jámborság példaképe volt. Anyjával az ő szerepük a francia történelemben olyan, mint nálunk Szent István, vagy Szent László, a németeknél Szent Henrik, a spanyoloknál Szent Ferdinánd, vagy az angoloknál Nagy Alfréd. Ő a keresztény fejedelem eszményképe. Házasságot kötött, és 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt.

Az ország kormányzásában is a békére, alattvalói jólétére törekedett. Gondoskodott a nép lelki szükségleteiről is. Segítette az egyházi életet, minden lehető módon.

1248-ban keresztes hadjáratba vonult, ahol 1250-ben fogságba esett. Drága pénzen váltották ki a fogságból. Továbbra is a keresztes hadak ügyében fáradozott, és 1267-ben egy újabb keresztes hadat vezetett. Útközben Karthágó - Tunisz - közelében halt meg 1270. augusztus 25-én hosszú súlyos betegség után. Csontjait Saint Denysbe vitték. 1273-ban megindította X. Gergely pápa a szentté avatási eljárását, és 1297. augusztus 6-án, VIII. Bonifác pápa alatt szentté is nyilvánították.

Példája: Inkább holtan, mint halálos bűnben!

'Istenünk, ki Szent Lajos királyt a földi uralkodás gondjaiból a mennyek országának dicsőségébe emelted, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy földi életünkben végzett szolgálatainkkal mi is örökkévaló országodat keressük!' Amen.

Forrás ~ Internet
 

 
Szent Lajos király ~  'A jó király áldás a föld számára'

    'Kedves fiam, mindenekelőtt arra buzdítlak, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erődből; e nélkül ugyanis nincs üdvösség.

     Fiam, tartózkodnod kell mindattól, amiről tudod, hogy nem tetszik az Úrnak, vagyis minden halálos bűntől. Inkább vállald a vértanúság valamennyi kínját, mint hogy egyetlen halálos bűnt is elkövess.

    Továbbá, ha az Úr valamilyen megpróbáltatást bocsát rád, adj hálát érte, és viseld el szívesen, tudva, hogy ezt talán nagyon is megérdemelted, és hogy ez is a javadra válik. Ha viszont az Úr jóvoltából sikerekben lesz részed, alázatosan hálát kell adnod érte. Óvakodjál, nehogy a siker romlásodat okozza, akár hivalkodó dicsekvésed miatt, akár pedig bármi más módon. Vigyázz tehát, nehogy megsértsd és megbántsd Istent éppen azokkal az ajándékokkal, amelyeket tőle kaptál.

    Szívesen és áhítattal végy részt az Egyház istentiszteletén. Amikor a templomban vagy, ne nézegess szórakozottan ide-oda, ne beszélgess feleslegesen, hanem imádkozzál összeszedetten az Úrhoz ajkad fohászaival és szívből fakadó elmélkedéssel.

    Együttérző szívvel fordulj a szegények, szerencsétlenek és elnyomottak felé. Amennyire tőled telik, támogasd és vigasztald őket. Minden kapott jótéteményért adj hálát Istennek, hogy méltó lehess még nagyobb javak elnyerésére. Alattvalóiddal szemben törekedj olyan helyes magatartásra, hogy az igazságosság egyenes útját kövesd, és arról se jobbra, se balra le ne térj. Amíg az igazságról meg nem bizonyosodol, addig jobban pártfogold a szegényt, mint a gazdagot. Legyen gondod arra, hogy alattvalóid igazságosságban és békében éljenek, kiváltképpen az egyházi személyek és a szerzetesek.

    Legyen odaadó és engedelmes lelkületed anyánk, a római Egyház iránt, és a pápa iránt, aki lélekben atyánk. Azon fáradozzál, hogy távol maradjon országodtól mindenféle bűn, különösen az istenkáromlás és az eretnek tanítás.

    Végezetül, kedves fiam, megáldalak mindazzal az áldással, amellyel egy istenfélő édesapa megáldhatja a fiát. A teljes Szentháromság és összes szentjei őrizzenek meg minden rossztól! Adja meg neked az Úr azt a kegyelmet, hogy mindenben teljesíthesd akaratát, és így megdicsőüljön szolgálatod által. E földi élet végén pedig együtt juthassunk el oda, ahol mindörökké láthatjuk, szerethetjük és dicsőíthetjük őt.' Amen.

Szent Lajosnak fiához írt lelki végrendeletéből

Forrás ~ Internet

SZENT BERTALAN ÜNNEPE ~ AUGUSZTUS 24.

  Szent Bertalan apostol Kánában született. Fülöp apostol vezette Jézushoz. Sok kutató azonosítja Natanaellal. Az Úr igaz izraelitának dicsérte, 'akiben csalárdság nincs' - János 1;44-50. Az Újszövetség egyébként nem említi. Neve alatt több apokrif írás is szerepel.

Jézus mennybemenetele után a hagyomány szerint Egyiptomban, Kappadóciában, Arméniában és Indiában térített. Az örmény királyt és feleségét megtérítette és 12 várost tett kereszténnyé. Ott szenvedett vértanúságot.

Előbb elevenen megnyúzták, majd lefejezték Albanopolisban, más forrás szerint megnyúzás után keresztre feszítették. Ereklyéi Albana városából Lipari szigetére, majd Beneventbe, onnan Rómába, a Tiberisz szigetére kerültek 983-ban. Koponyáját - vagy fejbőrét III. Ottó császár Rómából Frankfurtba vitette, más forrás szerint 1238-ban került a Maina-menti Frankfurtba, a Bertalan-dómba. Azóta a város védőszentje. Mennyei segítőjüknek tisztelik a Parkinson-kórban szenvedők. Ünnepét XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben.
 Példája: Légy 'igaz' keresztény!

'Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott Fiadhoz. Közbenjárására add, hogy Egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen. 

Forrás ~ Internet


LIMAI SZENT RÓZA SZŰZ ~ AUGUSZTUS 23. 

Limai Szent Róza 1586. április 20. vagy 30.-án született Limában. Eredeti neve 'Isabel de Flores' volt, édesanyja csak később, bérmáláskor, 1597-ben adta neki a Rózsa nevet, mert olyan szépnek látták a bölcsőben, mint egy kinyílt szép rózsát. Szépsége miatt kicsit el is kényeztették szülei, annak ellenére, hogy a nagy család miatt - 11 gyermek - meglehetősen elszegényedtek. A szép lányt szerették volna előkelően férjhez adni.

Ő másképp gondolkodott, 'Jézus menyasszonya' szeretett volna lenni. Szeretett volna a szegényeken is segíteni, meg a családját is szolgálni. Sok szidást és bántalmat kellett elviselnie. Már családjában elkezdte komolyabban gyakorolni az erényeket. Fiatal korától életét az imádságnak, vezeklésnek, a tisztaságnak és a boldogságos Szűz tiszteletének szentelte. Kertjükben kis kunyhó állt, ott elmélkedett, imádkozott és szemlélődött napi 12 órán keresztül is. Vallási gyakorlatait kézi munkával váltogatta, a kertet gondozta. Az eladott termékekért kapott pénzzel szüleit támogatta.

1606. augusztus 10-én Szent Domonkos harmadrendjének lett a tagja. A rendben felvette a 'Szűz Máriáról nevezett'  jelzőt, pontosabban a 'Rosa de Santa Maria' nevet. Lelki kínok is gyötörték, rokonai is üldözték, az Egyház részéről is bizalmatlanság fogadta. A megpróbáltatásokat türelemmel viselte, sőt egyenesen kereste. Jelentős eredménnyel haladt előre a bűnbánat és a misztikus elmélkedés útján. Haláláig megőrizte vidámságát, énekes kedvét és természet szeretetét.

Három művet alkotott ebben a térben és időben messzi világban. Ő alapította az első kolostort Dél - Amerikában, szemlélődő rendek számára. Elkészítette a terveket, kijelölte a megfelelő helyet, megszerezte a szükséges pénzt. Ő ebbe a kolostorba nem vonulhatott el, az halála után csak 1623-ban nyílt meg. Később cellája köré, melyben elhunyt felépült Lima második női kolostora is.

Másik nagy műve volt a szegények állandó szolgálata. A harmadik műve a misszió volt. Mint nő nem is gondolhatott arra, hogy elmenjen a legvadabb és legeldugottabb tartományokba az indiánok megtérítéséért. De lelkesen gondolt és imádkozott a hőslelkű misszionáriusokért. Őszintén szerette a vad és kegyetlen indiánokat, akikről Chilében élő fivére révén hallott.

Hosszú, sok fájdalommal teli haláltusát vívott az utolsó hetekben. A legnagyobb kínok dacára is örömmel készült a halálra. 1617. augusztus 24-én Limában halt meg, korán, 32 éves korában. 1668. február 12-én IX. Kelemen pápa boldoggá avatta. Lima védőszentjének nyilvánították 1669-ben, 1670-ben pedig egész Nyugat-India és a Fülöp szigetek védőszentjévé. X. Kelemen pápa avatta szentté 1671. április 12-én. Földi maradványai a limai domonkosoknál nyugszanak. Ő Dél -Amerika, Peru első szentje. Limában az Ő tiszteletére épült Peru legnagyobb emlékműve.

Példája ~ Szeress minden embert: szegényt, színesbőrűt, beteget, ellenséget is!

'Istenünk, ki Szent Róza szívében felgyújtottad a szeretet tüzét, majd arra indítottad, hogy hagyja el a világot és keményen vezekeljen a bűnökért, kérünk, az ő közbenjárására segíts, hogy az igaz élet útját járjuk itt a földön, és gyönyörűséged patakjából ihassunk a mennyben!' Amen.

Forrás ~ Internet


SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ LITÁNIÁJA   

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Szentséges Szűz Mária,  imádkozz érettünk!
Századok Krisztus Királyának Anyja, imádkozz érettünk!
         
Szentlélek dicsősége, imádkozz érettünk!
Sion Szűz leánya, imádkozz érettünk!
Szegény és alázatos Szűz, imádkozz érettünk!
Szelíd és engedelmes Szűz, imádkozz érettünk!
Hitben engedelmes szolgáló leány, imádkozz érettünk!
Az Úr Édesanyja, imádkozz érettünk!
A Megváltó segítője, imádkozz érettünk!

Kegyelemmel teljes, imádkozz érettünk!
Szépség Forrása, imádkozz érettünk!
Erények és bölcsesség kincse, imádkozz érettünk!
A megváltás első gyümölcse, imádkozz érettünk!
Krisztus tökéletes tanítványa, imádkozz érettünk!
Az Új szövetség Asszonya, imádkozz érettünk!
Napba öltözött asszony, imádkozz érettünk!
Csillagokkal koronázott asszony, imádkozz érettünk!
Végtelen jóság Úrnője, imádkozz érettünk!
Megbocsátás Asszonya, imádkozz érettünk!

Családjaink Asszonya, imádkozz érettünk!
Az új Izrael ujjongó öröme,imádkozz érettünk!
A szent Egyház ragyogása,imádkozz érettünk!
Az emberi nem becsülete, imádkozz érettünk!
Kegyelem ügyvédnője, imádkozz érettünk!
Isteni könyörület szolgálója, imádkozz érettünk!
Isten népének segítője, imádkozz érettünk!                             
Szeretet Királynője, imádkozz érettünk!
Irgalmasság Királynője, imádkozz érettünk!
Béke Királynője, imádkozz érettünk!

Angyalok Királynője, imádkozz érettünk!
Pátriárkák Királynője, imádkozz érettünk!
Próféták Királynője, imádkozz érettünk!
Apostolok Királynője, imádkozz érettünk!
Mártírok Királynője, imádkozz érettünk!
Hitvallók Királynője, imádkozz érettünk!
Szüzek Királynője, imádkozz érettünk!
Mindenszentek Királynője, imádkozz érettünk!
Bűn nélkül fogantatott Királynő, imádkozz érettünk!
Mennybe felvett Királynő, imádkozz érettünk!

A Föld Királynője, imádkozz érettünk!
Az Ég Királynője, imádkozz érettünk!
A Világmindenség Királynője,  imádkozz érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,bocsáss meg nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, könyörülj rajtunk, Uram!

 Imádkozzál érettünk Isten Szentséges Anyja!
Hogy méltók legyünk Krisztus ígéreteire!
.
Könyörögjünk! Irgalmas Isten! Hallgasd meg néped imáját, aki tiszteli a Boldogságos Szűz Máriát, mint édesanyát és királynőt. Add nekünk, hogy téged szolgáljunk és testvéreinket ezen a világon, hogy belépjünk a te örök lakóhelyedre. A mi Urunk, Krisztus által, Ámen.

Forrás ~ Internet

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ ~ AUGUSZTUS 22.

 Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott. Az Angyali üdvözletben is véget nem érő királyi széket ígér az angyal - Lukács 1;33. A Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonya is csillagkoronával tűnik fel - Jelenések könyve 12. fejezet 1.
Ilyen rendíthetetlen méltósággal ünnepelte a keresztény világ ősidőktől fogva.

Az efezusi zsinaton (431) évszázados, mindenütt ismert gyakorlatot szentesítettek dogmával, azóta Máriát mint 'Isten Anyját' ünnepeljük - 'Deipara, görögül: Theotokosz'.

Az ünnepet 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, évenkénti ünneplési időpontot határozva meg Máriának erre a tulajdonságára.

Gondolat:
 Égi királynak szent Anyja,
 Világosságnak ajtaja,
 Kiben az élet szép napja
 Magát miránk kiárasztja

'Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.'

Forrás ~ Internet


 SZENT X. PIUSZ PÁPA ~ AUGUSZTUS 21.

Szent Piusz  pápa 1835. június 2-án született a Veneto tartománybeli Riese falucskában. Eredeti neve Giuseppe Sarto. 14 évesen gyalog járt át naponta Castelfrancóba latint tanulni, és csak később lett bennlakó. Édesapja a földmívesség mellett levélhordó volt a falucskában.

1858. szeptember 18-án szentelték pappá. Kiváló pap volt, Tombolóban volt káplán, majd Salzanóban plébános. 1884-ben mantuai püspök, 1893-ban velencei pátriárka lett.

1903-ban választották pápává. Jelszava lett: 'mindent Krisztusban megújítani'. Tetteit a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban vitte végbe. Mindezekkel az erényekkel felszította a keresztény életet a hívek között. Bátran harcolt kora tévedései ellen. Megújította a liturgiát, az egyházi zenét és a lelkipásztorkodást. Korábbra hozta az elsőáldozást és buzdított a gyakoribb szentáldozásra.

Sokat szenvedett a fenyegető háborús veszély miatt, sokat küzdött a nézeteltérések leküzdése érdekében. 1914. augusztus 20-án, az első világháború kitörésének fájdalmával hunyt el. A boldoggá avatáskor, 1951-ben felvették testét, az még teljesen romlatlan volt. 1954. május 29-én XII. Piusz pápa szentté avatta. XXIII. János pápa engedélyezte, hogy a velenceiek kérésének megfelelően holttestét néhány napra Velencébe vigyék. Hívei lelkes fogadtatásban részesítették. Ma a Szent Péter bazilika egyik oltára alatt nyugszik.

Példája: Mindent Krisztusban megújítani!

'Istenünk, ki Szent Pius pápát égi bölcsességgel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet és mindent megújítson Krisztusban, engedd kegyesen, hogy tanítását és példáját követve elnyerhessük örök jutalmadat!' Amen.

Forrás ~ Internet


 ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART

Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villamidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg, isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Kölcsey Ferenc ~ Himnusz

Cseke, 1823. január 22.

Forrás ~ Internet


SZENT ISTVÁN KIRÁLY LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten; Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten; Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úr Isten; Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten; Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária! Istennek szent Anyja; Könyörögj érettünk!
Szent István! Istennek hű szolgája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Boldogasszonynak tisztelője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kinek mennyországból adatott e név; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten királlyá választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten apostollá választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Szent István!Kinek segítségére angyal jött mennyországból; Könyörögj érettünk!
Szent István! Isten akarata szerint való király; Könyörögj érettünk!
Szent István! A kereszténység terjesztője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Pogányok megtérítője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Az igaz hit hirdetője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Békességnek szeretője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Az ellened támadtak legyőzője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Szegények atyja; Könyörögj érettünk!
Szent István! Betegek segítője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Alázatosság csodája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Békességes tűrés példája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Keresztényi szeretet formája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Ártatlanság eleven képe; Könyörögj érettünk!
Szent István! Fejedelmi igazság tükre; Könyörögj érettünk!

Isten! Kérünk, hogy a római katholika hitet terjeszteni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani és semmivé tenni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az elszakadt felekezeteket az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt egyező értelmet szerezni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk, Üdvözlégy.

V. Könyörögj érettünk, Szent István király!
F. Hogy méltók legyünk Krisztus ígéretére.
Könyörögjünk. - Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy a Te hitvallód, Szent István, ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak dicsőséges közbenjárója legyen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel egyetemben mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ InternetSZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE

Szent István Király  969 körül született Esztergomban. Valószínűleg Szent Adalbert keresztelte meg. Asztrik szerzetessel kérte II. Szilveszter pápától jogainak megerősítését és a teljhatalmat. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. Boldog Gizella lett a felesége. Fiával, Szent Imrével ők hárman a magyar családok számára mutattak követendő példát.

Igazságos, békeszerető és szent életű király volt. Keményen megkövetelte a pogány hagyományok elhagyását. Megtartotta az Egyház törvényeit és kereste az alattvalói igaz javát. Tíz püspökséget alapított és több kolostort. Támogatta az egyház élettét.

Élete végén súlyos betegségekkel küzdött. Nem volt utóda, aki méltó módon folytathatta volna a megkezdett munkát. Merénylettel is megpróbáltak életére törni. Reménytelenségében Máriának ajánlotta fel koronáját és az országot. A legjobb utódot választotta

1038. augusztus 15-én halt meg. Székesfehérvárott temették el abban a Nagyboldogasszony-székesegyházban, amit ő építtetett. 1083. augusztus 20-án ebben a templomban avatta pápai engedéllyel Szent László szentté. Szent Jobbját később találták meg. Évente ezt a becses ereklyét ezen a napon ünnepélyes körmenetben viszi a magyar egyház a világ színe elé. Szent István Magyarország fő-védőszentje

Példája: Szent célodat igyekezz mindenáron végrehajtani!

'Szent Istvánt, a dicső királyt, magyaroknak apostolát égből adott jelek, csodák napról napra magasztalják. Jó magyar nép, kérd őt esdve, minden rossztól óvjon keze!' Amen.

Forrás ~ Internet

SZENT BERNÁT APÁT ÉS EGYHÁZTANÍTÓ ~ AUGUSZTUS 19.

 Clairvaux-i Szent Bernát burgundi nemesi családból 1090-ben született a franciaországi Dijon melletti Fontaines-ben. Heten voltak testvérek. Vallásosan nevelték a testvéreket, de egyidejűleg a kor valamennyi ismeretére is megtanították. Kiváló tanuló volt, és mélyen vallásos. Bernát titkolta az igazi szándékát, hogy szerzetes szeretne lenni. Végül mégis bejelentette elhatározását. Igyekeztek lebeszélni szándékáról. Hogy időt nyerjen a család, no meg hogy hátha közben meggondolja magát, Németországi tanulmányútra akarták rábeszélni. Már csaknem elindult az utazásra, de végül mégis a szerzetet választotta. Vele tartott egyik öccse is, nagybátyja is, meg még mások is.

30 rokonával és társával 1111-ben szerzetes lett Citeauxban, a pár éve alapított bencés monostorban a 'szeretet iskolájában'. 1115-ben megalapította Clairvaux-t. Itt, apátként Szent Benedek szellemét a lehető legnagyobb pontossággal igyekezett megvalósítani. Ezek a kezdeményezések hozták létre a ciszterci rendet.

Kiváló tudós, nagy szónok volt, a tévedések elleni harc erős harcosa volt - 'doctor mellifluus'. Az egyházszakadás miatt bejárta Európát, törekedett az egység és béke helyreállítására. Fáradozott a pápa és ellenpápa vitájának megoldásán, küzdött a katar szekta ellen, toborzott a keresztes hadak érdekében, vitázott a ciszter-rend belső vitájának rendezéséért. Sok könyvet írt, teológiáról, aszketikáról

1153. augusztus 20-án, 63 éves korában halt meg Clairvauxban. Már életében szentként tisztelték, szentté avatása 1174-ben történt meg. Érdekesség, hogy a szentté avatási eljárást III. Sándor pápa végezte el, aki Abelardnak, Bernát nagy ellenfelének tanítványa volt. VIII. Piusz pápa 1830-ban nyilvánította egyházdoktorrá. Ő a mézajkú doktor, a 'doctor mellifluus', ezt a címet nagy Mária-tiszteletéért kapta. Jelszava volt: 'Inkább lángolni, mint okoskodni' - 'magis ardere quam scire'. Ereklyéi a Troyes-i székesegyházban vannak.

Példája: 'Inkább lángolni, mint okoskodni!'

 'Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Bernát apát a házadért való buzgóságtól égve világosságot és meleget árasszon Egyházadban, kérünk, engedd az ő közbenjárására, hogy ugyanannak a Léleknek tüzében mi is a világosság fiaiként éljünk!' Amen.

Forrás ~ Internet


 JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk! - Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! - Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve végtelen fölségű Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve Isten háza és a mennyország kapuja - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és Központja - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak - Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, az élet és szentség forrása - Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat - Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív - Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív - Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív - Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége - Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit - Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit - Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit - Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus - Alakítsd szívünket a te Szíved szerint!

Könyörögjünk: Mindenható, örök Isten, tekints szerelmes Fiad Szívére,és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében bemutatott;a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot,ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet
EUDES SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ~ AUGUSZTUS 18.

'Pie vixit, sancte obiit'ó' - 'Jámborul élt, szentül halt meg'

Eudes Szent János 1601-ben született a franciaországi Séez egyházmegyében, Eudesben (olv. őd-ben). Apja földmíves és falusi felcser volt. Polgári jómódban nevelkedett. Kiváló tanuló volt, már kisgyermek korától buzgón vallásos. Nem kívánt megházasodni, hanem 1620-ban felvette a kisebb papi rendeket. Pappá szentelése után plébániákon prédikált.

Jézus és Mária Szent Szíve tiszteletének nagy apostola volt.

Erre a célra 1643-ban külön papi társulatot alapított, így kívántak a szemináriumokban jó papokat nevelni. A szemináriumok szervezését még saját társai közül is sokan ellenzéssel fogadták, de ő nem törődve a vádakkal egyre újabb és újabb szemináriumokat alapított.

Veszélyben forgó lányok megmentésére és keresztény nevelésére is gondolt, ennek érdekében alapította meg 'A szeretetről nevezett Miasszonyunk' szerzetét.

1680. augusztus 19-én hunyt el Caenban, súlyos betegen, a szentségekkel megerősítve. Sírfelirata: 'Pie vixit, sancte obiit' - 'Jámborul élt, szentül halt meg' -. X. Piusz pápa 1909-ben iktatta a boldogok sorába, XI. Piusz pápa pedig 1925 pünkösdjén az arsi plébánossal együtt ünnepélyesen szentté avatta.

Példája: Élj jámborul, szent leszel!

'Istenünk, te Eudes Szent János áldozópapnak azt a hivatást adtad, hogy Krisztus mérhetetlen gazdagságát hirdesse. Add, hogy példája nyomán és útmutatása szerint ismeretedben gyarapodjunk, és az evangélium világosságához hűségesek legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet
SANCTUS STEPHANUS HUNGARIAE PROTOREX ET APOSTOLUS

A világegyház e napon ünnepli Szent Istvánt,
 Magyarország királyát és apostolát.

'Óh, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged néped kíván,
Gyászos öltözetben Te előtted sírván
Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei,
Lankadnak szűntelen vitézlő karjai,
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei.'

'Szent István Király! Magyarország apostola!
Könyörögj érettünk!' Amen.

Forrás ~ Internet
 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY LITÁNIÁJA

Litánia szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten; Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten; Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úr Isten; Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten; Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária! Istennek szent Anyja; Könyörögj érettünk!
Szent István! Istennek hű szolgája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Boldogasszonynak tisztelője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kinek mennyországból adatott e név; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten királlyá választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten apostollá választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott; Könyörögj érettünk!
Szent István! Szent István!Kinek segítségére angyal jött mennyországból; Könyörögj érettünk!
Szent István! Isten akarata szerint való király; Könyörögj érettünk!
Szent István! A kereszténység terjesztője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Pogányok megtérítője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Az igaz hit hirdetője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Békességnek szeretője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Az ellened támadtak legyőzője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Szegények atyja; Könyörögj érettünk!
Szent István! Betegek segítője; Könyörögj érettünk!
Szent István! Alázatosság csodája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Békességes tűrés példája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Keresztényi szeretet formája; Könyörögj érettünk!
Szent István! Ártatlanság eleven képe; Könyörögj érettünk!
Szent István! Fejedelmi igazság tükre; Könyörögj érettünk!

Isten!
Kérünk, hogy a római katholika hitet terjeszteni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani és semmivé tenni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az elszakadt felekezeteket az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt egyező értelmet szerezni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassál; 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassál;
 Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk, Üdvözlégy.

V. Könyörögj érettünk, szent István király!
F. Hogy méltók legyünk Krisztus ígéretére.
Könyörögjünk. – Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy a Te hitvallód, Szent István, ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak dicsőséges közbenjárója legyen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel egyetemben mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet
  SZENT RÓKUS ~ AUGUSZTUS 16.

A dél-franciaországi Montpellier-ben született, mellén apró, kereszt alakú jellel, amiből anyja különleges sorsot jósolt neki. Húsz éves volt, amikor szülei meghaltak. Rókus ekkor pénzre váltotta örökségét, majd a pénzt a szegényeknek és a kórházaknak ajándékozta. Elzarándokolt Rómába, és ott, az aquapendentei kórházban ápolt először pestisbetegeket. Ezután Rómában és Piacenzában is tevékenykedett.

Ez utóbbi helyen maga is megkapta a pestist, és hogy másokat ne fertőzzön, a város melletti erdőben húzódott meg. A legenda szerint egy kis kutya látta el élelemmel, és egy, az égből leszállt angyal takarta be sebeit. Miután felgyógyult, visszatért szülővárosába, ahol kémkedés gyanújával börtönbe vetették. Ötévi raboskodás után 1327-ben, lényegében ismeretlenül halt meg, bő két évtizeddel az 1348-as nagy pestisjárvány előtt. Nevezetessé az tette, hogy amikor 1414-ben Konstanzban ütötte fel a fejét a pestis, egy ottani szerzetes megemlítette, hogy tud a montpellier-i patrónusról.

Erre elrendelték, hogy képmását hordozzák végig az utcákon. A dühöngő járvány épp oly hirtelen szűnt meg, ahogy támadt, és Szent Rókus nevét az egész keresztény világ megismerte. A XIV-XVI. századi Dél-Franciaországban és Észak-Spanyolországban sok ház homlokzatára kerültek fel a V. S. R. betűk 'Vive Saint Roche - Éljen Szent Rókus', hogy oltalmazza az ott lakókat a pestistől.
Szent Rókust általánosan a pestisből gyógyulók védőszentjének tisztelik.

Forrás ~ Internet


 SZENT PONCIÁNUSZ PÁPA ÉS SZENT HIPPOLITUSZ ÁLDOZÓPAP VÉRTANÚK ~ AUGUSZTUS 16.

Ponciánuszt Róma püspökévé szentelték 231-ben. Maximinus császár 235-ben Hippolitusz áldozópappal együtt Szardínia szigetére száműzte. Itt Ponciánusz tisztéről lemondott, majd rövidesen meghalt. Testét a Callixtus temetőben helyezték el, Hippolituszét pedig a Via Tiburtina melletti temetőben. Mindkét vértanút a római egyház már a IV. század elejétől tisztelte.

'Urunk, Istenünk, Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk áldott szenvedése növelje bennünk az irántad való szeretetet, és tegye mind szilárdabbá szívünkben a szent hitet.
Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk.' Amen.

Forrás ~ Internet

 NAGYASSZONYUNK HAZÁNK REMÉNYE

Nagyasszonyunk, hazánk reménye!
Bús nemzeted zokogva esd!
Nyújtsd irgalomjobbod feléje,
Botlásiért, ó, meg ne vesd!
Mi lesz belőlünk, ha Te elhagysz?
Ó, árvaságunk sírba hervaszt!
Minden reményünk csak Te vagy:
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,
Ó, el ne hagyj!

Hozzád sír a jobbak keserve
Jámbor családok tűzhelyén!
A szebb idők után esengve,
Mikor nap ült hazánk egén.
Ó, kérjed Istent újra értünk;
Ne hagyd elveszni árva népünk!
Minden reményünk csak Te vagy:
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,
Ó, el ne hagyj!

Oltáridat körülzokogjuk
Naponta mert, ó, vétkezénk!
És sírva szent Neved kiáltjuk:
Szűz Mária, tekints felénk!
Mutasd meg még egyszer e népnek,
Hogy pártfogásod mit segíthet!
Minden reményünk csak Te vagy:
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,
Ó, el ne hagyj!

Forrás ~ Internet


 BOLDOGASSZONY ANYÁNK ~ RÉGI MAGYAR HIMNUSZ

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Ó Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Kegyes szemeiddel, tekintsd meg népedet,
segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Sírnak és zokognak árváknak szívei
hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei.
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

Forrás ~ Internet  SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE ~ AUGUSZTUS 15.

Ezen az ünnepen az Egyház Máriának a mennyországba történt csodálatos és diadalmas testi felvételét ünnepli.

Máriának sem kora, sem halálának ideje, vagy helye nem határozható meg. A legvalószínűbb vélemény szerint Jeruzsálemben, még az apostolok elszéledése előtt halt meg. A szakadatlan, ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó, édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetbe, hanem röviddel halála után feltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Piusz pápa a 'Fulgens Corona' kezdetű bullájában dogmai rangra emelte 1951-ben.

Már az 5. században Jeruzsálemben ünnepelték Máriát, mint Isten anyját. A 6. században ott már ünnepelték a 'Dormitio Sanctae Mariae' ~  Szűz Mária elszenderedése ünnepét, ami a 7. században Rómában is elterjedt.

Az ünnepet Székesfehérvárott első szent királyunk is megülte. A 'Napbaöltözött Asszony' nagy jeléről Gellért beszélt István és udvara előtt. Az Árpád-ház, Árpád megkeresztelkedett hada, nemzetsége így Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta magát, az országot. Saját uraságát, uralmát és a királyságot a Szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének érezte, vallotta.

Mária halálát eleinte január 18-án ünnepelték, de korán megkezdték augusztus 15-én liturgikusan megünnepelni Mária mennybemenetelét is. Krisztus mennybemenetelével (Ascensio Domini) szemben Mária ünnepét mennybevételnek (Assumptio Beatae Mariae Virginis) nevezzük. Régen Mária elszenderedése (Dormitio) vagy nyugalma (Pausatio) jelezte a naptárakban az Isten anyjának halálát.

Gondolat:
Boldogasszony, édes,
Hozzád esd ma néped:
Veszni indult lelkét,
Hogy Te mentenéd meg,
Édes Szűzanyánk! Amen.

Mindenható, örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad édesanyját testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás ~ Internet
  SZENT TARZÍCIUSZ VÉRTANÚ ~ AUGUSZTUS 15.

A 257. évben megjelent Valérián császár rendelete a keresztények ellen. Ismét megteltek a börtönök, a keresztényeknek újból a katakombák rejtekében kellett az Eukarisztiát ünnepelniük.

A sötét folyosókon, rejtekekben a gyertya világossága nélkülözhetetlen volt. Akolitusok, vagyis gyertyavívő ministránsok szolgáltak az oltár körül, közéjük tartozott Tarziciusz is. Sokan gyűltek össze a földalatti járatokban a kenyértörésre.

Nem feledkeztek meg azonban a börtönben sínylődő testvérekről sem. A szent cselekmény után szolgálatkész segítők vitték a Szent Testet a szenvedőknek. Augusztus 15-én Tarziciuszra került a megtisztelő sor. Veszélyes volt a feladat, de egy gyermekre kevésbé fognak gyanakodni, gondolták a testvérek.

Tarzíciusz boldogan vitte keblén a Legszentebbet. Ám egyszerre csak kamasz társaság állította meg; játszótárs kellett volna nekik. A csapatból már csak egy játékos hiányzott. Tarzíciusz szabadkozása gyanús lett nekik. Vajon mit rejtegethet a keblén? Csak nem a keresztények titokzatos Kenyerét? Lássuk csak!...

Rángatni kezdték, de Tarzíciusz mindennél erősebben szorította mellére a karjait, a Legszentebbet nem adhatja oda meggyalázásra. A csordaösztön itt is beigazolódott, a fiúk egyre durvábbak lettek. Előbb csak ököllel, később botokkal, majd kövekkel ütötték - hasztalanul, nem engedett. A túlerő végül is győzött, Tarzíciusz egyszerre csak élettelenül rogyott a földre. A kíváncsi gyilkosok azonban hiába kutatták át, az Eukarisztia eltünt, Tarzíciusz akolitus élete árán is megvédte a Legszentebbet.

A fiatal vértanút a Callistus katakombában temették el. Tarzíciusz minden ministráns védőszentje.

Példája: az Oltáriszentség Krisztus valóságos Teste és Vére!

'Deo Gratias! Ministráltam, az ég és föld királyának szolgáltam. Sok kegyelmet kaptam Uram. Légy velem édes jó Istenem otthon, utcán és minden helyen, hogy érted élve és halva, érted apostolkodva az örök életet elnyerjem.' Amen.

'Szent Tarzíciusz ministránsok védőszentje könyörögj érettünk!'

Forrás ~ Internet 

  SZENT MAXIMILLIÁN KOLBE ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ ~ AUGUSZTUS 14.

Szent Maximillián Kolbe szegény lengyel munkáscsalád gyermekeként született Zdúnska Wolában 1894. január 8-án. Apja takács volt. A család szegénysége miatt a gyermekek iskola helyett otthon tanulták az elemi ismereteket. A ferencesek missziója hatására két testvér, a 13 éves Rajmund és Ferenc ferences szerzetes lett. Rajmund vette fel a rendben a Maximilián nevet.

1914-ben tette le ünnepélyes fogadalmát, és minorita szerzetes lett, majd 1918. április 28-án pappá szentelték Rómában. Elöljárói észrevették tehetségét. A rend Krakkóba küldte, ott a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténetet tanított. Mária iránti gyermeki tisztelete vezette, amikor megalapította a 'Szeplőtelen Szűz Hadserege' nevű társulatot. Ez hazájában is, de más országokban is eredményesen terjedt. 1927-ben új kolostort épített nyomdával, kiadóval egy új vallásos folyóirat számára.

1930-ban misszionáriusként Japánba ment, Nagaszakiban új rendházat épített saját nyomdával és japánok számára szemináriumot állított fel. Megromlott egészségi állapota miatt 1936-ban hazarendelték és a lengyelországi Niepokalanow - 'a Szeplőtelen városa' - elöljárója lett.

A Lengyelországot megszálló német hadsereg többször letartóztatta, a varsói Paeiak börtönben tartották fogva, majd 1941. május 28-án Auschwitzba szállították. A 16670-es számot kapta. Egy szökés következtében tíz foglyot éhhalálra ítélt a tábor parancsnoka. Az egyik elitélt társuk, Gajowcek Ferenc családos ember volt, az ő helyébe Kolbe önként felajánlotta életét. Imával és áldással kísérte társait a halálba. 1941. augusztus 14-én ő is elhunyt a kivégzőorvos injekciója következtében.

VI. Pál pápa 1971. október 17-én boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982. október 10-én szentté avatta.

Példája: 'Aki hivatásának él, életét felebarátjának, Krisztusnak adja!'

'Istenünk, aki Szent Maximilián vértanúdat a Szeplőtelen Szűz iránti különleges szeretettel ajándékoztad meg, és eltöltötted apostoli buzgósággal és hősies felebaráti szeretettel, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy dicsőségedre nagylelkűek legyünk felebarátaink szolgálatában, és haláláig hasonlók a te Szent Fiadhoz!' Amen.

Forrás ~ Internet