Oldalak


   LOYOLAI SZENT IGNÁC ÁLDOZÓPAP ~ JÚLIUS 31.

Loyolai Szent Ignác baszk származású, 1491-ben született a cantabriai Loyolában - Spanyolországban. Katonai ambíciókkal apród (1504-1517) volt a királyi udvarban. Dicsőségről álmodott, nagyvilági életstílusa volt. Pamplónánál a lábán megsebesült 1521-ben. A törött lábát nem sikerült jól összeforrasztani; harmadszor is eltörette. Hiába - egész életére sánta maradt. A betegágyban Jézus életét és a szentek legendáit olvasta. Ekkor elhatározta, hogy Krisztus katonája lesz.

1522. a manrézai barlangban vezekelt és imádkozott. Kardját a Szent Szűznek ajándékozta a szomszédos zarándokhelyen, Monserratban. Megírta lelkigyakorlatos könyvét. A Szentföldre kívánt zarándokolni, de hamar belátta, hogy megfelelő felkészültség nélkül ez nem megy. Ez okból 1523-ban tanulmányokba kezdett, műveltségének kifejlesztésére. 1537-ben Párizsban befejezte tanulmányait. Embereket vezetett életük megreformálására. Az egyházi hatóságok gyanakvással fogadták fáradozásait. Többször került vizsgálati fogságba, de minden esetben bebizonyosodott ártatlansága.

1534. hat társával titkos fogadalmat tettek egymás közt a Monmartre temetőkápolnájának kriptájában: Istenért és a lelkekért küzdenek, majd a Szentföldre zarándokolnak. 1537-ben el is indultak a Szentföldre, de háború következtében tervük nem sikerült. Felvették az egyházirend szentségét, majd felajánlották szolgálatukat a pápának. 1540. szeptember 27-én III. Pál pápától pápai jóváhagyást kapott a Jézus Társasága.

1541. április 22-én ünnepélyes fogadalmat tettek a római Szent Pál bazilikában. Ignác szervezett, konstitúciót írt, árvaházakat alapított, hitjelölt otthont létesített, fáradozott a gyakori gyónás és áldozás terjesztésén. Pápákat és királyokat békített össze, sokat tett a tridenti zsinat összeülése és sikere érdekében, segítette a hitújítás viharaiban küzdő Egyházat, új alapokra helyezte a papképzést a Collegium Germanikum - a mai Germanico-Hungaricum - megalapításával. Életét teljesen Isten szolgálatára adta.

Életereje a sok munkában lassan felőrlődött, betegség is kínozta. Római halálakor, 1556. július 31-én, már 1000 jezsuita tevékenykedett négy világrészben. Halála után fél évszázaddal V. Pál pápa boldoggá, 1622. március 12-én XV. Gergely pápa szentté avatta. Teste Rómában a Jézus Neve templomban nyugszik.

Példája: Isten ügyéért a legnagyobb műveltséggel kell harcolnunk!

'Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot Egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, és közbenjárására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


 ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER 

Aranyszavú Krizológ Szent Péter püspök és egyháztanító ~  július 30.

  Aranyszavú Krizológ Szent Péter 380 körül született az emiliai Imolában - Olaszország. Itt pap lett, majd 424-ben Ravenna püspökévé választották. Sem ő, sem a Ravennaiak nem akarták ugyan elfogadni az ő személyének kiválasztását, de a kinevező Szent III. Szixtusz pápa látomására hivatkozva ragaszkodott Péterhez. Nagy hatású beszédeket mondott, írásaival hatékonyan tanított. Megreformálta a papsága életét, gondját viselte a szegényeknek és raboknak.

Galla Placidia császárnő udvarában igyekezett a szabadosságokat, a pogány maradványokat irtogatni. Naponta háromszor is prédikált. Kortársaitól az 'aranyszavú' jelzőt kapta. Beszédei találóak és rövidek voltak. 176 csodálatos beszéde maradt ránk.

Halálát közeledni érezve hazatért, és misét mondott Szent Kasszián vértanú oltáránál, felajánlotta magát. 450 körül halt meg, Imolában temették el Szent Kasszián mellé a főoltár közelében. Ünnepe 1729-ben került a Római Naptárba.

Példája: Tanulj olyan beszéd stílust, ami a környezetedben a leghatékonyabb, 'aranyszavú'!
 
'Istenünk, ki Aranyszavú Szent Péter püspöködet a megtestesült Ige apostolává tetted, közbenjárására kérünk, engedd, hogy üdvösséged misztériumait a szívünkben szüntelenül szemléljük, és tetteinkkel tanúságot tegyünk róluk!'

Forrás ~ Internet


 FOHÁSZ SZENT MÁRTÁHOZ

 Ó csodatévő Szent Márta, hozzád fordulok segítségért szükségeimben,
 és erősen bízom benne, hogy megsegítesz engem problémámban. 
Hálából ígérem, hogy ezt az imát terjeszteni fogom. 

Alázattal esedezve kérlek, vigasztalj meg gondjaimban és segíts nehézségeimben.
 Nagy örömödre, mely akkor töltötte el szívedet, midőn betániai házadban szállást adtál a Világ Üdvözítőjének, kérlek, esedezz értem és családomért Jézusnál, hogy Istent mindig megőrizzük szívünkben és így kiérdemeljük a segítségedet szükségeinkben.

 Különösen abban a gondban segíts, amely most nyomaszt.
Esedezve kérlek, mint hathatós segítőmet, úgy győzd le e nehézségeinket, 

mint ahogyan legyőzted a sátánt is, míg lábaid előtt nem hevert.
Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség…, 
és kilencszer 'Szent Márta könyörögj érettünk. Amen.

Forrás ~ InternetBETÁNIAI SZENT MÁRTA
 
 Szent Márta emléknapja ~ július 29.
 
  Szent Márta Máriának és Lázárnak volt a nővére. Jézus Betániában vendégük volt. Míg testvére, Mária az Urat hallgatta, Márta buzgó lélekkel szolgálta az Urat. Igaz, elvesztette egy pillanatra türelmét, amikor Jézusra szólt: 'Nem törődöl azzal, hogy a nővérem egyedül hagy szolgálni?' Jézus megértette és nem hibáztatta Márta fáradtságát, csak csöndesen állapította meg: 'Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha.' (Lk 10, 38-42)

Márta könyörgésére Jézus feltámasztotta a már négy napja halott Lázárt. (Jn 11, 17-44)

Későbbi életéről nem tudunk biztosat. Egy későbbi hagyomány szerint a keresztényüldözés idején kormány nélküli hajóra tették nővérével, Máriával együtt. A hajó azután Marseillesnél ért partot. Életszentségben, a tevékeny szeretet apostolaként halt meg 80 körül. Sírját Tarasconban tisztelik. A látszatra haszontalan hétköznapi munka szentje.

Példája: Munkával, vagy Krisztusra figyeléssel - igyekezzünk a 'jobbik részt választani'

Mindenható, örökkévaló Isten, kinek megtestesült Igéje arra méltatta Szent Mártát, hogy betért a házába, és elfogadta gondoskodását, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy testvéreinkben hűségesen szolgáljuk Fiadat, és a mennyben otthonra leljünk nálad! Amen.

Forrás ~ Internet HIMNUSZ SZENT CHARBEL MAKHLOUFHOZ

Nagy hírű pásztor, bölcsességgel áldott,
itt kinek végső diadalát üljük,
hit megvallója, immár szünet nélkül
    boldog az égben.

Egyszerű pap volt, vezette a népet,
szent életével tanúságot tett ő,
kedvét kereste mindig az Istennek
    gyermeki szívvel.

Most azért kérjük, járjon közben értünk,
tengernyi vétkünk bocsánatot nyerjen,
s ő vezéreljen könyörgése által
    menny magasába.

Tisztelet, áldás adassék az Úrnak,
fent a magasban szakadatlan ének,
mert törvényével uralkodik bölcsen
    mind a világon. Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT CHARBEL MAKHLOUF~ JÚLIUS 27.

Youssef Antoun Makhlouf 1828-ban született Bekaa Kafrában, Észak-Libanonban. 1851-ben elhagyta szülőfaluját és követve két nagybátyja példáját remetének állt.

Annayába ment, ahol belépett a maronita rendbe, felvéve a Charbel nevet. Teológiai tanulmányait a Szent Kobriánusz és Jusztina monostorban végezte Batrounban.  1859. július 23-án szentelték pappá Bkerkyben. Ezt követően 16 évet élt Annayában, ahonnan 1875-ben átment a rend Szent Péter és Pál kolostorába.
 

Életét igazi remeteként és szentként élte, az imádságnak és szentségimádásnak szentelve idejét. A kolostort, ahol 23 évig élt, igen ritkán hagyta el. 1898. december 16-án hirtelen rosszul lett szentmise közben, december 24-én hunyt el. Annayában temettél el a monostor temetőjébe. Néhány hónappal a halála után ragyogó fényességet láttak sírja körül. Testét, amely vérzett és verejtékezett, áthelyezték egy különleges koporsóba. Zarándokok ezrei özönlötték el a monostort, közbenjárásáért imádkozva, amelynek köszönhetően számos gyógyulás történt és sokan találtak lelki vigaszra.
 

1925-ben XI. Piusz kezdeményezte boldoggá- és szenttéavatását. 1950-ben az eljárás során felnyitották koporsóját. Amelyben teljes épségben találták meg testét. Ezt követően megsokszorozódtak a csodás gyógyulások, s sírjához különböző vallások híveinek sokasága zarándokolt közbenjárását kérve.
A csodák túlnyúltak Libanon határain, s ez az egyedülálló jelenség erkölcsi megújulást hozott, visszatérést a hithez, s a lelki értékek újjáéledését. 

VI. Pál Pápa 1965 december 5-én boldoggá, majd 1977 október 9-én szentté avatta.

 'Istenünk, te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg, és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Kérünk, add, hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.'  Amen.

Forrás ~ Internet


  LITÁNIA SZENT ANNA TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Dicsőséges Szent Anna asszony Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Krisztus Jézus Nagyanyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Szent Joakim tisztaságos hitvese Könyörögj érettünk!
Szent Anna, pátriárkák leánya Könyörögj érettünk!
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, hitvestársad tisztessége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, Dávid házának ékessége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, házasok tiszta tüköre Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szentség edénye Könyörögj érettünk!
Szent Anna, jámbor élet példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szegények édesanyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, tiszta élet pártfogója Könyörögj érettünk!
Szent Anna, keseredett házasok vigasztalása Könyörögj érettünk!
Szent Anna, özvegyek jóságos anyja Könyörögj érettünk!
Szent Anna, megtérő bűnösök gyámola Könyörögj érettünk!
Szent Anna, keresztények oltalma Könyörögj érettünk!
Szent Anna, szülőanyák segítsége Könyörögj érettünk!
Szent Anna, betegek gyógyulása Könyörögj érettünk!
Szent Anna, haldoklók enyhülése Könyörögj érettünk!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket oltalmazz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az ifjúságot engedelmességben és tiszta életben megőrizd
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és egyetértést megnyerjed
 Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket, árvákat és özvegyeket
vigasztalás nélkül ne hagyjad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az életben minden gyötrelemtől,
halálunk óráján a gonosz lélek incselkedéseitől megőrizz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szent jámborságod által
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelmek által, melyeket Istentől nyertél
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelem által,
melynél fogva Üdvözítőnk Nagyanyjának választattál
 Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet akkor éreztél,
midőn a Szűz Máriát eredeti bűn nélkül méhedben fogantad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet tapasztaltál,
midőn az irgalmasság anyját e világra szülted
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, mellyel elteltél,
midőn kedves leányodat a templomban bemutattad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon boldogság által, melyben Jézussal és Máriával
a mennyekben örökké részesülsz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon tisztelet által, melyet Isten szentjeitől és választottaitól nyersz
 Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk dicsőséges Szent Anna!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Úristen, aki Szent Annát azon kegyelemben részesítetted,
hogy egyszülött Fiad Anyjának szülőjévé válni
méltónak találtad, engedd kegyelmesen,
hogy akinek ünnepét szenteljük,
nálad az ő pártfogásával segíttessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Forrás ~ Internet SZENT ANNA A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÉDESANYJA ~ JÚLIUS 26.

A 2. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit: Annát és Joakimot. Ez az úgy nevezett Jakab-ősevangélium elbeszéli, hogy mivel nem volt gyermeke, egy férfi megakadályozta Anna férjét, Joakimot az áldozat bemutatásában. A szégyentől Joakim visszavonult. Imával, jótékonykodással, böjttel kérték Istent a gyalázatuk elvételére.

Sok könny, keserűség és várakozás után született meg gyermekük, Mária. A várva várt gyermeket hároméves korában a templom szolgálatára ajánlották fel. Szent Joakim tekintélyes idős korban hunyt el, Szent Anna és Szűz Mária karjaiban. Anna a hagyomány szerint ismét férjhez ment és további gyermekei is születtek.

Szent Annát keleten már a 4. századtól tisztelték, nyugaton pedig a 10. században kezdett kialakulni kultusza. 500-ban Konstantinápolyban ugyanis templomot épített tiszteletére Jusztinian császár, de XIII. Gergely pápa tette általánossá 1584-ben az ünnepet. Szent Anna a bányászok, hajósok, anyák, szülő anyák védőszentje. Szent Anna Szent Joakimmal együtt a házastársak védőszentje és segítője.
Veszprémben Szent Anna, az egyházmegye védőszentje - ezt a napot ünnepi ranggal ülik meg.

Példája ~ Az Isten iránti végtelen szeretet adta Máriát és Jézust a világnak!

'Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az õ közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.'

 Forrás ~ Internet 

 SZENT JOACHIM A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÉDESAPJA ~ JÚLIUS 26

A 2. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit: Annát és Joakimot. Ez az úgy nevezett Jakab-ősevangélium elbeszéli, hogy mivel nem volt gyermeke, egy férfi megakadályozta Joakimot az áldozat bemutatásában. A szégyentől visszavonult. Ezután imával, jótékonykodással, böjttel kérték Istent a gyalázatuk elvételére.

Sok könny, keserűség és várakozás után született meg gyermekük, Mária. A várva várt gyermeket hároméves korában a templom szolgálatára ajánlották fel. Szent Joakim tekintélyes idős korban hunyt el, Szent Anna és Szűz Mária karjaiban. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki. 1584-ben vették fel ünnepét a Római Naptárba. Szent Annával együtt a házastársak védőszentje és segítője.

 Példája ~ A megpróbáltatásokban hűségesek adják a legnagyobb kincseket a világnak!

'Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az õ közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.'

 Forrás ~ Internet

 
 
SZENT JAKAB APOSTOL ~ idősebb július 25.

IDŐSEBB SZENT JAKAB apostol Zebedeus és Szalóme fia volt, János apostol testvére. Betszaidában született. Keresztelő Szent János tanítványai voltak. Jézus hívására felállt hálójuk javításától, és követte Jézust. (Mt 4, 21-22) Jézus kedvelt tanítványai közé tartozott Péterrel és Jánossal. Tanúja volt Jézus főbb csodatetteinek.

Hirtelen haragú, indulatos emberek voltak, ezért a 'mennydörgés fiai' melléknevet kapták. Amikor az egyik szamariai faluban nem akarták befogadni Jézust és a tanítványokat, tüzes mennykövet kért volna rájuk. Jézus szelíden intette le őket: 'Az Emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem, hogy megmentsen.' (Lk 9, 56)

Édesanyjuk, Szalóme szerette volna fiai számára a legfőbb miniszteri helyet megszerezni. Ezért Jézushoz fordult. Jézus az értetlen kérést a Mennyei Atyára hárította. Neheztelt is a többi apostol a 'protekció' keresés miatt. (Mt 20, 20-28)

Heródes ölette meg 42 körül, mert szeretett volna kedvében járni a zsidóknak, akik hatalomra törése miatt nem szerették.

Az ünnep a szent sírjának megtalálását, vagy a Santiago de Compostella bazilika felszentelését ünnepli. A szent csontjait még az iszlám terjeszkedése előtt ugyanis Spanyolországba vitték és elrejtették, majd a sírt elfelejtették. A 9. században találták meg újra a sírt, a város híres búcsújáróhely lett. A spanyolországi Compostellában, sírjának kiemelkedő tiszteletére II. Alfonz király 829-ben templomot emeltetett. Az ereklyék ebben a hathajós bazilikában nyugszanak. 1883-ban hitelességüket a Rítus-kongregáció megvizsgálta, valódiságukat XIII. Leó pápa 1884. november 1-én ünnepélyes bullával erősítette meg.

A 7. századból van olyan adat is, hogy halála előtt Spanyolországban is járt Jakab apostol, ez azonban nem bizonyított esemény. Spanyolország és a zarándokok védőszentje. Az ábrázolásokban könyvtekerccsel mint apostolt, vagy bottal és kagylóval mint zarándokot láthatjuk.

Példája: Se az indulat, se a nagyratörés nem vezet az üdvösségre; csodáljuk inkább Krisztust!
 
 'Mindenható, örök Isten, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét és áldozta életét az Evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd Egyházadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.
 
Forrás ~ Internet
 

  LITÁNIA A MAGYAR SZENTEK TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen  - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten - Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária  - Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya  - Könyörögj érettünk!
Szent István király - Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné - Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg  - Könyörögj érettünk!
Szent László király - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán  - Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet - Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes - Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit  - Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei - Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert - Könyörögj érettünk!
Szent Gellért - Könyörögj érettünk!
Szent Márton - Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János - Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk -
Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos - Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor - Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László - Könyörögj érettünk!
Magyar szentek - Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei  - Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas!  - Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól  - Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől  - Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől - Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól  -
Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól - Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által - Ments meg, Uram, minket!
Születésed által - Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által - Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által - Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által - Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által - Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által - Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által - Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket!  - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!  - Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!

Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus,
a mi Urunk áltat. Amen.

Forrás ~ Internet


ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA 

Árpádházi Szent Kinga szűz ~ július 24.    

Árpádházi Szent Kinga 1224. március 4-én született. IV. Béla fejedelmünk és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Testvérei: Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit. Szüzességi fogadalmát államérdekből feloldották, V. Boleszláv krakkói herceggel, 'Szemérmes Boleszlávval' jegyezték el 1239-ben.

Királynéként is buzgón imádkozott - a hagyomány imájának tulajdonítja, hogy Lengyelország megmenekült a tatárdúlástól, ápolta a szegényeket és betegeket.

Amikor a tatárjárás után hazalátogatott Magyarországra, Szlatinán kapott ajándékba egy sóbányát. Ő a szokásoknak megfelelően az egyik tárnába dobta aranygyűrűjét. Krakkóba visszatérve Wieliczkánál ásatni kezdett és csakhamar sóra bukkantak. Egy sótömbben megtalálták a Máramarosban eldobott gyűrűjét. A bányászok jámbor hagyománya azt tartja, hogy a sóbánya költözött át Lengyelországba. Ez a híres bánya Lengyelország első és legnagyobb sóbányája, igen látványos sószobrokkal és földalatti templommal.

Férje halála 1279. december 7. után, klarissza apáca lett a Krakkótól délkeletre levő ószandeci kolostorban. Ennek főnöknőjeként halt meg 1292. július 24-én.

Sírja búcsújáróhely lett. 1690-ben VIII. Sándor pápa boldoggá avatta. 1695-ben XII. Ince pápa Lengyelország védőszentjei közé sorolta, XI. Kelemen pápa pedig 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999 június 16-án avatta szentté.

Példája: Királynőként, vagy özvegyként, de akár egyszerű tanulóként imádkozz, segíts másokon!

 'Istenünk, ki Szent Kingát elhalmoztad édességed áldásával, és szüzességét a házasságban is megőrizted, kérünk, közbenjárására add meg, hogy tiszta életünkkel mindig a tieid lehessünk!' Amen.
   
Forrás ~ Internet

 SZENT BRIGITTA IMÁJA

Mindenható és legjobb Uram,
figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,
 melyeket már gyermekkorom óta  hordok.

Sírok, mert haszontalanul telt  el az  idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban,
erőim hiúságokra pazaroltam.

Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,
hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért,
könyörgök, irgalmazz nekem!

Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel,
 hiszen te vagy a legjobb orvos,
 vigasztald meg lelkemet,
 hiszen te vagy a legjobb vigasztaló! Amen.

Forrás ~ Internet
SZENT BRIGITTA ÜNNEPE ~ JÚLIUS 23.

Szent Brigitta Svédországban született 1303-ban gazdag családban. Jámbor nevelésben részesült. 1314-ben édesanyja elhunyt, 1316-ban, kislánykorában férjhez adták. Udvarhölgy, sőt udvarmesternő volt. Nyolc gyermeke született, négy fiú és négy leány. Ferences harmadrendi lett férjével együtt.

Férjével és gyermekeivel 1341-ben Spanyolországba zarándokoltak Szent Jakab sírjához, Compostellába. Hazatérés közben férje Franciaországban súlyosan megbetegedett és csak 1343-ban térhettek haza. A férj ekkor a feleség beleegyezésével cisztercita kolostorba lépett, s 1344 februárjában el is hunyt. (A ciszterciták boldogként tisztelik Szent Ulfot)

Férje halála után Brigitta aszketikus életet élt: sokat böjtölt, imádkozott, virrasztott. Sok természetfölötti látomásban volt része. Szerzetesrendet alapított, amit róla neveztek el. A hivatalos jóváhagyó 1370-ben V. Orbán pápa volt.

1349-ben Rómában telepedett le a jubileumi évre, de aztán végleg ott maradt. Igyekezett rávenni a pápákat, hogy Avignonból Rómába visszatérjenek. Ez a visszatérés csak halála után, 1377-ben történt meg.

Kiváló erényeivel mindenki számára példakép volt. Engesztelésül lányával, svédországi Szent Katalinnal együtt a Szentföldre is elzarándokolt 1372-ben. Misztikus élményeit itt a szent környezetben ismét végiggondolhatta. Ezeket különben nyolc kötetben mondta el.

A Szentföldről visszatérve végleg ágynak esett. Rómában hunyt el súlyos lázban, 1373. július 23-án. Egy év múlva Svédországba, Wadstenába szállították maradványait apácái körébe. 1391. október 7-én avatta IX. Bonifác pápa szentté. Emiatt hosszú ideig október 7-én, majd 8-án ünnepelték.

Példája:

Ima és böjt! Jézus szerint ez a Legrosszabbat is legyőzi! Tényleg így van! Ő igazán tudja!

'Urunk és Istenünk, ki Szent Brigittának, amikor Fiad kínszenvedésén elmélkedett, mennyei titkokat nyilatkoztattál ki, kérünk, add meg szolgáidnak, hogy dicsőséged megnyilvánulásakor ujjongva örvendhessenek.' Amen.

Forrás ~ Internet


   SZENT MÁRIA MAGDOLNA

Szent Mária Magdolna ~ ünnepe július 22.

Nagyon szeretett, mert sok bűne megbocsáttatott. Mária Magdolna szereti Jézust, bár még nem érti teljesen ki is ő. A feltámadottal való találkozása megerősíti őt a szeretetben, és arra indítja, hogy elmondja a többieknek is a találkozást. Erősítsük meg Isten iránti szeretetünket, és beszéljünk bátran róla mi is.

Mária Magdolna Jézushoz való ragaszkodása, Jézus iránti szeretete példa számunkra. Krisztus szeretete sürget minket. Válaszolnunk kell erre a szeretetre. Szeretetünk válasza a bűnbánat a Szentmise elején.

Mária Magdolna bűnbánó galileai nő volt. Jézustól nyert bűnbocsánatot, és attól fogva az Üdvözítő hűséges tanítványa lett. Ott állt a keresztfa alatt is. Húsvét hajnalán ő lett 'az apostolok apostola', mert ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét. Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban.

Példája:

'Bánjuk bűneinket, tanuljunk Krisztustól, találkozzunk Vele!
Ez a bűnbocsánat és az Eukarisztia szentségével élés!'

 'Irgalmas Istenünk, kinek feltámadott Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus Mária Magdolnát az apostolok apostolává tette, kérünk, add meg nekünk az ő közbenjárására, hogy mi is az élő Krisztust hirdessük, és megláthassuk dicsőségedben Őt, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökkön örökké' Amen.

Forrás ~ Internet 

 

BRINDISI SZENT LŐRINC  

 Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító ünnepe - július 21.

Lőrinc a fáradhatatlan vándorprédikátor, aki a jótanács és az erősség Lelkével bátorítja a keresztényeket az állhatatosságra. Állhatatos szeretetünkkel mutathatjuk meg Isten dicsőségét a világban.

1559-ben született Brindisiben. 16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett. 1582-ben szentelték pappá. Nemsokára már nagyon ismert szónok és a papnövendékeknek teológiát tanított. Három éven át volt rendfőnök. Irodalmi műveit és egész tudását az Egyház szolgálatába állította. Sok munkát írt a hit megvilágosítására. Szigorúság, bölcsesség, az Eukarisztia és Mária iránti szeretet voltak jellemző vonásai. Mint állandó és eredményes igehirdető bejárta Európát. 1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat. Lisszabonban halt meg 1619-ben.

Példája: 'Élj a tehetséged nyújtotta adottságokkal!'

'Istenünk, ki neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére Szent Lőrinc áldozópapot a legnehezebb ügyekben is megajándékoztad a jótanács és az erősség lelkével, kérünk, segíts minket, hogy ugyanattól a Lélektől vezérelve teendőinket felismerjük, és meg is tegyük! ' Amen.

Forrás ~ Internet

ANTIOCHIAI SZENT MARGIT SZŰZ ÉS VÉRTANÚ

Antiochiai pogány pap leánya volt. Anyja korán meghalt, a dajkája nevelte, aki keresztény volt. Ő is felvette a keresztény hitet, ezért apja elűzte otthonról. Egy párbeszédes történet szerint Olibrius császári helytartó Margit szépsége láttán úgy döntött, hogy ha szabad ember, akkor feleségül kéri, ha rabszolga, akkor ágyasává teszi. Ajánlatát a lány a hitére hivatkozva elutasította, ami miatt szörnyen megkínozták, tömlöcbe zárták. 

A legenda szerint az ördög sárkány képét öltve jelent meg előtte, és le is nyelte, de Margit a vadállat gyomrában is magasra emelte a feszületet, mire a sárkány gyomra megrepedt, ő pedig kiszabadult. Másodszorra a sátán ember alakjában kísértette meg, de behódolt neki, miután Margit az ördög fejére tette a lábát. Tűzzel és vízzel is megpróbálták megölni, de nem sikerült. Szenvedései láttán pogányok ezrei tértek keresztény hitre.

 Valószínűleg egyike lehetett a Diocletianus császár parancsára Antiochiában kivégzetteknek, vagy I. Marcellus pápa és vértanú idején végezték ki 304-ben. Relikviáit 980-ban keresztény tisztelői titkon elvitték Antiochiából, és azok Itáliába, San Pietro della Valle templomába, később Montefiasconéba, 1213-ban padig Velencébe kerültek.

Szent Margit kultusza főként olasz, francia, angol és német földön terjedt el a középkorban. Sírjánál sok nyomorék csodálatos módon meggyógyult. Szent Margit a dajkák, a parasztok, a szüzek, a feleségek, a szülő asszonyok védőszentje - az asszonyok meddőség esetén hozzá folyamodhatnak, továbbá a haldoklóké.

Antiókhiai Szent Margit vértanú! Könyörögj érettünk! Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT APOLLINARIS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

Egyike volt az egyház első nagy vértanúinak. Maga Szent Péter szenteli ravennai püspökké. A csodák, amiket véghez vitt, hamar felkeltik a hatalom figyelmét, prédikációi nyomán sokak megtérnek a hithez, ugyanakkor magára vonzza a bálványimádók haragját, akik kegyetlenül megverik, és a város elhagyására kényszerítik. .Keresztények találnak rá félholtan a tengerparton, és egy rejtekhelyen ápolják. Nemsokára ismét elfogják az üldözők, égő parázson járással kínozzák, majd másodszor is kiutasítják a városból.

De ő a közelben marad, és folytatja az evangelizációt. Ebben az időben Aemilia tartományban találhatjuk. Ravennába harmadik alkalommal is visszatér. Itt ismét elfogják, és kegyetlenül megkínozzák, mert kitart a hite mellett. Láncra verve egy szörnyű börtön mélyére vetik, de 4nap múlva egy hajó fedélzetén Görögországba küldik.

Ott ugyanúgy végzi hittérítő tevékenységét, a csodák, és szenvedései tovább folytatódnak.Megpróbálják elhallgattatni, s mikor ez nem sikerül, egy kegyetlen verés után, visszaküldik Itáliába.

Ez az időszak három évig tart, és ezután negyedik alkalommal tér vissza Ravennába. Ekkor már Vespasianus a császár, aki, válaszul a pogányok panaszaira, kiad egy rendeletet, amellyel száműzi a keresztényeket. Apollinaris egy ideig rejtőzködik, de egyik alkalommal a város egyik kapuján áthaladva felismerik, valószínűleg Classisban, egyik külvárosban - és kegyetlenül megverik. Utána még él hét napot, ezalatt megjósolja, hogy az üldöztetések növekedni fognak, de az egyház végül diadalt arat.

Nem ismerjük a születési helyét, de valószínűleg Antiochia lehetett. Az sem biztos, hogy ő volt az egyike Krisztus hetvenkét tanítványának, amint azt korábban tartották. Püspökké szentelésének pontos dátuma sem ismert, de azt tudjuk, huszonhat éven keresztül volt Ravenna püspöke.

A Ravenna városában található, VI. századból való S. Apollinare in Classe-bazilikában a csodálatos apszismozaikon látható antik miseruhában, püspöki palliummal a vállán, amint kitárt kézzel imádkozik. Kétoldalt hat-hat bárány látható az általa vezetett hívek szimbólumaként. Vértanúsággal vallotta meg Krisztus-hitét: az Úr kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a II. század végén. Nemcsak itt, hanem Rómában is több templomot emeltek emlékére. A középkorban nagyon elterjedt volt a tisztelete.

 'Urunk és Istenünk, vezesd híveidet az örök üdvösség útjára, amelyet Szent Apollinaris püspök az ő tanításával és vértanúságával megmutatott. Add, hogy közbenjárásával parancsaid útján állhatatosan megmaradjunk, és vele együtt méltók legyünk elnyerni a mennyei koronát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

 Forrás ~ Internet


 SZENT HEDVIG KIRÁLYNŐ

*1373. december vége és 1374. február közepe között +Krakkó, 1399. július 17.

Boldog Hedvig lengyel királynő, Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atyja, Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia, Vilmos hitvesének szánták. A házasságkötés szertartását a négy éves Hedvig és a nyolc éves Vilmos között 1378. június 15-én Haimburgban Demeter bíboros, ostrzyhomiai érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben.

Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atyja, Nagy Lajos Vilmossal együtt a magyar trónra szánta, de a király halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek az idősebb leányt, Máriát ültették a magyar trónra, Hedviget pedig a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én, védőszentjének, Sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázta meg Bodzanta gnieznói érsek. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal.

A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Wawel várába. A Haimburgban megkötött házasság ugyanis nem kívánt újabb házasságkötést, csupán meg kellett volna a jegyeseknek erősíteniük a korábban kötött házassági szerződést. A lengyelek azonban fölfedezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból.

Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár teste-lelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, s három nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. A Habsburgok, kiknek reményei ezzel szertefoszlottak, hamis híreket kezdtek terjeszteni Vilmos és Hedvig korábbi együttéléséről. Hedvig a Wawel katedrálisában a papság és Bodzanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. VI. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet, nemcsak a lengyelektől kapott jelentés alapján, hanem legátusa, Maffiolo Lampugnano érsek által is, akit csak ezért küldött 1386-ban Lengyelországba. Később Bonaventura padovai bíboros is vizsgálatot folytatott. A pápa, meggyőződvén Vilmos vádjainak alaptalanságáról (miután Vilmos meg se jelent Rómában a kánoni tárgyaláson, melyet ő kezdeményezett), 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságáról, melynek érvényességéhez nem fér kétség. VI. Orbán szívélyes kapcsolatot tartott fenn később is a királyi párral, utóda, IX. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn.

Hedvig tevékenyen részt vett az állam életében, s mindent megtett az ország nagyságának és hatalmának biztosítása érdekében. Tevékenysége nem korlátozódott a szokásos királynői tevékenységre: egyszerű és tiszta életvitele - melyet nem könnyen rendelt alá a kor szokásainak és eszméinek, vele született értelmessége és széles körű műveltsége révén sok emlékezetes dolgot művelt rövid élete folyamán. Mindenekelőtt elérte azt, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni: a pogány Litvániát a kereszthez vezette. Mint Litvánia Istentől vezetett apostola gondoskodott megfelelő személyek kiműveléséről, kik értették a megkeresztelt nép nyelvét, lelkületét, adottságait és jellemét: Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára.

Sokat fáradozott az elszakadt Ruténia megtérítéséért is. Tudván, hogy a ruténok ragaszkodnak a keleti nyelvhez, fölismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket az Egyháznak, ha meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaik használatát. Ezért a szláv bencésekhez fordult és kérte, nyissanak Krakkóban novíciátust. Rómában elérte, hogy a pápa engedélyezze a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását. IX. Bonifác 1399. január 11-én adta meg az engedélyt.

Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat, és ápolta betegeiket. Sokat próbálkozott a parasztság nyomorának enyhítésével.

Szentség hírében halt meg. Nem a Wawel-katedrális kriptájába temették el, mint a többi királyokat, hanem a főoltár alá, azzal a meggyőződéssel, hogy csak kis ideig marad ott, addig, míg föl nem emelik az oltár dicsőségébe. Már 1426-ban megalakította Wojciech Jastrzembiec gnieznói érsek az első bizottságot, melynek feladata Hedvig életszentségének kivizsgálása volt. Föltételezhető, hogy az eljárás akkor szakadt félbe, amikor Jagelló Kázmér 1454-ben feleségül vette Habsburg Albrecht leányát, Erzsébetet, akinek nagyatyja Vilmos herceg testvére volt. Erzsébettel és kíséretével a Wawelben otthont kapott a Hedvig iránti ellenszenv is.

A boldoggáavatási eljárás több évszázadig tartó megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. Bizonyítja ezt az ikonográfia, hiszen a lengyel szentek és boldogok között őt is ábrázolták. Pótolhatatlan veszteséget jelent e szempontból a waweli Szent Kereszt-szárnyasoltár pusztulása, melynek képeit csak egy 1670-es leírásból ismerjük. Az oltárszekrény külső oldalán négy alak volt látható: Sziléziai Hedvig, Boldog Kinga, Szent Brigitta és Boldog Hedvig a következő aláírással: ,'Boldog Hedvig királynő, Jagelló László hitvese, meghalt 1399-ben'. A képen Hedvig a feszület előtt térdelt királyi ruhában, feje körül glóriával.

A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Czestochowában tartott ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig - vagy ahogy a lengyelek mondják: Jadwiga - boldoggá avatását. Az eljárást 1950-ben fölújították.

II. János Pál pápa 1997. június 8-án avatta szentté Krakkóban.

 'Istenünk, aki híveid élete vagy és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynét a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ InternetSZENT ZOERÁRD ANDRÁS ÉS ZOBORHEGYI SZENT BENEDEK REMETÉK

 Lengyel származású magyarországi remeték. András másik neve Zoerard - Szórád. A XI. században Szent István uralkodása alatt jöttek Magyarországra, s a Nyitra melletti Zoborhegyi bencés apátság tagjai lettek. A monostor apátja engedélyével a Zoborhegy egyik barlangjában remete életet kezdtek, majd a nagyobb magány után vágyódva a Vág folyó melletti Szkalkára mentek, ahol András meghalt. Benedek még három évig remetéskedett itt egyedül, amikor rablók megölték és a Vág vizébe dobták. Nyitrán Szent Emmerán vértanú templomában temették el, András holtteste mellé. Szent László király idején, 1083. július 17-én avatták őket szentté.

 'Urunk és Istenünk, ki megörvendeztetsz minket Szent András remete és Szent Benedek vértanú ünnepével, kérünk, segíts, hogy az örök boldogságban velük együtt dicsőíthessünk Téged!' Amen.

Forrás ~ Internet


 KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY
 
Isteni meghívás, Istentől származó küldetés. A Szűzanyát éppen azért tiszteljük, mert igent mondott Isten hívására. Hálát adunk Istennek mindazért, amit tett és tesz ma is a világban.  Felfedezni életünkben Isten nagy tetteit, hálára gyulladni, és követni szavát, hirdetni szeretetét. Kármelhegyi Boldogasszonynak, Máriának egész élete hálaadás Isten nagy tetteiért. 

A Szentírás számos helyen megemlékezik a Kármel-hegy szépségéről, ahol Illés próféta védelmezte az élő Istenben való hit tisztaságát. A XII. században néhány remete erre a hegyre vonult vissza a világtól. E kezdeményezésből alakult meg az Istenszülő Szűzanya pártfogása alatt szemlélődő életet élő karmeliták rendje. Az ószövetség tengerről felszálló felhőjében (1Kir 18,44), mely Illés próféta idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták. A Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletét magukkal hozták Európába is, amikor a szaracénok elől menekülni kényszerültek. A hagyomány szerint Mária, Szent Stock Simon rendfőnöknek átadta a skapulárét, vállruhát és különleges ígéreteket adott azoknak, akik azt hittel viselik. 
 
Forrás ~ Internet


 SZENT BONAVENTURA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ ~ JÚLIUS 15.

A Bonaventura név Isten jó tettére, segítségére utal. Isten ma is munkálkodik a világban, de vajon van-e nyitott szemem, hogy meglássam tetteit, és tudok-e hálát adni mindazért, amit Isten tett velem és adott nekem. A bátorság és a leleményesség is Istentől kapott ajándék.

Bonaventura Isten erejéből való meggyógyulása miatt vette fel ezt a nevet. És egész élete Isten tetteinek hirdetése volt. Mi is szeretnénk felfedezni Isten működését életünkben, és szeretnénk napról napra Isten szeretetében élni, és arról tanúságot tenni.

1218-körül született Viterbo közelében. A hagyomány szerint a Bonaventura - jószerencse - név a súlyos beteg gyermek Szent Ferenc imájára történt csodás gyógyulásának emléke. 1218-körül, anyja fogadalmához híven, belépett Szent Ferenc Rendjébe. Elöljárói, felismerve tehetségét, a noviciátus után Orvietóba küldték a Rend első hittudományi főiskolájára, de már egy év múlva a párizsi egyetemre. 27 éves korában pedig a híres párizsi egyetemen kezdte meg tanári működését. A fiatal ferences egykettőre Aquinói Szent Tamás mellett a legünnepeltebb tanár lett. 1257-ben, 36 éves korában a Rend generálisává választották. X. Gergely pápa, a II. lyoni egyetemes zsinatra rendelte Szent Tamást is, Bonaventurát pedig kinevezte bíborosnak. Egyhangúlag neki tulajdonították, hogy a görögök visszatértek az Egyház egységébe, mikor letették a hitvallást. Bonaventura hatalmas beszédében adott kifejezést a jelentős eseménynek. Már halálos betegen ment el a zsinat következő ülésére. Visszavonult, készült a halálra. A pápa kezéből vette a szentkenetet, és a feszületre függesztette tekintetét. Így halt meg 1274. július 15-re virradó éjjel.

Példája: Ne csak szüleink jó szándéka vezessen az életbe, tehetségeinket is hasznosítsuk tudatosan!

'Istenünk, ki Szent Bonaventura hitvallódat és püspöködet csodálatra méltó tanítóként adtad Egyházadnak, engedd kegyesen, hogy bölcsessége gazdagítson, irántad való szeretete pedig gyújtson lángra minket!' Amen.

Forrás ~ Internet


   LELLISI SZENT KAMILL ÁLDOZÓPAP ~ JÚLIUS 14.

Lellisi Szent 1550-ben született az abruzzokbeli Chieti közelében. Édesanyja már születésekor meghalt. Más forrás szerint Kamill 12 éves korában halt meg. Apja a császári hadsereg tisztje volt. A nevelése rokonokra maradt, akik elhanyagolták, kallódni engedték. Nem tanult, csavargott, szerencsejátékokkal töltötte az idejét. Apja a katonaságnál igyekezett hasznossá tenni fiát, de útközben az apa meghalt - egyik forrás szerint háborús sérülésbe halt bele a kis Camillo hatéves korában.

Katona lett, majd elkockázva vagyonát és a lábán nagy, nem gyógyuló seb keletkezett. A katonaság felmondott neki. Előbb kórházban, majd kőmíveseknél keresett munkát egy jótevője segítségével. Itt is kártyázott, még felső ruháját is elvesztette a játékban. Többszöri elhatározás és visszatáncolás után kapucinus szerzetesnek állt, majd onnét is elküldték. Néri Szent Fülöp vezetése alatt megtérve a betegek szolgálatára kötelezte el magát.

Pappá szentelték és 1582-ben megalapította a Jó halál atyái társaságot. Ők negyedik fogadalmukban a járványos betegek ápolását vállalják. Ezenkívül a hajléktalanok befogadásával és a betegek szolgálatával foglalkoznak. Társulatuk 1586-ban megkapta V. Szixtusz pápa megerősítését. 1607-ben súlyos betegsége miatt lemondott rendje vezetéséről, de betegen is szolgálta a betegeket.

Rómában, 1614. július 14-én halt meg, székházuk mellett, a Szent Mária Magdolna templom főoltára alá temették. 1746-ban avatták szentté. 1886-ban a kórházak, betegek és haldoklók védőszentjévé lett. Neve benne van az Egyház haldoklókért mondott imájában. 1929-ben XI. Piusz pápa a betegápolók és hivatásszervezeteik védőszentjévé tette Szent Kamillt.

A betegek pártfogója. Ruhájukon vörös keresztet hordtak, hogy jól felismerhetők legyenek. A Nemzetközi Vöröskereszt megalapításakor az ő jelvényüket vette át a Szervezet.

Példája: Segítséget nyújtva embertársainknak, Krisztusnak nyújtunk segítséget!

'Istenünk, ki Szent Kamill áldozópapodat a betegek rendkívüli szeretetének kegyelmével ékesítetted, kérünk, érdemeiért áraszd szívünkbe szereteted lelkét, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, és halálunk óráján biztonsággal költözhessünk Hozzád!'

Forrás ~ Internet


SZENT I. HENRIK császár és hitvalló ~ július 13.

Szent I. Henrik 973. május 6-án született Abbach várában Bavariában, a bajorországi Regensburg mellett. Civakodó Henrik bajor herceg és Gizella burgundi hercegnő voltak a szülei. Bátyja volt Boldog Gizellának, Szent István feleségének. Szent Imre a keresztségben az ő nevét kapta. Hildesheimben és Regensburgban Szent Wolfgang püspöknél nevelkedett szentségre és uralkodásra.

Súlyos betegségéből történt gyógyulását Szent Benedeknek tulajdonította, szeretett volna a rendbe belépni, de sorsa az uralkodás volt. Huszonhárom évesen, 995-ben átvette a bajor hercegség vezetését. Első intézkedései közt a bencés rend megerősítése, kolostori reformja és az Egyház hitterjesztő tevékenységének támogatása szerepelt.

A szentéletű és később szentté is avatott Kunigunda luxemburgi hercegnővel kötött házasságot. 1002-ben a német koronát is elnyerte, 1014-ben pedig VIII. Benedek pápa a nyugatrómai birodalom császárává koronázta. Püspökségeket alapított, a világi főurak helyett az Egyház támogatását használta fel. Hivatásuk magaslatán álló papokat nevezett ki a megüresedett püspöki és apáti székekre. Szigorú határozatot hozatott a papi nősülés ellen az 1022-es páviai zsinaton. Tervezte egyetemes zsinat összehívását is, de ez csak mérsékelt eredménnyel zárult. Előmozdította a missziós munkát.

A rokonok lázadozása, a politikai gáncsoskodások, rágalmak belefárasztották az uralkodásba, kolostorba szeretett volna vonulni. A kolostor apátja azonban a szent engedelmesség nevében visszaküldte a trónra, Henrik engedelmeskedett, tovább hordozta keresztjét. A bencés oblátusok pártfogója volt.

Gyermeke nem volt, ezért minden vagyonát végrendeletileg az Egyházra hagyta. 1024 július 13-án hunyt el a szászországi Gronában. Holttestét Bambergben, az általa építtetett székesegyházban helyezték örök nyugalomba. Itt nyugszik felesége, Szent Kunigunda is. 1146-ban emelte III. Jenő pápa a szentek sorába.

Példája: Az állapotbeli kötelességet kell elsősorban teljesíteni!

 'Istenünk, ki Szent Henriket elhalmoztad kegyelmeddel, és megadtad neki, hogy a földi királyság gondjai közepette az odafönt valókat keresse, kérünk, közbenjárására add meg, hogy kötelességeinket teljesítve siessünk országod felé!' Amen.

Forrás ~ Internet


SZENT BENEDEK HIMNUSZ

Bölcs tanítónk, Szent Benedek, világíts,
Krisztusunk fényét a világba hintsd szét,
híven ismernünk e hitet, segíts meg,
   s töltsd be szívünket!

Népeket tettél egyazon családdá,
felvirágzott így a tökéletesség,
és szelíden lett követőid éke
   Krisztus igája.

Szent szabályoddal szabadok s rabszolgák
Jézusunknak hű követői lettek;
s megvalósult bölcs Regulád világa:
   munka, imádság.

Így vezéreld szent akaratra néped,
egy közösségben egyetértve éljünk,
és erősödjék az öröm közöttünk,
   hozva a békét.

Zengje énekszó az Atyát Fiával,
és a Szentlelket, vigaszát ki adja:
ők díszítettek kegyelemmel téged
   gazdagon áldva. Amen.

Forrás ~ Internet

 NURSIAI SZENT BENEDEK APÁT ~  EURÓPA VÉDŐSZENTJE ÜNNEPE

Nursiai Szent Benedek 480 táján született a középitáliai, umbriai Nursziában (ma Norcia). Előkelő származású, Rómában elsőrendű nevelésben részesült. A gót megszállás alatt nyögő Rómában tanult, keresztény lelke nem tudott megbékélni a világ kísértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot, ezt azonban csak dajkájával közölte.

Előbb egy falusi plébánián Enfidében - ma Affile -  élt, de innen is tovább menekült a világ elől. A szabin hegyek közt, Subiaco vidékén, az Anio folyó völgyében vette fel a remeteöltönyt, itt telepedett meg egy barlangban. Háromévi magány után pásztorok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé. Ezután már sokan zarándokoltak hozzá. Ez a hírnév a világ kísértését is jelentette számára. A vicovarói szerzetesek elöljárójukká választották, de nem akarták őszintén megkomolyítani életüket, sőt még a megmérgezésére is kísérletet tettek, emiatt visszatért barlangjába, Subiacoba.

Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Ezekben igazi szerzetes családi élet folyt, ő legszívesebben a kezdők nevelésével foglalkozott. 35 éves remeteségét egy féltékeny pap áskálódása miatt szakította meg, elvándorolt délre, és a Monte Cassino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szerzetesség atyjának is szokták nevezni.

Meghalt 547. március 21-én(, más forrás szerint 543-ban). Azóta követői, a bencések Európát megtérítették, műveltségre tanították, ma is a társadalom legkiválóbb tagjait nevelik. A 8. századtól július 11-én emlékeznek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

Példája: Imádkozzál és dolgozzál!

'Istenünk, ki Szent Benedek apátot a szerzetesség kiváló mesterévé tetted, kérünk, add, hogy téged mindennél jobban szeressünk, és nagylelkű szeretettel siessünk feléd parancsaid útján.'

Forrás ~ Internet


SZENT ZHAO RONG SZENT ÁGOSTON ÁLDOZÓPAP ÉS TÁRSAI, KÍNAI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA ~ JÚLIUS 9.

Szent Ágoston Kínában született 1746-ban. A császár katonaságánál szolgált, látva a szent vértanúk álhatatosságát, a keresztény hitre tért. Pap lett és az evangélium hirdetéséért 1815-ben vértanúságot szenvedett. Ma emlékezünk meg számos vértanú társáról, püspökökről, papokról, szerzetesekről, világi hívekről és gyermekekről is, akik különféle életkorban szorongattatások között vallották meg Krisztus Istenségét Kína különböző vidékein.

Hirdetni az Isten országát. Sokfelé a világban, az igehirdetés kezdetét vértanúk sora kísérte. Kínában is voltak, akik meghallották Isten szavát, és készek voltak életüket adni hitükért. Erősítsen meg bennünket a vértanúk hősiessége, hogy bátran tegyünk tanúságot hitünkről.

 'Istenünk, te Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk hitvallása által Egyházadat csodálatos gondviseléseddel megerősítetted. Add, hogy néped a reábízott küldetéshez hűséges maradjon, nyerje el a szabadság növekedését, és a világ előtt tanúskodjék az igazságról. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Forrás ~ Internet


   GORETTI SZENT MÁRIA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ ~ JÚLIUS 6.

Goretti Mária szegény parasztcsaládban született 1890-ben, első gyermekként, Rómától délre, Corinaldóban - Ancona tartomány. Apjuk korán meghalt maláriában. Nettunó közelében, Ferriere di Conca-ban édesanyjának Máriával együtt kellett ellátnia a földet és a háztartást. Amíg a nagyobbak a földön dolgoztak, Mária az öt kisebbeket gondozta és főzött. Volt egy bérlőtársuk is a szomszédban, egy özvegyember és fia, Alessandro, nekik is Mária főzött. A fiúnak tetszett Mária, szeretett volna vele szórakozni, azonban közeledése eredménytelen volt. A kislány többre becsülte a tisztaság erényét.

Mária mélyen vallásos életet élt, rendszeresen imádkozta az olvasót, most tizenkétévesen volt elsőáldozó. Alig győzte a vasárnapot kivárni, hogy újra áldozhasson. Mindig engedelmes volt, ha megszidták nem mentegetődzött, nem duzzogott. Minden apróságnak örült, mindenért hálás volt. Szerény volt, sohasem hazudott.

A fiú zaklatását nem merte elmondani édesanyjának, nehogy az amúgyis feszült viszonyukat még jobban megrontsa, vagy terhelje, meg aztán a fiú meg is fenyegette, megöli, ha el meri árulni őt. Inkább még többet imádkozott az Égi Anyához erőért.

Így érkezett el 1902. július 5-e, ez a végzetes szombat, amikor Mária megint egyedül maradt Alessandróval. A fiú a szobájába akarta csalogatni a leányt, amikor azonban megint sikertelen maradt csábítása, erőszakkal cipelte be. A kislány szüzessége védelmében keményen ellenállt, kiabált, védekezett. A felbőszült fiú ekkor felkapott egy kést, és 18 szúrással, vágással sebesítette meg a szerencsétlen gyermeket.

Az elősiető szomszédok segítségével kórházba került Mária, kétórás műtéttel próbálták megmenteni, hasztalan. Másnapra meghalt. Halála előtt megbocsátott gyilkosának, mint Jézus is megbocsátott a bűnbánó latornak, és megáldozott.

A fiút 30 évi kényszermunkára ítélték. Pár év után Goretti Mária megjelent neki, ettől kezdve a gyilkos megváltozott, megtért. Szabadulása után Mária édesanyjától is bocsánatot kért, együtt áldoztak az éjféli misén.

Goretti Máriát 1947-ben boldoggá, majd 1950. június 24-én szentté avatták. A hatalmas tömeg miatt először történt, hogy a Szent Péter téren kellett az ünnepséget megtartani. Az eseményeken jelen volt a kislány édesanyja is, gyilkosa is, ami szintén egyedülálló volt az egyháztörténelemben.

Példája:

Őrizd Máriás tisztaságodat, de becsüld is meg mindenkiben ezt!

 'Istenünk, ki az ártatlanság szerzője és a szüzesség kedvelője vagy, és szolgálódnak, Goretti Szent Máriának egész fiatalon megadtad a vértanúság kegyelmét, kérünk, az ő közbenjárására add meg, hogy állhatatosak legyünk parancsaid megtartásában.' Amen.

Forrás ~ Internet ZACCARIA SZENT ANTAL MÁRIA ~ JÚLIUS 5.

 
Zaccaria Szent Antal Mária 1502-ben született Cremonában, előkelő családból. Ártatlan életet élt, különösen a szegényeket gondozta. Orvosnak készült Páduában, kitűnő eredménnyel tanult, hitoktatással is foglalkozott.

26 éves korában, 1528-ban pappá szentelték. Mindenkinek mindene lett. Honfitársai a 'haza atyja' és az 'angyal' jelzővel tüntették ki. Milánóban folytatta szeretet-tevékenységét. Munkatársakat keresett és talált, akik önzetlenül tudtak dolgozni. Bevádolták egyesek az inkvizíciónál irigységből, ám a vizsgálatok őt igazolták, sőt megkapta III. Pál pápa támogatását

1533-ban megalapította a Szent Pálról elnevezett - paulánusok - rendjét. Szabályzatot és nevet adott az 1530-ban Torelli Lujza által alapított női rendnek, a 'Szent Pálról nevezett angelikák szerzetének'. Ezek a rendek a hívek erkölcseinek javítására szolgáltak. Egyesült erővel sikeresen reformálták meg az északolasz területen az erkölcsi életet. Kezdeményezésére terjedt el a negyvenórás szentségimádás gyakorlata.

Egy viszály elsimítására Guastallába utazott, sikeresen békítette meg a polgárokat, de súlyos betegségbe esett. Édesanyjához szállíttatta magát, és hozzátartozói körében Cremonában halt meg, 1539. július 5-én. Testét Milánóba vitték és az angelika apácák templomában temették el. Halála után néhány évvel a rendjük megszerzett egy kolostort a külvárosban. Erről a Barnabás kolostorról nevezték el később a paulánusokat barnabitáknak. 1890-ben XIII. Leó pápa boldoggá, 1897-ben pedig szentté avatta. Szent Pál levelével, kereszttel és szentségmutatóval ábrázolják.

Példája:

'Mindenkinek mindene lenni, nincs ennél csodálatosabb érzés!§

'Istenünk, kérünk, add meg, hogy Szent Pál apostol szeretetével törekedjünk Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére, amint Zaccaria Szent Antal is e megismerés birtokában hirdette Egyházadban fáradhatatlanul az üdvösség igéjét.'

Forrás ~ Internet