Oldalak


SZENT V. PIUS PÁPA

Ghislieri Mihály volt a neve, és a piemonti Soscoban született 1504. január 17-én. Mint dominikánus szerzetes 17 évig a rend teológia-tanára volt. Közben 3 évig kolostorának priorja is. 1550-ben a pápai inkvizíció általános biztosává, 1559-ben bíborossá, majd nagyinkvizítorrá nevezték ki Rómában. Ő követte IV. Piust Szent Péter székében. Működését két fő törekvés határozta meg: Az Egyház belső reformját a tridenti egyetemes zsinat szellemében keresztülvinni, és az Egyház érdekeit védeni. A belső megújulás érdekében megkívánta környezetétől és az egész papságtól az egyszerűséget, tiltotta a fényűzést, erélyesen lépett fel az erkölcstelenséggel szemben, letörte az uzsorát és a rablásokat. Kiadta a katekizmust, megreformálta a misekönyvet és a breviáriumot. A missziók ügyét támogatta. Az ő ösztönzésére egyesült Genova és Velence, akik fényes győzelmet arattak Lepantónál a törökök felett.

'Rábízta Isten a béke szövetségét, népe fejedelmévé tette őt, örök főpapi méltóságban részesítette.'

'Urunk, Jézus Krisztus! A történelem folyamán szent papokkal, főpapokkal és pápákkal szabtál új irányt a korszakoknak. Kérünk, hogy Szent V. Pius pápa imájára és közbenjárására megtörjön a hitetlenség ereje, és új korszak virradjon Egyházadra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

HIMNUSZ SIENAI SZENT KATALIN ÜNNEPÉN

Mint okos szüzek szűzi útitársa
indul elébe égi Jegyesének;
éji sötét rém tovafut előle,
mécse ha lángol.

Drágakövekkel ékes csodagyűrűt
hoz Vőlegénye - ez a jegyajándék -,
s szól Katalinhoz: 'Szeretetem égi
záloga ez lesz!'

Szíve gyakorta hevesen felizzik,
s míg ez a szent hév tüzesíti lelkét,
tagjain Krisztus sebeit is hordja
Szent Katalin szűz.

Százszor is boldog, sok ezerszer áldott ő,
aki nyugtot jegyese ölén lelt,
s úgy ragyog ékes mennyei karokban,
mint a kelő nap.

Áldott az Isten örök égi trónján,
áldott a Három, kiben egy a lényeg,
ő irányítja a világot rendben
szent hatalommal. Amen.

Forrás ~ Internet

SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító ünnepe ~ április 29.

Sienai Szent Katalin Szienában született 1347. március 25-én, egy Benincasa Jakab nevű gyapjúfestő huszonötödik gyermekeként. Nagyon szép gyermek volt, mindenki becézte, szeretettel vette körül. Ő azonban felfelé vonzódott: már hatéves korában a domonkosok temploma felett meglátta az apostolok társaságában Jézus Krisztust. Hétéves korában elhatározta, hogy egészen az Úrnak szenteli magát, mert már kisleányként is a tökéletesebbre törekedett. Iskolába nem járt, írni, olvasni otthon, saját erejéből tanult meg.

A káromló szó nagyon fájt neki. Mikor egyszer édesanyja mérgében átkozódó szóval fogadta, ő szelíden kérlelte: 'Édesanyám, ha hibáztam, verj meg, de ne átkozódj, mert ez nem illik hozzád, nekem meg nagyon fáj.'

Kereste a magányt, csak az Istennel szeretett volna lenni. Volt egy kedvenc barlang-rejteke, ott különösen szeretett imádkozni. Felserdülve szülei és rokonsága unszolták a társasági életre, a divatos öltözködésre, készülődésre egy jó házasság megkötése érdekében. Nehezen viselte mindezt. Lenyírta haját, lehetőleg kerülte a zajos mulatságokat.

Legidősebb nővére halálakor aztán bejelentette: akárhogy is lesz, de ő fogadalmat tett, és házasságot nem akar kötni. Nagyon nehezen értettek vele egyet, de sikerült elérnie, hogy tizenötévesen Szent Domonkos harmadrendjébe léphetett, életét imával, betegápolással és jótékonykodással tölthette. Jelszava 'Pace, pace' - béke, béke -  volt. Gyakran utazott, hogy konfliktusokat elsimítson, fejedelmeket összebékítsen.

Sokat és hosszan böjtölt, a böjtölés után is egyre kevesebbet evett. Elegendő volt számára az Oltáriszentség vétele. Egy idő után Isten abban a kegyelemben részesítette, hogy nem is kívánt enni, sőt rosszul lett ha evett. Misztikus szent volt.

Gyakran volt beteg, de sohasem panaszkodott. Amit nehezen tudott elviselni, az a kísértés volt. Úgy érezte, kísértésben az Úr magára hagyta. Aztán egy látomásban megértette, hogy Jézus ekkor sem hagyta el, sőt büszke rá, hiszen győzni tudott. Ettől kezdve már nagy lelki békében élt.

Sok szegényt gondozott, adakozott még a követelődző szegényeknek is, még az erőszakosaknak is. Emberszerető türelme mérhetetlen volt. Mikor egyszer panaszosan imádkozott az őt ért igazságtalanságok miatt, látomása volt. Krisztus két koronát kínált neki. Gyémántos aranykoronát és egy töviskoronát. Válasszon! Az egyiket itt viselheti a földön, a másikat az örök életben. Ő a tövisest választotta. Többé nem lázadozott.

Sokak kérték tanácsát, segítségét. Sokakkal levelezett. Leveleit nem maga írta, hanem tollba mondta. Híre nagy volt még távoli vidékeken is. Az 1374-es pestisjárvány során áldozatos szeretetet tanúsított, csodák vették körül, látnoki képességei, nagy ereje, amivel még nagy bűnösöket is meg tudott téríteni, egész Európában híressé tette. 1376-ban Avignonba is elment, rábeszélte XI. Gergely pápát, hogy Rómába visszatérjen. Alapított kolostort, pestises betegeket ápolt benne.

Szeretett volna segíteni a nagy nyugati egyházszakadás elkerülésében, Rómába utazott ugyan, de a veszedelmet nem tudta megakadályozni: megbetegedett, és 1380. április 29-én harminchároméves korában elhunyt. Holtteste Rómában nyugszik, a Santa Maria sopra Minerva templomban.

Élete végén az a kitüntetés érte, hogy megkapta Jézus szenvedésének sebhelyeit. Azt a kegyelmet is megkapta élete végén, hogy éveken keresztül nem evett, csak az Oltáriszentség volt egyetlen tápláléka. Csaknem négyszáz levelet írt híres emberekhez, a kegyelmi életről pedig egy könyvet írt. 1461-ben szentté avatta II. Piusz pápa, VI. Pál pápa pedig a II. Vatikáni zsinat után az egyházdoktorok közé iktatta 1970-ben.

Példája: Egyszerű emberek is lehetnek csodálatosan nagyok!

'Istenünk, aki Szent Katalinban fölgyújtottad a szeretet lángját, melynek erejével átélte az Úr szenvedését és Egyházadat szolgálta; az ő közbenjárására kérünk, engedd, hogy néped, amely részese lett Krisztus szenvedésének, dicsősége megnyilvánulásának is ujjongva örvendhessen!' Amen.

Forrás ~ Internet

CHANEL SZENT PÉTER VÉRTANÚ

Chanel Szent Péter vértanú ünnepe ~ április 28.

Franciaországban született 1803-ban. A Mária társaságba lépett, és mint misszionárius Polinéziába ment. Sok nehézséggel kellett megküzdenie, de sokakat vezetett a Krisztus-hit igazságára. 1841 április 28-án Futuna szigetén vértanúhalált halt. Kiömlő vére pedig a hit magva lett a misszióban, számára pedig Krisztus országát nyitotta meg.

'Urunk, Jézus Krisztus! Te megadtad, hogy megváltó szenvedésedből részt vállalhassunk. Kérünk, Szent Péter közbenjárására erősítsd hitünket, szilárdítsd akaratunkat, növeld szeretetünket, hogy Téged mindenek felett szeressünk, és bátran megvalljunk az emberek között. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

 Forrás ~ Internet

  SZENT MÁRK EVANGÉLISTA ÜNNEPE ~ ÁPRILIS 25.

Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János.
Az Úr szenvedése idején még ifjú volt. Szent Pál első apostoli útján elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordult. Ezért a második apostoli úton már nem vett részt, hanem Barnabással együtt Ciprus szigetére ment. Később Péter apostollal együtt Rómában tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta le evangéliumában.
Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: 'A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!' Az evangélium megírásával betöltötte az Úr parancsát.

'Istenünk, ki Szent Márkot arra választottad, hogy megírja Evangéliumodat, kérünk, segíts, hogy közbenjárására, híven járjunk Krisztus nyomában!'


Forrás ~ Internet

SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ ÜNNEPE ~ ÁPRILIS 24.

Szent György vértanú ünnepe ~ április 24.

Tisztelete valószínűleg a palesztinai Liddából ered. Rengeteg legenda tanúsítja, hogy nagyon népszerű szent a keleti és nyugati Egyházban. A történelem azt őrizte meg róla, hogy Diokleciánusz császár katonája volt, a kisázsiai, kappadóciai seregek vezére. Krisztus tanításának követéséért elfogták, börtönbe vetették és súlyos kínzások után, 303-ban kivégezték.

Vértanúsága nemcsak népszerűvé tette, hanem megnyitotta neki Krisztus Országát, amiről a szentmise Kezdőéneke szól: Szentjeidet, Urunk,örök világosságod világába vezetted.
Övék a boldog örökkévalóság.

'Urunk, Jézus Krisztus! Te Szent Györgyöt kegyelmeddel a katonai élet fegyelméből a vértanúság önátadó szeretetére vezetted. Kérünk, növeld szeretetünket, hogy napról napra fokozódjék önátadásunk Irántad, 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

'Istenünk, hatalmadat magasztaljuk, és alázattal kérünk, add, hogy Szent György olyan készséggel támogasson minket gyöngeségeinkben, amilyen készséges szívvel Fiadat követte szenvedése útján!' Amen.


Szent György vértanú imádsága    

Mikoron az ő szent mártíromságának órája beteljesedett volna,
Szent György kéri az Úr Istent mondván: 'Én ídes Uram, Jézus Krisztus, kérlek a Te szent nevednek tisztöletes méltóságáért, hogy az én lelkemet el ne szakaszd a Te szent malasztodtól örökkül örökké. És valaki az én kínszevendésemről ájtatossággal megemlékezöndik és szükségének idején engem hívand, hallgattassék meg. Valamely házban leend az én kínszenvedésemről való könyv, ott ném, sánta siket, csonka bonka gyermek ne szülessék. És valaki valamit tud kérni az én nevemben minden kérelme beteljesíttessék minden kétség nélkül.' Amen.

Érdy kódex

Forrás ~ Internet

SZENT ADALBERT PÜSPÖK

Szent Adalbert Béla püspök és vértanú emléknapja ~ április 23.

956-ban született Libicében cseh hercegi családból. Eredeti neve Vojtech, az Adalbert nevet a bérmáláskor kapta. A magdeburgi székesegyházi iskolában tanult. 983-ban Prága városának második püspöke lett. Minden erejével arra törekedett, hogy népét az igazi kereszténységre vezesse. Sok meg nem értéssel találkozott, sőt hazáját is el kellett hagynia, Rómába menekült. Magyarországon is járt vándormisszionáriusként (992-994), Esztergomban ő bérmálta meg első szent királyunkat, Istvánt. A pogány poroszok közt térítve szenvedett vértanúságot 997. április 23-án. 999-ben avatták szentté. Ereklyéit Prágában, Esztergomban és a római Szent Bertalan-templomban őrzik. Esztergomban az első székesegyházat az ő tiszteletére építtette Szent István király 1010-ben.

 'Istenünk, te vértanúdat, Szent Adalbert Béla püspököt szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. Add, kérünk, hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

'Dicsőség Krisztus Urunknak, ki Szent Adalbert püspököt szenvedésének részesévé tette. Érdemeiért és csodáiért áldjuk az Urat. Alleluja.' Amen.

Forrás ~ Internet

SZENT I. MÁRTON PÜSPÖK

Szent I. Márton pápa ünnepe ~ április 13.

Római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni. A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656 április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke:

'Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották,
nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát. Testvéreim! A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél, sem a szolga Uránál. Urunk az ő keresztjéből adott a vértanúknak.'

Kereszthordozásunkhoz az állhatatosságot kérjük közös imával:

    Adj, Urunk, erőt, hogy készséggel hordozzuk keresztjeinket.
    Add, hogy zúgolódás nélkül fogadjuk a megpróbáltatásokat.
    Add, hogy szilárdan kitartsunk a hitben, és az Irántad való szeretetben.
    Add, hogy egész életünk hitvallás lehessen.
    Add, Urunk, hogy a földi élet után szentjeid között kapjunk helyet. Amen.

'Urunk, Jézus Krisztus! Te előre megmondtad, ha üldöznek engem - üldözni fognak titeket is. Kérünk, add kegyelmedet, hogy a vértanú pápa, Szent Márton közbenjárására és példájára halálunkig hűségesek legyünk a hitvallásban, és készséges szeretettel hordozzuk nyomodban keresztjeinket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet

 HÚSVÉT VASÁRNAP ~ URUNK FELTÁMADÁSA

'Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!'

'Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök élet ajándékát.

 A hit fényében járunk, avagy - a hit homályában is, de szilárd hittel. Hitünk azok tanúságára támaszkodik, akik látták a Föltámadottat, de az Ő Lelkére is, akit belénk küldött. A körülöttünk levő világ, de a jövendő nemzedékek is azon hitben élnek, amit mi vallunk és tanúsítunk életünkkel.

A Szentség ünneplésében hitünk központi titkát látjuk és halljuk: az Úr halálát és feltámadását. Már most találkozunk Vele személyesen, aki jönni fog fönnségben bíróul és boldogítóul.'

Forrás ~ Internet