Oldalak


LITÁNIA AZ ISTENI GONDVISELÉSRŐL

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Az ég és föld mindenható Teremtője, Irgalmazz nekünk!
Láthatatlan és kifürkészhetetlen Isten, Irgalmazz nekünk!
Mindenható és bölcs Isten, Irgalmazz nekünk!
Hosszantűrő és irgalmas Isten, Irgalmazz nekünk!
Nagyjóságú és igazságos, Isten Irgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményeden könyörülsz, Irgalmazz nekünk!
Aki minden élőt áldásoddal betöltesz, Irgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményed fölött bölcsességgel és szeretettel uralkodol, 
Irgalmazz nekünk!
Aki azoknak, akik téged szeretnek, mindent javukra fordítasz, Irgalmazz nekünk!
Aki minden teremtményedről atyailag gondoskodsz, Irgalmazz nekünk!
Aki a mezők virágait ruházod, Irgalmazz nekünk!
Aki hajunk szálait számon tartod, Irgalmazz nekünk!
Aki minden bajt s nyomort javunkra fordítasz, Irgalmazz nekünk!
Aki a keresztényi türelmet örök vígsággal jutalmazod, Irgalmazz nekünk!
Isten, egyedüli vigaszunk és segítségünk, Irgalmazz nekünk!
Isten, egyetlen reményünk és menedékünk, Irgalmazz nekünk!

Isten, irgalmazz nekünk! Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk! Uram, hallgass meg minket!

Minden testi és lelki bajtól, Ments meg Uram minket!
Szolgálatodban való lanyhaságtól, Ments meg Uram minket!
Kegyelmed megvetésétől, Ments meg Uram minket!
A te gondviselésedben való bizalmatlanságtól, Ments meg Uram minket!
Szent intézkedéseid ellen való zúgolódástól és elégedetlenségtől, 
Ments meg Uram minket!
Kislelkűségtől és a szenvedésekben való türelmetlenségtől, 
Ments meg Uram minket!
A mulandók felől való szertelen aggodalomtól, Ments meg Uram minket!
Adományaiddal és jótéteményeiddel való visszaéléstől, Ments meg Uram minket!
Felebarátunk iránti szeretetlenségtől, Ments meg Uram minket!
A szív megátalkodottságától, Ments meg Uram minket!
Éhínségtől, Ments meg Uram minket!
Háborútól és ragályos betegségtől, Ments meg Uram minket!
A rettenetes ítélettől, Ments meg Uram minket!

Mi bűnösök, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk kegyelmezz és bűneinket megbocsássad, 
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy isteni gondviselésedben mindig bízzunk, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a szerencse elbizakodottá, a szerencsétlenség bizalmatlanokká
és türelmetlenekké ne tegyen, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy magunkat minden rendelésednek gyermekileg alávessük, 
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy szent nevedet állandóan magasztaljuk, 
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy legyen meg a te szent akaratod,
 Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk mindazt megadjad, amire naponta szükségünk van, 
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy szomorúságunk idején nekünk vigaszodat és segítségedet küldjed,
 Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a viszontagságok között minket megerősíts,
és az erény útjára vezess, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a megpróbáltatások életünk megjobbítására vezessenek,
 Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy fáradozásunkat megáldjad, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy nekünk az ideiglenes szenvedésekért örökkévaló javaidat adjad
 Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy Egyházi és világi elöljáróinkat
a bölcsesség és jámborság szellemével eltöltsd, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy jótevőinket örök javaiddal megjutalmazd, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minden szenvedőn könyörülj, Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adj,
 Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy isteni gondviselésedet egykor az égben
örökké dicsérhessük és magasztalhassuk, Kérünk téged hallgass meg minket!
Szeretet Istene, Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk ~ Üdvözlégy
 
Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökkön-örökké!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, te gondviselő intézkedéseidben mindent a javunkra fordítasz.
Gyermeki bizalommal kérünk, hogy távolíts el tőlünk mindent ami ártalmas,
és add meg nekünk mindazt, ami üdvös. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
Forrás ~ InternetSZENT JÓZSEF LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk! Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket! Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, Könyörögj érettünk!
Isten F1ának nevelő atyja, Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, Könyörögj érettünk!
A szent család feje, Könyörögj érettünk!
Igazságos József, Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, Könyörögj érettünk!
Engedelmes József, Könyörögj érettünk!
Hűséges József, Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, Könyörögj érettünk!
Iparosok példaképe, Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, Könyörögj érettünk!
Szüzek őre, Könyörögj érettünk!
Családok támasza, Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, Könyörögj érettünk!
Betegek reménye, Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt!
És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Forrás ~ Internet
LITÁNIA A MAGYAR SZENTEK TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya, Könyörögj érettünk!
Szent István király, Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné, Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg, Könyörögj érettünk!
Szent László király, Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit, Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga, Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán, Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit, Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert, Könyörögj érettünk!
Szent Gellért, Könyörögj érettünk!
Szent Márton, Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos, Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László, Könyörögj érettünk!
Magyar szentek, Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas! Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól, Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől, Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől, Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól, Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól, Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által, Ments meg, Uram, minket!
Születésed által, Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által, Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által, Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által, Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által, Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által, Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által, Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz, 
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj, 
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts, 
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd, 
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd,
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd,
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd,
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,
 Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
Forrás ~ Internet
Engesztelő litánia magyarságunkért

Istenünk, hálát adunk neked, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.

Engesztelünk téged Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
– Irgalmazz magyar népünknek, Urunk!
A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
Árulásainkért.
Türelmetlenségeinkért.
Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Felesleges harcainkért.
Az egyházzal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk téged az igazságtalan uralkodók bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt magyart.
Az elhagyatott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványként imádásáért.
A magyarság és kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk megóvásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról, papjainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A katolikus sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:

A Szentlélek segítségül hívása magyarságunkért

Urunk, Mennyei Atyánk! Minden érték és minden nemes emberi szándék tőled származik, mellyel Szentlelked által igyekszel testvérré, a nemes lelkű gondolkodásban közösségbe vonni minket. Kérünk, gyarapítsd népünk körében az igazlelkűséget, a tiszta és építő kultúrát és a lelkes igényességet és érdeklődést mindezek iránt.

Áraszd ki nemzetünkre Istenünk a Pünkösdkor apostolaidra elküldött Vigasztaló Lelket, amely őket is reménnyel, lelkesedéssel és bölcsességgel halmozta el.
– Küldd el magyar népünkre Szentlelkedet Urunk!
Add, hogy minden felszínes és romboló hatással szemben azt válasszuk, ami bölcsességet, lelki kifinomultságot nyújt és hozzád vezet.
Adj fiataljaidnak kedvet a tanuláshoz, a műveltséghez, a szellemileg igényes élethez.
Adj ellenállókészséget a szabadelvűséggel, erkölcsi szabadossággal, önkényes vallási fantáziálással szemben!
Áldd meg művészeink, tudósaink munkáját, hogy a Te gondolataidat közvetítsék munkájukkal, és az embereket igyekezzenek összhangba hozni a teremtett világgal.
Add, hogy a művészet minden területén előtérbe kerüljön a keresztény-nemzeti eszmevilág, ezáltal pedig a valóságos esztétikai értékrend.
Ne engedd Urunk, hogy a közszellem megmérgezői, a konkolyt vető emberek, háttérbe szoríthassák a Te bölcsességedet és dicsőségedet tükröző, tőled tehetséget kapott egyéniségeket.
Ne engedd, Urunk, hogy a tudomány a pénzvilágot és a hatalmat szolgálja, inkább add, hogy megfelelő etikai iránnyal az emberiség és a nemzet fejlődését segítse elő.
Adj családjainknak természet szeretetet, hogy ezáltal teljesebben fogadhassanak be Téged, ajándékozó, teremtő Atyánk mindennapi életükbe.
Segítsd a szülőket, hogy tudatosan odafigyeljenek gyermekeiknek a Te örök törvényeid szerinti nevelésére.
Adj türelmet a szülőknek, hogy szeretettel tudjanak távol tartani gyermekeik életétől minden ostromló, káros hatást.
Adj bölcsességet, és minél nagyobb hozzáértést a nevelőknek, pedagógusoknak a tudás helyes szemléletben való átadásához.
Add, hogy gyermekeinkkel, ifjúságunkkal foglalkozó pedagógusaink valóban erkölcsi példaképeink lehessenek.
Adj fiataljainknak igaz, hűséges és jó barátságokat!
Adj fiataljainknak, olyan tiszta és a Te országoddal összeegyeztethető szerelmet, amely boldog családi életek bölcsője lehet.
Adj a házastársaknak következetességet mindabban, amit házassági esküjükben megfogadtak.
Add, hogy családjaink sejtekként egyházad megjelenítői és jelei lehessenek a közös imádság, erkölcsi rend és a szentségek közös és rendszeres vétele által.
Adj nemzetünknek szenteket, akiknek példája lelkesíti és helyes irányba tereli a közgondolkodást.
Adj nemzetünknek olyan vezéregyéniségeket, akikre felnézhetünk, mert a Te erődet és a Te gondolataidat tükrözik a közigazgatásban, történelem formálásában is!
Adj békés és fegyelmezett rendet a társadalomnak, amely alkalmat ad arra, hogy mindenki lelkiismerete szerint élhessen.

Istenünk, Atyánk, jó néhányszor érezzük úgy, hogy már csak a Te erőd segíthet nemzetünk fennmaradásához. Kérünk vezess minket benső megújuláshoz, hogy sorsunk a helyes és neked tetsző eszmék felszításával alakuljon tovább a megerősödés felé. Ámen.

Litánia magyarságunkért, a hit ajándékáért

Istenünk, a Te meghívásod tudata mindig reménységet ad, a legkilátástalanabb helyzetekben is tudunk hinni abban, hogy Te, a leghatalmasabb Úr, aki küldetést adtál nemzetünknek, erőt is adsz a fennmaradásra. Adj nekünk pártfogásodba vetett bizalmat, hogy ebből naponként és korszakonként megújult erővel legyünk képesek önzetlenül cselekedni a közösségért, akaratod szerint. Ámen.

Urunk, segítsd nemzetünket, hogy elegendő pap és szerzetes legyen a plébániák ellátására.
– Erősítsd meg hitünket, Urunk!
Juttasd el az evangélium fényét a legelrejtettebb településekre is!
Élénkítsd fel az emberek szívében a legfontosabb igazságokra irányuló hiányérzetet, hogy minél több család áttörhesse magát a tömegkommunikáció romboló hatásán.
Add, hogy eleven példaként hasson törekvéseinkre magyar szentjeink élete és számtalan küzdelme hazánkért, egyéni és családi életszentségükért.
Segíts, hogy minden történelmi nehézséget próbatételként fogjunk fel és így próbáljunk helytállni bennük.
Add, hogy a közös hitvallás testvérisége az emberi ellentétel fölé emeljen bennünket.
Segíts, hogy nemzetünkön teljesülhessen Szent Fiad terve, mellyel a világ minden népének megtérítését az apostolokra bízta.
Segíts olyan vezetőket országunk élére, akik minden erejükkel az igazságosság, a tisztesség, a lelkiismeret és az alapvető keresztény erkölcsi értékek szerint igyekeznek formálni a közgondolkodást.
Ne engedd gyermekeinket hitetlenül felnőni.
Fékezd meg Istenünk a szekták és minden rólad hamis képet festő irányzat térhódítását.
Adj egyházadnak olyan példaadó erkölcsi tisztaságot, amely vonzó tud lenni az egészséges lelkiismeretű emberek számára.
Adj püspökeinknek, papjainknak, híveinknek olyan apostoli lelkületet, amellyel folytathatják az apostolok küldetését.
Erősítsd meg a szenvedőket, hogy felfogják szenvedésük értékét, türelemmel viseljék és örömmel ajánlják fel a Te országod nagy céljaiért.
Segíts valamennyiünket, hogy nagy megbecsüléssel vegyük körül idős, beteg, magányos és bajba jutott testvéreinket, meglátva bennük Krisztus arcát.
Add meg egész nemzetünknek az imádság és az áldozatvállalás lelkületét.
Világosíts meg mindannyiunkat, hogy történelmünk tanulságait a Te szempontjaid szerint tudjuk értékelni.
Add, hogy családjaink vállalják a tőled érkező bőséges gyermekáldást, és felelősséggel fogadják az élet ajándékát.
Urunk, szabadítsd meg népünket a rosszindulatú, értékromboló, a sötétség küldetésében járó hatalmaktól.
Add meg, hogy a magyar jövő egyértelműen keresztény jövő legyen.

Urunk, Jézus Krisztus, teljesedjék be rajtunk terved, hogy egész nemzetünk elfogadja az evangéliumot, és egyházad által törekedjék az üdvösség elnyerésére, addig pedig a keresztény életszemlélet elsajátítására és elterjesztésére, aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.
forrás: Horváth István Sándor atya

LORETTÓI LITÁNIA

Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze - Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja - Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja - Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya - Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya - Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya - Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya - Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya - Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya - Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja - Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja - Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja - Könyörögj érettünk!
Nagy okosságú Szűz - Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz - Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz - Könyörögj érettünk!
Nagy hatalmú Szűz - Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz - Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz - Könyörögj érettünk!
Igazság tükre - Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke - Könyörögj érettünk!
Örömünk oka - Könyörögj érettünk!
Lelki edény - Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény - Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye - Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa - Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya - Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony - Könyörögj érettünk!
Mária aranyház - Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye - Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag - Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége - Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője - Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője - Könyörögj érettünk!
Próféták királynője - Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője - Könyörögj érettünk!
Vértanúk Hitvallók királynője - Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője - Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynője - Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő - Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő - Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynője - Könyörögj érettünk!
Családok királynője - Könyörögj érettünk!
Béke királynője - Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya - Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

Forrás ~ Internet

 
 

 
Árpádházi Szent Margit

Forduljunk Istenhez, aki mindnyájunkat meghív az életszentségre, és mondjuk:
Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!
 
1. Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében, add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!
 
2. Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére, növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!
 
3. Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből,  engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!
 
4. Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk, add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
 
5. Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted, segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!
 
6. Szüzessége segítsen mindnyájunkat a tisztaság erényének gyakorlásában: a házasságig megőrzött szüzességben és a házasságban megélt tisztaságban!
 
Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője! Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Forrás

SZENT GELLÉRT
 
Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
1. Te Szent Gellértet kiválasztottad, hogy szerzetesként Isten embere legyen, add, hogy minél többen meghallják hívó szavadat, és egészen neked szenteljék életüket!
2. Te Szent Gellértet kiválasztottad, hogy apostolként az evangélium üdvözítő örömhírét hirdesse, küldj ma is apostolokat, akik kereszténységre vezetik a nem hívőket, és életszentségre nevelik a keresztényeket!
3. Te Szent Gellértet alkalmassá tetted, hogy István király tanácsadója és Imre herceg nevelője legyen, áldd meg mindazokat, akik a nép sorsával, főként az ifjúság nevelésével törődnek, és nagylelkűen a közösség szolgálatára szentelik magukat!
4. Te Szent Gellértet a bakonybéli remeteségbe hívtad, hogy ott munkáját az imádság szelleme hassa át, munkás életét pedig imádságában szüntelenül neked ajánlja fel, add, hogy az imádság és a munka összhangját megtaláljuk és megvalósítsuk mindennapi életünkben!
5. Te Szent Gellértet úgy irányítottad, hogy önmagáról egyre jobban megfeledkezve, másokért élő püspök legyen, taníts meg minket is úgy imádkozni, hogy megértsük szent akaratodat, és az imádságból erőt is kapjunk annak megvalósítására!
Krisztus életét adta övéiért, hogy életünk legyen, és minél bővebben legyen. Mondjuk ezért hálatelt szívvel:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!
6. Te Szent Gellértnek erőt adtál, hogy bakonybéli magányát feláldozva vállalja a missziós munkát, adj nekünk is áldozatkészséget és felelősségérzetet testvéreink szolgálatára!
7. Szent Gellért szerzetestársaival együtt megszervezte a helyi egyházi közösséget, és annak gyökereit beleillesztette Krisztus egyházának egyetemes közösségébe, add, hogy veled és testvéreinkkel megélt közösségünk mindenki előtt tanúbizonyság legyen üdvözítő szeretetedről!
8. Szent Gellért püspöki szolgálatában is engedmények és megalkuvások nélkül követte és hirdette tanításodat, add, hogy ne a magunk akaratát tegyük, hanem parancsaidat maradéktalanul vállalva téged mindennél fontosabbnak tartsunk!
9. Szent Gellérttől tanultuk édesanyádnak, a napba öltözött Asszonynak tiszteletét, add, hogy a Nagyboldogasszonyt őseink buzgóságával szeressük!
10. Te Szent Gellértet a vértanúságra hívtad, hogy szeretetének végső tanúbizonyságaként önmagát, imádságos életét és apostoli munkáját mindenestől neked adja, segíts, hogy tehetségünk, erőink, elkötelezettségünk áldozatra kész odaadásával bizonyítsuk annak igazát, amit hiszünk és megvallunk!